ކ. މާލެ
|
20 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޯމަ 10:51
އަހުމަދު ސަލީމް - ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު
އަހުމަދު ސަލީމް - ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މިނިމަމް ވޭޖް
ޕޭ ސްޓްރަކްޗަރއަށް ބަދަލު ނާންނަނަމަ މިނިމަމް ވޭޖް އެއީ ހައްލެއް ނޫން - ސަލީމް
 
ކުޑަ އުޖޫރައެއް ދިނުމަކީ ފައިސާ ރައްކާ ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން
 
އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން އިތުރު ކުރަން ޖެހޭ
 
މީގެ ކުރިން މިކަމަށް ނުހޯދި އޮތްކަމެއް ނަމަވެސް މި އަހަރު މިކަަމަށް ހައްލު ލިބިގެންދާނެ

ޕޭ ސްޓްރަކްޗަރއަށް ބަދަލު ނާންނަނަމަ މިނިމަމް ވޭޖް އެއީ ހައްލެއް ނޫން ކަމަށް ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް އެދި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއެކު މަސައްކަތްތައް ލަސްވެގެންދިޔަކަން ގަބޫލް ކުރައްވާ ކަަމަށެވެ. އަދި ސިވިލް ސާރވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަށީގެންވާ އުޖޫރައެއް ލިބެމުން ނުދާ ކަމަށާއި، ކުޑަ އުޖޫރައެއް ދިނުމަކީ ފައިސާ ރައްކާ ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ކުޑަ އުޖޫރައެއް ދިނުމަކީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. ސަލީމް ވިދާޅުވީ، މި އަހަރު މިނިމަމް ވޭޖް ތައާރަފް ކުރާނެ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެއީ ހައްލެއް ނޫން ކަމަށެވެ. މިހާރު އޮތް ޕޭ ސްޓްރަކްޗަރއަށް ބަދަލު ނުގެނެސް މިނިމަމް ވޭޖުން މުސާރައަށް ބަދަލު ނާންނާނެ ކަމަަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މަައްސަލައަށް ވާހަކަދައްކަވަމުން މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް ވަކާލާތު ކުރަނީ، މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގު ހޯދުމަށް ކަމަށެވެ. މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ބޮޑު އިންސައްތައަކީ ސިވިލް މީހުންނަށް ވުމަކީ ވެސް މައްސަލައެއްކަން ފާހަގަކޮށް މީގެ ކުރިންވެސް ވާހަކަދައްކަވާފައިވާނެ ކަމަށާއި، އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން އިތުރު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވެސް އެއް އުސޫލެއް ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. މިހާރުވެސް ބައެއް ތަންތަނުން އަމަލު ކުރަމުންދަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން އިންތި ވިދާޅުވީ، ޕީއެސްއެމްގައި ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ރަސްމީދުވަހަކަށް އެއް މަހު ހަދާފައި އަނެއް މަހު ބަންދު ދުވަހަކަށް ހަދަމުންދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔަގޫބް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ، ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަކީ މީގެ ކުރިން މިކަމަށް ނުހޯދި އޮތްކަމެއް ނަމަވެސް މި އަހަރު މިކަަމަށް ހައްލު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޕޭ ކޮމިޝަނުން އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ހުށަހަޅާއިރު، ބަދަލުތަކާއެކު ހުށަހަޅަން ގޮވާލާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ޓީޗަރުންގެ މުސާރައަކީ ބަދަލު ގެންނަން ޖެހޭ މުހިއްމު ދާއިރާއެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޔަގޫބް ވިދާޅުވީ، އެމީހުން ކުރާ މަސައްކަތާ ބަލާއިރު ލިބެނީ ކުޑަ މުސާރައެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ހައްގުވާ މުސާރަ ނުލިބޭ ކަމަށްބުނެ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ވަނީ ހިމޭން އިހުތިޖާޖެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ، ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ހަލީމެވެ. ހަލީމް ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވަނީ، ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާއެއް އަދާކުރާ ބަޔަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވެންޓުން ކަމަށާއި، އެމީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ އުޖޫރައެއް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު ލަސްނުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
67%
0%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް