ކ. މާލެ
|
13 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޯމަ 17:15
ފުލުހަކު، މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހަކު ފާސްކުރަނީ
ފުލުހަކު، މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހަކު ފާސްކުރަނީ
ޕޮލިސް
ތަހުގީގު ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ
ތަހުގީގު ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް އަނިޔާ ކުރާނަމަ ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ތަހުގީގު ހިންގަންޖެހޭ
 
އަނިޔާ ކުރިކަން ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ހާމަވެފައިވޭ
 
އަނިޔާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފުލުހުން އެކަމަށް އިންކާރުކުރި
 
ރައްކާތެރިކަން ދޭން ތިބޭ ބައެއްގެ ފަރާތުން އަނިޔާ ލިބުމަކީ ދަށުދަރަޖައިގެ އަމަލެއް
 
ކޮމިޓީން މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު 4 ކަމެއް ހުށަހަޅާފައިވޭ

ތަހުގީގު ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް އަނިޔާ ކުރާނަމަ ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ތަހުގީގު ހިންގަންޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މެމްބަރުން މިގޮތަށް ވިދާޅުވީ، 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2020ވަނަަ ދުވަހު ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ލ.ކަލައިދޫ، ސްވީޓް ހަރޓް, އަޙުމަދު ސިރާޖަށް ފުލުހުން އަނިޔާ ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮސް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

މި ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ވާހަކަ ދެއްކެވި މެމްބަރުން ވިދާޅުވީ، ތަހުގީގު ބަންދުގައި ހުރި މީހަކަށް އަނިޔާ ދިނުމަކީ ބަލައިގަންނަ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. މިކަމުގައި ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގައި ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ހަމަ އެކަނީ އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމުން ނިމުނީ ނޫންކަމަަށް މެމްބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްކާތެރިކަން ދޭން ތިބޭ ބައެއްގެ ފަރާތުން އަނިޔާ ލިބުމަކީ ދަށު ދަރަޖައިގެ އަމަލެއް ކަމަށާއި އެކަން ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ކަމަށް މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު އިއްވަވަމުން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރިއިރު ފުލުހުންގެ ފަރާތުން މައުލުމާތު އެއްކުރި ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، އަޙުމަދު ސިރާޖަށް އަނިޔާ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށްވެސް ހުށަހެޅި، ފުލުހުން މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ކަލައިދޫއަށް ޚާއްސަ ޓީމެއް ފޮނުވި ކަމަށެވެ.

ސިރާޖުގެ ބަޔާން ނަގާފައިވާ ކަަމަށާއި، ލ.އިސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި އަނިޔާ ކޮށްފައިވާ ލކަމަށް ބަޔާނުގައިވެސް ވާކަމަށެވެ. އަދި ބަންދުން ދޫކޮށްލެވޭނީ، އަނިޔާތަކަކީ ގޭގައި އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަކެއްކަަމަށް އެއްބަސްވުމުންކަމަށް ސިރާޖު ގާތު ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަނިޔާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފުލުހުން އެކަމަށް އިންކާރު ކުރި ނަަމަވެސް ފުލުހުން އަނިޔާ ކުރިކަން ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ހާމަވެފައިވާ ކަމަށްވެސް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެެވެ. އަދި އަނިޔާކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ތިން ފުލުހަކު ޚާއްސަ ސުޕަރވިޝަންގެ ދަށުން 8 މަސް ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި، ދެ ފުލުހަކަށް ކައުންސެލިން ދޭން ފުލުހުން ނިންމާފައިވާކަމަށް ކޮމިޓީން ބެލި ބެލުމުން އެނގިފައިވާކަމަށް މުޤައްރިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމިޓީން މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު 4 ކަމެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

1. މީހަކަށް އަނިޔާ ކުރުމަކީ އެންޓި ޓޯޗަރ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޖިނާއިީ ކުށެއް ކަމަށްވާއިރު އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް އަޅައި ނިންމާލުން ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށާއި، ބަދަލުގައި ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް އެންގުން.

2. އެންޓި ޓޯޗަރ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޖިނާއީ ދައުވާ ހިންގޭނެ އަމަލެއް ކަމަށްވާތީ، ޖިނާއީ ތަހުގީގު ހިންގުމަށްފަހު ދައުވާ ކުރުން.

3. އަސާސީ ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކޮށްދޭން ޖެހޭއިރު، ދިވެހި ފުލުހުންނަކީ އެ ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށް ތަރުހީބުދޭ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ދިނުމަށް ފުލުހުންނަށް ދެންނެވުން.

4. ތަހުގީގުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ދެންނެވުން.

ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް ފާސްކޮށްފައިވަނީ ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
33%
67%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް