ކ. މާލެ
|
4 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހޯމަ 13:46
ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލް ރީޑިންގް ޕާކް
ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލް ރީޑިންގް ޕާކް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް
ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލްގައި ރީޑިންގް ޕާކެއް ހުޅުވައިފި
 
މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޤުސަދަކީ ދަރިވަރުންނާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުން ފޮތް ކިއުމުގެ ޝައުގު އުފެއްދުން

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލްގައި ރީޑިންގް ޕާކެއް ގާއިމްކޮށްފިއެވެ.

ފޮތް ކިޔުމަށް ޚާއްސަކޮށް ހެދި މި ރީޑިންގް ޕާކަކީ އެރަށު ނޮޅިވަރަންފަރު ޔޫތް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޖަމުޢިއްޔާއިން ތަރައްގީކޮށްދީފައިވާ ޕާކެކެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޤުޞަދަކީ ދަރިވަރުންނާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުން ފޮތް ކިއުމުގެ ޝައުގު އުފެއްދުން ކަމަށާއި، ފަސޭހަކަމާއެކު ފޮތް ކިޔޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުންކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ރީޑިންގ ޕާކުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފޮތް ހަރުގަނޑުތަކަކީ ރާއްޖޭގެ މޫސުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ނުވާނެހެން ހަދާފައިވާ ފޮތް ހަރުގަނޑުތަކެއް ކަމަށާއި، އެތަނުގައި ހުރިހާ އުމުރެއްގެ ކުދިންނަށް ޚާއްސަ ފޮތް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް ވެސް ބީއެމްއެލްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނޮޅިވަރަންފަރު ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ފަރާތުން މުޙައްމަދު އާޞިފް ވިދާޅުވީ، މި ރީޑިންގ ޕާކުގެ ސަބަބުން މުޅި ރަށަށް ވެސް ބޭނުންތެރި މަޤްޞަދެއް ހާސިލްވެގެންދާނެ ކަމަށާއި، އަދި ރީޑިން ޕާކް ގާއިމްކޮށްފައިވަނީ އެކަމަށް ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ތަނެއްގައިކަން ވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރިއެވެ.

އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކަކީ ހިލޭ ސާބަހަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ތައުލީމާއި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކުގެ އިތުރުން ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުން ފަދަ ކަންކަމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯސަލްތަކެކެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެ ކުއާޓަރއެއްގައި 5 ޕްރޮޕޯސަލް ހޮވައި ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް 50،000 ރުފިޔާ ކަނޑައެޅެއެވެ. އާންމު ފަރުދުންނާއި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ޚާއްސަ ކުރެވިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން 1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް