ކ. މާލެ
|
5 އޮކްޓޯބަރ 2021 | އަންގާރަ 17:42
މޫދަށް އުކާލާފައިވާ ޕްލާސްޓިމކް ފުޅިތަކެއް
މޫދަށް އުކާލާފައިވާ ޕްލާސްޓިމކް ފުޅިތަކެއް
އަޝްވާ ފަހީމް
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު
ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހާއެކު ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ބޭނުން ކުރުން މުޅިން މަނާވެގެންދާނެ - ސަލީމް
 
2019ވަނަ އަހަރު އައިއިރު ރަށްރަށުގައި 155،000 ޓަނުގެ ކުނި ޖަމާވެފައި ހުރި
 
ރައީސް ކަނޑައަޅުއްވާ ލިސްޓް އެކި މަރުހަލާތަކަށް ބަހާލައިގެން ކަނޑައެޅުއްވުމުގެ ބާރު ރައީސަށް ލިބިގެންވޭ
 
ރައީސް ކަނޑައަޅުއްވާ ލިސްޓްގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތައް 1 ޖެނުއަރީ 2022ގެ ކުރިން ގެޒެޓް ކުރަންވާނެ

ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހާއެކު, ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިމކް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ބޭނުން ކުރުން މުޅިން މަނާވެގެންދާނެ ކަމަށް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އަދި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު, އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު އިއްވަމުން ސަލީމް ވިދާޅުވީ، އިސްލާހުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހިމަނާފައިވަނީ، ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންދޭ މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން, ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ބާވަތްތައް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާކުރުން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ކަނޑައަޅުއްވާ ލިސްޓް އެކި މަރުހަލާތަކަށް ބަހާލައިގެން ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ރައީސަށް ލިބިގެންވާކަމަށް އިސްލާހުގައިވެއެވެ. އަދި ޤާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު, ރައީސް ކަނޑައަޅުއްވާ ލިސްޓްގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތައް 1 ޖެނުއަރީ 2022ގެ ކުރިން ގެޒެޓް ކުރަންވާނެ ކަމަށް އިސްލާހުގައިވެއެވެ. ލިސްޓު އާއްމުކުރާއިރު އެ ބާވަތްތައް އެތެރެކުރުމާއި ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާ ކުރާ ތާރީޚެއް ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުގައިވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

ސަލީމް ވިދާޅުވީ، 2025ވަނަ އަހަރު ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް އެތެރެކުރުން މަނާ ކުރުމަށް 2019ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހުން ޤަރާރެއް ފާސްކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނެއްވެސް ލަނޑުދަނޑި ހާސިލް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ބައެއް ދިރާސާތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ސަލީމް ވިދާޅުވީ، އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 4000 ޓަނުގެ ޕްލާސްޓިކް ކަނޑަށް އުކަލެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި އޭޕެކްގެ ދިރާސާއަކުން ދައްކާގޮތުގައި 1.3 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން މިކަމުގެ ސަބަބުން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ކުރާ ކަމަށެވެ.  

ރަށްރަށުގެ މަގުތަކުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ޖަމާވެފައި ހުންނަނީ ޕްލާސްޓިކް ކަމަށާއި، ކުނި ކަހަން ވެމްކޯއިން 1.6 މިލިއަން ރުފިޔާ އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ޚަރަދުކުރާކަމަށެވެ.  

2019ވަނަ އަހަރު އައިއިރު ރަށްތަކުގައި 155،000 ޓަނުގެ ކުނި ޖަމާވެފައި ހުރި ކަމަށާއި، މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 20 ރަށް ސާފު ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، މިކަމަށް 50 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރާ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ސުނާމީގެ ފަހުން  މިހާތަނަށް ހިންގޭ ސާފުކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮގްރާމް ކަމަށާއި، މިކަމަށް ބިލިއަނަކާ ގާތަށް ޚަރަދުކުރާ ކަމަށެވެ.

އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން ތިލަފުށިން އަރަމުންދިޔަ ދުން ހުއްޓުވާފައި އޮތުން އެއީ ތަރައްގީ ކަމަށް ސިފަކުރައްވަމުން ސަލީމް ވިދާޅުވީ، މާލެ ސަރަހައްދަށް ރަނގަޅު ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްލޭނެއް ވަރަށް އަވަހަށް އެކުލަވާލާނެކަމަށެވެ.

އަދި ގާނޫނަށް މިގެނައި އިސްލާހާއެކު ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީގައި ތިމާވެށީގެ ރޮނގުން ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބާ ފަޚުރު ހޯދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ގައު ހުދުވުމުގެ ސަބަބުން މަޑުޖެހުނު މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުއްދަ ދީފި
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި