ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 20:31
ރަަައީސް ސާލިހު އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ރަަައީސް ސާލިހު އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސާލިހު އދ.ގައި
އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި، އިންސާނިއްޔަތަށް އަދިވެސް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އުންމީދަކީ އދ. – ރައީސް ސާލިހު
 
ހަނގުރާމައާ، ހައިހޫނުކަން ނެތް ދުނިޔެއަކަށް އޭރުކުރި އުންމީދަކީވެސް އދ.
 
އދ.ގެ އުފެދުމުގައިވެސް ވަނީ އުންމީދު

އަދުގެ ރިޔާސަތުގެ ދުސްތޫރުގައިވާ "ފައިވް ރޭސް އޮފް ހޯޕް"އަކީ އުންމީދު ކަމަށް ވިދާޅުވެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ތައުރީފް ކުރައްވައިފިއެވެ. 

އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާ ދިވެހިރާއްޖެ ހަވާލުވިފަހުން، ރާއްޖޭގެ ރައީސަކު އާންމު މަޖިލީހުގެ ދެއްވި ފުރަތަމަ ތަގުރީރުގައި، އދ.އަށާއި އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ތައުރީފު ކުރައްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، އިންސާނުން ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ ތަކުލީފާއި, ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން މިންޖުވުމަށް އޮތް ފުރަތަމަ ފަރުވާއަކީ އެކަމަށްކުރާ އުންމީދު ކަމަށެވެ. އދ.ގެ އުފެދުމުގައިވެސް ވަނީ އުންމީދު ކަމަށާއި، އެއީ ހަނގުރާމައާއި ހައިހޫނުކަން ނެތް ދުނިޔެއަކަށް އޭރުކުރި އުންމީދު ކަމަށް ވިދާޅުވެ ތަގުރީރު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ, ހަމަހަމަކަން ދުނިޔެއަށް ފަތުރާލުމަށް ކުރި އުންމީދަކީ ވެސް އދ. ކަމަށެވެ.

އިންސާފާއި އިންސާނީ ގަދަރާއި ކަރާމާތާއި ޑިމޮކްރަސީއަށްކުރި އުންމީދާއި، އިސްތިއުމާރީ އަޅުވެތިކަމުން ވީއްލި، އެބައެއްގެ ގޮތް އެބަޔަކު ނިންމައި، މިނިވަން ކަމާއެކު އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ހައްގު ލިބިގަތުމުގެ އުންމީދަކީވެސް އދ. ކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، ދިރިއުޅޭ މާހައުލާއި ގުދުރަތީ ވެއްޓާއި، ޖީލުތަކުން ވާރުތަވެފައި އޮތް އަމިއްލަވަންތަ ތާރީޚާއި ސަގާފަތާއި އާދަކާދައާއި އާސާރުތައް، މުސްތަގުބަލަށް ރައްދު ކޮށްދިނުމުގެ އުންމީދަކީ ވެސް އދ. ކަމަށެވެ. 

އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ރައީސް ދެއްވި ތަގުރީރު ނިންމަވާލައްވާފައިވަނީ އިންސާނިއްޔަތަށް އަދިވެސް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އުންމީދަކީ (އެމަނިކުފާނުގެ ނަޒަރުގައި) އދ. ކަމަށް ވިދާޅުވެ ތައުރީފު ކުރައްވަމުންނެވެ.

މިއީ އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން އެމަނިކުފާނު ތަގުރީރު ކުރެއްވި ދެވަނަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް