ކ. މާލެ
|
12 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 18:26
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން
ގެމަނަފުށީ ސިއްހީ މަރުކަޒުން 24 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ދިނުން - ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ހިތްހަމަޖެހުމެއް
 
ކައުންސިލުން ވަނީ އެރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ކުރަމުންއަންނަ މަސައްކަތްތަކާއި ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ހިއްސާކޮށްފައި

ގެމަނަފުށީގެ ހެލްތު ސެންޓަރުން 24 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުމަކީ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވާ ޚިދުމަތެއް ކަމަށާއި، ސަރުކާރުން އެކަން ކޮށްދެއްވުމަކީ ލިބިގެން ދިޔަ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށް ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލުން މިހެން ބުނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައެވެ. ކައުންސިލް މެންބަރުން ވިދާޅުވީ ގެމަނަފުށީގެ ހެލްތު ސެންޓަރުން 24 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުމަކީ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވާ ޚިދުމަތެއް ކަމަށާއި، ސަރުކާރުން އެގޮތަށް ނިންމަވައި ޚިދުމަތް ފޯރޮކޮށްދެން ފެއްޓުމާ ގުޅިގެން އެކަމަށްޓަކައި ސަރުކާރަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

މި މޭރުމުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކައުންސިލަރުން ވަނީ މި ސަރުކާރުން ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ކުރައްވާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްގައި އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ބައްދަލުކޮށްލެއްވުމުގައި، ކައުންސިލުން ވަނީ އެރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ކުރަމުންއަންނަ މަސައްކަތްތަކާއި ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާއި، ގެމަނަފުށީ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން، ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރަށް ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅިގެން އެ ސެންޓަރަށް އިތުރަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާކަމަށާއި، ސެންޓަރުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހުރިކަން ކައުންސިލުން ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމާއި، މުވައްޒަފުން މަދުކަން ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސްކޫލަށް މަލްޓި-ޕާޕަސް ހޯލެއް ބޭނުންވާކަމާއި، އެއްދަންފަޅިއަށް ސްކޫލުގެ ކިޔެވުން ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ފަހުން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 10 ކްލާސްރޫމަށް ފަރުނީޗަރ ބޭނުންވާކަމުގައި ކައުންސިލުން ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަ އެއާއެކު މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި، ޒުވާނުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައްވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލުން ވަނީ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

އެގޮތުން މަހުގެ އަގު ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށާއި، އައިސް ޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ބޭނުންވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ޔޫތް ސެންޓަރެއް ގާއިމުކޮށްދެއްވުމަށާއި، ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް ބޭނުންވާކަމުގައި ކައުންސިލުން ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަށުގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށާއި، ރަށުގެ ބިންހިއްކަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، ބަނދަރުގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، ރަށުގެ މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާކަމުގައި ގެމަނަފުށި ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ރަށުގައި ތާރު އެޅުމަށް ބޭނުންވާކަމުގައިވެސް އެބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމުގައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން ހައްލު ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ، ފެނުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށިގެން ދާނެކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ރަށުގައި ތަރައްގީގެ މަސައްކަތް ކުރާއިރު ރަށުގެ ކައުންސިލުން އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ސިފައެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް