ކ. މާލެ
|
2 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 15:52
ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ތެރެއިން
ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ތެރެއިން
އިންޑިއާ އެމްބަސީ
ކުޅިވަރު ވަސީލަތް ގާއިމުކުރުން
ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމަށް ބިޔަ މަޝްރޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
 
މި މަޝްރޫއާއެކު އައިއޯއައިޖީ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް މަގުފަހިވާނެ
 
ފުޓްބޯޅަ، އެތުލެޓިކްސް، ވޮލީ، ބާސްކެޓް، ޓީޓީއަށް ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރާނެ

ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމަށް ބިޔަ ބޮޑު މަޝްރޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓްގެ ދަށުން ހިންގާ 40 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެކްސިމް ބޭންކް އަދި ދިވެހި ސަރުކާރުން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ. ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓްއަކީ އިންޑިޔާގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ. ސ. ޖައިޝަންކަރް ފެބްރުއަރީ މަހުގައި ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ގައި ހުށަހުހެޅުއްވި ލޯނެކެވެ.

އިންޑިއާ އިން ރައީސް އިބްރާހިމް ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުން ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް ދެއްވާ ހާއްސަ އަހަންމިއްޔަތު ބަލައިގަނެ، ފަހުރުވެރިކަމާއި އެކު ބައިވެރިވެއެވެ. މިގޮތުން މި ފަންޑުން ތަރައްޤީ ކުރާނީ ދިވެހިންގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް އުންމީދު ތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށެވެ.

މި ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ބޭނުން ކުރާނީ ފުޓްބޯޅަ، އެތްލެޓިކްސް، ވޮލީބޯޅަ، ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓޭބަލްޓެނިސް، އަދި އެހެނިހެން އިންޑޯގޭމްސް ކުޅެވޭ ސްޓޭޑިއަމް އާއި ދަނޑުތައް އަދި އެކުވެނި ބިނާކުރުމަށެވެ. މި ފަންޑުގެ މަގްސަދަކީ އިންޑިއަން އޯޝަންސް ގޭމްސްތައް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް މަގުފަހި ވުމެވެ.

Advertisement

ކުޅިވަރުގެ ކުރިއެރުވުމަށް ވެދެވޭ ތައީދަކީ ވަރަށް އުއްމީދީ ގުޅުމަކަށް ވާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ކުރީގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު ސުޝްމާ ސުވަރާޖް ރާއްޖޭއަށް 2019ގައި ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން އެދިލެއްވި ކްރިކެޓް ދަނޑު ބިނާކުރުމަށް އެހީއަށް ވަގުތުން އެއްބަސްވެލެއްވި އެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ ކްރިކެޓް ދަނޑު އެއީ 800 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓްގެ ދަށުން ފުރަތަމަ އެއްބަސްވެވުނު އެއް މަޝްރޫޢުއެވެ. މި މަޝްރޫޢު މިހާރު ވަނީ ޓެންޑަރ ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް ސޯލިހް އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ވިދާޅުވި ރާއްޖޭގައި ކްރިކެޓް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް ބޯރޑް އޮފް ކޮންޓްރޯލް ފޯ ކްރިކެޓް އިން އިންޑިއާ އާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ކޯޗުން އަދި އަމްޕަޔަރުން ވަނީ ތަމްރީނުކުރެވިފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދިވެހި އަންހެން އަދި ފިރިހެން ކްރިކެޓް ޓީމުން، ޗެންނައީގައި ހުންނަ ޕްރިމިއަރ ސެންޓަރ ފޯ ސްޕޯޓްސް ސައިންސްގައި 1 މަސް ދުވަހުގެ ޓްރެއިނިންގް ކޭމްޕެއްގައި ބައިވެރިވި ވާނެއެވެ.

އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ރާއްޖެއަށް ނޮވެމްބަރ 2020 ގައި ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ވަނީ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޒިންމާދާރު މުއައްސަސާތަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ފްރޭމްވަރކް އެއް ހެދުމަށް މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑަންއެއްގައި ސޮއިކުރައްވާފައެވެ.

ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަކީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ އަށް ވެދޭ އެހީގެ ވަރަށް ބޮޑު އެއް ބައެކެވެ. 200މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން 61 ރަށުގައި އައުޓް ޑޯ ޖިމްތައް ދަނީ ތަރައްޤީކުރެވެމުންނެވެ. އަދި މާލޭ ސިޓީގެ މަޤުބޫލު އެކުވެނި ޓްރެކް ވެސް ވަނީ މި އެހީގެ ދަށުން ތަރައްޤީކޮށް ޖެނުއަރީ މަހުގައި ހުޅުވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް