ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 15:39
އަހުމަދު ސަލީމް - ހޯރަފުށި ދާއިރާ
އަހުމަދު ސަލީމް - ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ހެއްކާ ބެހޭ ބިލް
ހެކި އުފައްދައި ސިޔާސީ މަންފާއަށް މީހުން ހައްޔަރުކުރުން މި ސަރުކާރުން ހުއްޓުވައިފި - ސަލީމް
 
ޑިމޮކްރެޓިކް އަދި ހެޔޮ ވެރިކަމުގެ މަގަށް މުހިއްމު ބިލެއް
 
ހެއްކާބެހޭ ގާނޫނަށް 40ށް ވުރެ ގިނަ އަހަރުވެގެން ދިޔައިރު ގާނޫނު މުރާޖަޢާ ކުރެވިފައެއް ނެތް
 
އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓާ މަތިކޮށް އިދިކޮޅު މީހުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ސަގާފަތަށް ނިމުމެއް އަންނާނެ

ހެކި އުފައްދައި ސިޔާސީ މަންފާއަށް މީހުން ހައްޔަރުކުރުން މި ސަރުކާރުން ހުއްޓުވައިފި ކަމަށް ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހެއްކާ ބެހޭ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ޒަމާނަށް ނުފެތޭ ބިލެއްކަމަށް ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވާއިރު އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް ބިލު އިސްލާހުކުރުމަށް ކެރިވަޑައިނުގަތް ކަމަށެވެ. މިއީ ޑިމޮކްރެޓިކް އަދި ހެޔޮ ވެރިކަމުގެ މަގަށް މުހިއްމު ބިލެއް ކަމަށާއި، އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓާ މަތިކޮށް އިދިކޮޅު މީހުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ސަގާފަތަށް ނިމުމެއް އަންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނޫސްވެރިންނާއި ސިޔާސީ މީހުން އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓްގެ ނަމުގައި ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށްލުމުގެ ސަގާފަތަށް ހުއްޓުމެއް އަންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ސިޔާސީ މަންފާއަށް ހެކި އުފައްދައި މީހުން ފްރޭމް ކުރުން މި ސަރުކާރުން ހުއްޓުވައިފި ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. މި ބިލް ގާނޫނަކަށް ވެގެން އައުމުން ދެން ޝަރުއީ ކޯޓުތަކުން އެގޮތަށް ހުކުމް ނުއިއްވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިޔާސީ އެކިއެކި މަންފާތަކަށް، ދައުލަތުގެ ތަހުގީގީ އިދާރާތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހެކި އުފައްދާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ، ކޯޓުން އެކަންތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި ހުކުމްކުރުމުގެ ސަގާފަތް ނިމޭނެ. މި ސަރުކާރުން އެ ސަގާފަތް މިހާރު ވެސް ނައްތާލައިފި. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ ކަމަކީ މި ސަގާފަތް އަނބުރާ އިއާދަވިޔަ ނުދިނުމަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން
އަހުމަދު ސަލީމް / ހޯރަފުށި ދާއިރާ

މިހާތަނަށް މިކަން ނުކޮށް އޮތީ ޚުދުމުހުތާރު ވެރިކަން، ޑިމޮކްރެސީގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން ދިޔުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަން މާޒީވެ އެދިޔައީ ކަމަށާއި، މި ބިލް ހުށަހެޅުއްވީ ޝަރުއީ ނިޒާމް ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވައުދު ފުއްދަމުންދާ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ހެއްކެއް ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންސާފުން ޝަރީއަތް ހިންގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގާނޫނު އަސާސީގައި އޮތް ނަމަވެސް އެކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ހަދަން ޖެހޭ ގާނޫނުތައް މިހާތަނަށް މިއޮތީ ވުޖޫދަށް ނުގެނެވި ކަމަށާއި، އެ ހުސްކަން މި ބިލުން ފޫބައްދާނެ ކަމަށެވެ.

ގާނޫނުތައް ވުޖޫދުވެގެން އަޔަސް ހުކުމް ކުރައްވާ ފަނޑިޔާރުން ގާނޫނަށް އަހުލުވެރިވާން ޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިހާރު އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ ހެއްކާބެހޭ ގާނޫނަށް 40ށްވުރެ ގިނަ އަހަރުވެގެން ދިޔައިރު ގާނޫނު މުރާޖަޢާ ކުރެވިފައި ނެތްކަން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި ބިލު ގާނޫނަކަށް ވެގެން އަންނައިރު ކޯޓުުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތައް އަދި ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ތަންތަނަށް ހެކީގެ ބާވަތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ފަސޭހަތަކެއް ވެގެންދާނެއެވެ. އިންސާފުން ޝަރީއަތް ކޮށްދިނުމުގެ މައިގަނޑު އަސާސް ކަމުގައިވާ ހެކި ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑެއްް އެކުލަވާލުމަކީ މި ބިލުގެ މަގްސަދެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި