ކ. މާލެ
|
16 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 23:57
ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ބިލްޑިންގ
ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ބިލްޑިންގ
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިން ތަމްރީން ކުރުން
އައި.ސީ.ޑީ-11އަށް ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިން ތަމްރީނު ކުރަނީ
 
ބައިވެރިން ސިއްހީ ދާއިރާގެ ޓަރމިނޮލޮޖީތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުން
 
އައި.ސީ.ޑީގެ 11ވަނަ ވަރޝަން ބޭނުން ކުރަންފަށާ އެންމެ ފުރަތަމަ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
 
500އަށްވުރެ ގިނަ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިން ބައިވެރިވޭ

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ޓަރމިނޮލޮޖީތަކާއި ބަލިތައް ކޯޑް ކުރާނޭ ގޮތް ކިޔައިދިނުމުގެ ގޮތުން އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން އޮފް ޑިސީސަސް (އައި.ސީ.ޑީ 11)އަށް ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފިއެވެ.

އައި.ސީ.ޑީއަކީ މަރުވި ސަބަބު އަދި ބަލިތަކާއި ގުޅޭ  ތަފާސްހިސާބުތައް އެއްކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ކޯޑިންގ ނިޒާމެކެވެ. އައި.ސީ.ޑީގެ 11ވަނަ ވަރޝަން އަކީ އައި.ސީ.ޑީގެ 10ވަނަ ވަރޝަންއަށްވުރެ ފުރިހަމަ ވަރޝަންއެކެވެ. މި ވަރޝަންގައި, އެންމެފަހުގެ ބަލިތަކާއި ސިއްހީ މައްސަލަތައް އިލެކްޓްރޯނިކް ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ރެކޯޑް ކުރެވި، ތަފާސްހިސާބު އާއްމުކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެއެވެ.

މި ތަމްރީނު ދެއްވަނީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މިދާއިރާގެ މާހިރުންނެވެ. މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަށްފަހު ސިއްހީ ތަފާސްހިސާބުގެ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާ ވެގެންދާނެއެވެ.

Advertisement

ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ސެޕްޓެމްބަރ 15، 16 އަދި 20ވަނަ ދުވަހު ވަރޗުއަލްކޮށް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ (ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް) 500އަށްވުރެ ގިނަ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިން ބައިވެރިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ ހޮސްޕިޓަލާއި ހެލްތު ސެންޓަރތަކުގައި ބޭނުންކުރަމުންދަނީ އައި.ސީ.ޑީގެ 10ވަނަ ވަރޝަންއެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އައި.ސީ.ޑީގެ 11ވަނަ ވަރޝަން ބޭނުންކުރަންފަށާ އެންމެ ފުރަތަމަ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގައުމެކެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ބައިވެރިން ސިއްހީ ދާއިރާގެ ޓަރމިނޮލޮޖީތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމާއި، ބަލިތަކާއި, މަރުވި ސަބަބު ބައިނަލްއަގުވާމީ މިންގަނޑަށް ކޯޑު ކުރެވި، ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާއިން ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރަށް ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމަށް މަގުފަހިކުރުވުން ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް