ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ރާއްޖެ ޓީވީ

މެޑަމް ފާތުންގެ އަބުރާ ބެހުނުކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ 6 ނޫސްވެރިއެއްގެ މައްސަލަ މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައިފި

  • ދެ ނޫސްވެރިއަކަށް ދެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވޭ
  • މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ރައީސް އޮފީހުން
  • މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ނޫސްވެރިން ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތަކަކާއި ގުޅިގެން

ކ. މާލެ | 21 މެއި 2017 | އާދީއްތަ 23:46 | 43,338

މެޑަމް ފާތުންގެ އަބުރުފުޅާ ބެހުނުކަމަށް ބުނެ މިޑިއާ ކައުންސިލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ރާއްޖެ ޓީވީގެ 6 ނޫސްވެރިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން މެޑަމް ފާތިމަތު އިބްރާހީމްގެ އަބުރުފުޅާ ބެހުނުކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ 6 ނޫސްވެރިއެއްގެ މައްސަލަ ރައީސް އޮފީހުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

 

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޗީފް ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮފިސަރ ވަކިވަކިން މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިން ކަމަށްވާ ޢަލީ ޔޫސްފް، އަހްމަދު މުހްސިން، މުހައްމަދު ފަޒީން، އަޒްމޫން އަހުމަދު، މުހައްމަދު ވިސާމް އަދި ޢަބްދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށެވެ. އަދި ފަޒީނާއި އަޒްމޫންގެ މައްޗަށް ވަކިވަކިން ދެ މައްސަލައެއް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

 

އެގޮތުން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނިއުސް ޑައިރެކްޓަރ ޢަލީ ޔޫސުފްގެ މައްޗައް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ "މެޑަމް ފާތުންގެ މަޤްބޫލުކަން އިތުރުވަނީ. ދެންވާނީ ކިހިނެތް" މިނަމުގައި އޭނާ ލިޔެފައިވާ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެންނެވެ.

 

ރާއްޖެ ޓީވީގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑިޓަރ އަހުމަދު މުހްސިންގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކީ "މެޑަމް ފާތުން ދެވަނަ އަދީބަށް ވެދާނެބާ" މިމައުލޫގައި އޭނާ ލިޔެފައިވާ ރިޕޯޓް ލިޔެފައިވާތީއެވެ.

 

ރާއްޖެ ޓީވީގެ އެސިސްޓެންޓް ނިއުސް ޑައިރެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމާ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ އޭނާ ލިޔެފައިވާ "ރެހެންދި ޚަދީޖާއަށްފަހު "ރެހެންދި ފާތުމަ" މިނަމުގައި ލިޔެފައިވާ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެންނެވެ.

 

ރާއްޖެ ޓީވީގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑިޓަރ އަޒްމޫން އަހުމަދުގެ މައްޗަށްވެސް ދެމައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެއީ އަޒްމޫން ލިޔެފައިވާ "މެޑަމް ފާތުން އިންތިޒާމް ކުރައްވާ މައުރަޒަކަށް ފެނަކައިން ބައިލައްކަ ރުފިޔާ ދެނީ" މިނަމުގައި ލިޔެފައިވާ ޚަބަރާއި "ކަދުރު، ޕެނަޑޯލް،ދަބަސް، ޚިތާނު ކުރުން. މިއީ ހަމަ ފިސާރި މެޑަމެއް" މިނަމުގައި ލިޔެފައިވާ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެންނެވެ.

 

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީނިއަރ ވީޑިއޯ ޖާރނަލިސްޓް މުހައްމަދު ފަޒީނާ ގުޅޭގޮތުން ދެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު އެއް މައްސަލައަކީ "މެޑަމް ފާތުންގެ ކަންކަމުގައި ދައުލަތުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވުން" މިނަމުގައި ލިޔެފައިވާ ރިޕޯޓެވެ. އަނެއް މައްސަލައަކީ "މެޑަމް ފާތުން ގއ ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގަންނަވާތީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އެކަމަނާއަށް މަރުޙަބާ ކިއުމަށް ދިއުމަށް އަންގައިފި" މިނަމުގައި ލިޔެފައިވާ ޚަބަރު ލިޔެގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެވެ.

 

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީނިއަރ ވީޑިއޯ ޖާރނަލިސްޓް މުހައްމަދު ވިސާމްއާ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ "މެޑަމް ފާތުން ވަށާ ތޮވާފް ނުކޮށްފިނަމަ އެމީހަކު އަނދާ ހުސްވޭ: މަހްލޫފް" މިނަމުގައި އޭނާ ލިޔެފައިވާ ޚަބަރުގެ ސަބަބުންނެވެ.

 

ވަކިވަކިން ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެއްކަމަކާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ. އެގޮތުން މައްސަލަ ތަކުގެ ޚުލާސާގެ ގޮތުގައި ބުނެފައިވަނީ މެޑަމް ފާތިމަތު އިބްރާހީމްގެ ޙައްޤަކަށް، ނަމަކަށް އަދި އަބުރަށް ގެއްލުން ލިބޭފަދަ އެއްޗެއް ހިމެނޭކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވުން ކަމަށެވެ. މައްސަލައިގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާގެ ބާވަތެއްގެ ގޮތުގައި ބުނެފައިވަނީ މީހެއްގެ ޙައްޤަކަށް/ ނަމަށް/އަބުރަށް ގެއްލުން ދިނުން ކަމަށެވެ.

 

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ރާއްޖެ ޓީވީއަށް އަންގާފައިވަނީ މިމައްސަލަތައް ރައްދުވާ ނޫސްވެރިންނަށް އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބުދާރީ ވުމުގެ 7 ދުވަހުގެ ފުރުސަތެއް ދޭ ކަމަށެވެ.

 

މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ ރާއްޖެ ޓީވީން ގެނެސްދިން ޚަބަރަކާ ގުޅިގެން ލިޔުންތެރިއަކު 50000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް ރާއްޖެ ޓީވީ 2 ލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައެވެ. ރާއްޖެ ޓީވީން އެޖޫރިމަނާ ދެއްކި ދުވަހު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ އަބުރުފުޅަށް ހުތުރުވާފަދަ ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރިކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައެވެ. އެފައިސާވެސް ރާއްޖެ ޓީވީން މިހާރު ވަނީ ދައްކާ ޚަލާސް ކޮށްފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.