ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 20:23
ދިވެހި އެންމެހާ ރައްޔިތުން ތިބީ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނާއެކު ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި
ދިވެހި އެންމެހާ ރައްޔިތުން ތިބީ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނާއެކު ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ސާލިހު އދ. ގައި
ދިވެހިން ބޭނުންވަނީ އދ. އާއި މުޅި ދުނިޔެއިން ވެސް މިނިވަން ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ފަލަސްތީނު ބަލައިގަތުން – ރައީސް
 
ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ބަލައިގަތުމުން ދުނިޔެއަށް އުނިވާ އެއްޗަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލު އުފެއްދެވި
 
ދިވެހި އެންމެހާ ރައްޔިތުން ތިބީ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނާއެކު ކަމަށް ވިދާޅުވި

ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތަކަށް ވަކާލާތުކުރުމުގައި ދިވެހިން އަބަދުވެސް ދެމިތިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވައިފިއެވެ. 

އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަނުގައި ތަގުރީރު ކުރައްވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވީ، ދިވެހިސަރުކާރާއި ދިވެހި އެންމެހާ ރައްޔިތުން މިތިބީ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނާއެކު ކަމަށާއި، އދ ގެ އެތައް އަހަރެއްގެ މަސައްކަތުންވެސް އެމީހުންގެ ހައްގުތައް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށް ނުދެވި ކަމަށެވެ.

އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރަމުންދާ އަނިޔާތަކުގެ ވާހަކައަށް އިޝާރާތްކުރައްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ އަންހެން ފިރިހެން ކުދިބޮޑު އެތައް ބައެއްގެ ހައްގު ތަކުރާރުކޮށް ނިގުޅައިގަންނަމުންދާކަމަށެވެ. 

އަދުގެ ހޭލުންތެރި ޒުވާން ޖީލުގެ އެތައް ބަޔަކު އެތައް ގައުމަކުން ފަލަސްތީނުގެ ހައްގުގައި އެ ނުކުންނަނީ ބޭއިންސާފާއި ލާއިންސާނިއްޔަތަށް ނޫނެކޭ ބުނަމުންކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ، އދ ގެ ޢާންމު މަޖިލީހާއި ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުން ފަލަސްތީނުގެ ހައްގުގައި ނެރުނު ގަރާރުތަކާއި ނިންމުނު ނިންމުންތައް ގިނަ ނަމަވެސް، މަދު އެއްޗަކީ، އަދި އަމްދުން ނުވެސް ނެތް އެއްޗަކީ ފަލަސްތީނުގެ ހައްގު ކަމަށެވެ.

"ކުޑަ ދައުލަތެއް ތަމްސީލު ކުރާ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މިއަދު މިތާހުރެ މިވާހަކަ އަޅުގަނޑަށް ދެއްކޭ ސަބަބެއް އެބަވޭ. އެއީ ދުނިޔެއިން އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖެ ބަލައިގެންފައިވުން. މިލިއަނުން އަދަދު މަތި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ބަލައިގަތުމުން ދުނިޔެއަށް އުނިވާ އެއްޗަކީ ކޮބައިތޯ. އެބަޔަކު އަޅުގަނޑު މިތާހުރެ ތަމްސީލު ކުރާ ދިވެހިން ބޭނުންވަނީ އދ އާއި މުޅި ދުނިޔެއިން ވެސް މިނިވަން ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ފަލަސްތީނު ބަލައިގަތުން."
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ރައީސް ސާލިހު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލައްވާފައިވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެމީހުންގެ މިނިވަންކަމާއި ހައްގުތަކާއި އިމްތިޔާޒާއި އިޚްތިޔާރުތައް ދޫކޮށްލަ ދިނުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވަމުންނެއެވެ. އަދި ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތަކަށް ވަކާލާތުކުރުމުގައި ދިވެހިން އަބަދުވެސް ދެމިތިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް