ކ. މާލެ
|
7 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 12:46
އަހުމަދު ސަލީމް - ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ
އަހުމަދު ސަލީމް - ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލު
ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ނެތްނަމަ މިއަދު މިއޮތް ހާލަތުގައި ވެސް ރާއްޖެ ނޯންނާނެ - ސަލީމް
 
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލަކީ ލާމަރުލަޒީ އުސޫލުން ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރެވޭ ގޮތަށް ވިސްނާފައި ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތް ބިލެއް
 
ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުން ސަބްސިޑީ ކަނޑާނުލާ
 
ކާބޯތަކެތީގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުން ދެއްވި

ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ނެތްނަމަ މި ޕެންޑަމިކަށްފަހު ރާއްޖެ މިއޮތް ހާލަތުގައި ވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން މެމްބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ޕެންޑަމިކްގެ މިހާލަތުގައި ކާބޯތަކެއްޗަށް ދަތި ނުވެ މި ހިފަހައްޓާލެވުނީ ސަރުކާރުގެ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތާއި، ބޭރު ދުނިޔެއިން ރާއްޖޭގެ އަދުގެ ސަރުކާރު ބަލައިގަންނާތީ ކަމަށެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއަކަށްވެގެންދިޔައީ، ބަލިމަޑުކަމާއެކު ގައުމުތަކުގެ އެކްސްޕޯޓް މަޑުޖައްސާލާފައި އޮތް ދުވަސްވަރު ވެސް އެ ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ލިބިގެން ދިޔުން ކަމަށެވެ. ޕެންޑަމިކްގައި ވެސް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެތީގެ ޔަގީންކަން ފޯރުކޮށްދިން ކަމަށާއި، ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުން ނަގަމުންދިޔަ ސަބްސިޑީ ކަނޑާނުލައި ކުރި މަސައްކަތަށް ސަރުކާރަށް އޭ ޕްލަސް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މެމްބަރު ވިދާޅުވީ، 2016 ވަނަ އަހަރު އިޤުތިޞާދު ވެސް ރަނގަަޅަށް އޮވެމެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ވައްދައި، ކާޑަށް ދެމުންގެންދިޔަ ސަބްސިޑީ ކަނޑާލަން ނިންމި ކަމަށެވެ. އެ ނިންމުމާ އެއްކޮޅަށް ވަކާލާތު ކުރެއްވި، އޭރު އޮތް ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މެމްބަރުން ވިދާޅުވަމުންގެންދެވީ އިޤުތިޞާދަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ކަންތައްތައް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އެއާއެކު ތަކެތީގެ އަގު އުފުލި ކުލީގެ އަގު ބޮޑުވެގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޕެންޑަމިކްގެ މި ހާލަތުގައި ވެސް ކާބޯތަކެތީގެ އަގު ހިފެހެއްޓި، ކާބޯތަކެތީގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުން ދެއްވިކަން މެމްބަރު ސަލީމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެއާއެކު ފެންޑަމިކްގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި އުފެދިފައި އޮތް ނުތަނަވަސް ކަމަށް ތަސައްލީއެއް ލިބިގެން ދިޔަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 200ށްވުރެ ގިނަ ކާޑު އެޖެންޓުން އެބަތިބިކަން ވެސް މެމްބަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ލިބުމަކީ އަސާސީ ހައްގަކަށްވާއިރު، ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލަކީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރެވޭ ގޮތަށް ވިސްނާފައި ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތް ބިލެއްކަމަށް މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މި ބިލު ގާނޫނަކަށް ވެގެން އަންނައިރު ހެދޭ ގަވާއިދު ތަކަކީ، އަމަލުކުރުން ފަސޭހަ ގަވާއިދުތަކަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރުކާރުން މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ އަދި ބޭނުންކުރާ ކާބޯތަކެއްޗާއި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރާ އަދި ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓުކުރާ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފެންވަރުކަނޑައެޅުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމާއި، ކާބޯތަކެތި އުފައްދައި، ގުދަންކޮށް، ތައްޔާރުކޮށް، ވިއްކާ ތަންތަނުގައި ކާބޯތަކެއްޗަކީ، އިންސާނުންނަށް ޞިއްޙީގޮތުން އެކަށީގެންވާ، ރައްކާތެރި ތަކެތި ކަމުގައި ހެދުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކަށް ބޭނުންވާ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑު ގާއިމުކުރުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ދައުލަތަށް 47 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވި މުޙައްމަދު ޒަކީ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ދައުލަތަށް 47 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވި މުޙައްމަދު ޒަކީ އަވަހާރަވެއްޖެ
ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި، އަޤްސާ މިނިވަންކުރުމުގެ ޖިހާދުގައި ރާއްޖެއިން ހިތާއި ރޫޙުން ބައިވެރިވެ، ސަހަރޯވެރިވާނެ: ރައީސް
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ ކޮމިޝަން އުވާލިނަމަވެސް އާއިލާތަކަށް އަދިވެސް ރިޕޯޓު ނުދޭ
ސިޑްސް ކޮންފަރެންސަށް ރާއްޖޭން 16 ބޭފުޅުންގެ ވަފްދެއް ދިޔަ، ޚަރަދަށް 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"