ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 20:14
އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު
އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ސާލިހު އދ. ގައި
ހުރިހާ މާނައެއްގައި އަދި ހުރިހާ ސިފައެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ޓެރަރިޒަމް ކުށްވެރިކުރަން – ރައީސް ސާލިހު
 
ޅަކުދިންގެ ސިކުނޑިތަކުގައި ހަރުކަށި ފިކުރު އަށަގަންނުވާތަން ދެކެން ނުތިބޭނަން
 
ހަރުކަށި ފިކުރުން މި ކުޑަކުޑަ ރާއްޖެވެސް ސަލާމަތެއް ނުވި

ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑެތި ނުރައްކާތަކާއި ގޮންޖެހުމުގެ ވާހަކަތަކުން ފަށާނަމަ ލިސްޓްގެ ކުރި ހޯދަނީ ޓެރަރިޒަމް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަނުގައި ތަގުރީރު ކުރައްވަމުންނެވެ. 

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ، ހަރުކަށި ފިކުރުން ދީން މާނަކުރުމުގެ ނުރައްކަލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ތިބެވޭކަށްނެތް ކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ފެށުނީއްސުރެ މެދުމިނުގެ ދީނީ އަގީދާ ގަބޫލްކުރާ ގައުމެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހަރުކަށި ފިކުރުން މި ކުޑަކުޑަ ރާއްޖެވެސް ސަލާމަތެއް ނުވި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. 

މިއަހަރުގެ މޭ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއަކީ ދިވެހި ބިމުގައި ދެވުނު ބޮޑު، ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ، މިފަދަ ހަމަލާ ދޭތަން ބަލަން، އަދި ޅަކުދިންގެ ސިކުނޑިތަކުގައި ހަރުކަށި ފިކުރު އަށަގަންނުވާތަން ދެކެން ނުތިބޭނެ ކަމަށެވެ.

މިމޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވަނީ ހުރިހާ މާނައެއްގައި އަދި ހުރިހާ ސިފައެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ޓެރަރިޒަމް ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށާއި، އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުއާއެކު ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުންދީގެން މި މަސައްކަތް ކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް