ކ. މާލެ
|
31 އޯގަސްޓް 2021 | އަންގާރަ 07:13
އަހުމަދު ސަލީމް - ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ
އަހުމަދު ސަލީމް - ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އިލެކްޓްރޯނި މުއާމަލާތްތަކާ ބެހޭ ގާނޫނު
އިލެކްޓްރޯނި މުއާމަލާތްތަކާ ބެހޭ ގާނޫނަކީ ތަރައްގީގެ ނަމުގައި ރާއްޖެއިން އަޅާ މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް - ސަލީމް
 
މި ސަރަަހައްދަށް ބަލައިރު ވެސް ރާއްޖެ އޮތީ، މިކަހަލަ ކަންކަމުގައި ވަރަށް ފަހަތުގައި
 
ސަރުކާރުގެ އެކި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް އެދި، ލިޔެކިޔުންތައް އީމެއިލް ކުރި ނަމަވެސް އޭގެ ހާރޑް ކޮޕީ ވެސް ގެންދަން ޖެހޭ
 
ޖެމްސް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަތާ 10 އަހަރު ވެގެން ދިޔައިރުވެސް މި ނިޒާމަށް އެކަށީގެންވާ ތަރައްގީއެއް ލިބިފައެއް ނެތް

އިލެކްޓްރޯނި މުއާމަލާތްތަކާ ބެހޭ ގާނޫނަކީ ތަރައްގީގެ ނަމުގައި ރާއްޖެއިން އަޅާ ވަރަށް މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއްގެ ފެށުން ކަމުގައި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިލެކްޓްރޯނިކް މުއާމަލާތްތަކާބެހޭ ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މެމްބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ތަރައްގީއަކީ ކޮންކްރީޓުން ހާސިލްކުރާ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި އިދާރީ ގޮތުން ސަރުކާރު ހިންގަމުން އައިސްފައިވަނީ އެހާ ރަނގަޅަކަށް ނޫން ކަމަށާއި، ޖެމްސް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ސިޓީތަކަށް ޖަވާބު ނުލިބޭ ވާހަކައަކީ ވަރަށް ގިނައިން އަޑު އިވޭ އަދި އެކަން މަޖިލިސް މެމްބަރުންނަށް ވެސް ތަޖުރިބާ ކުރެވޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ އެކި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް އެދި، ލިޔެކިޔުންތައް އީމެއިލް ކުރި ނަމަވެސް އޭގެ ހާރޑް ކޮޕީ ވެސް ގެންދަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް އުފުލަން ޖެހޭ ތަކުލީފުތައް ބޮޑު ކަމަށް މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަގީގީގަތަކީ އެއްވެސް ވުޒާރައެއްގައި ރަނގަޅު ޑާޓާބޭސްއެއް އަދި އާކައިވް ކުރާނެ ސިސްޓަމެއް ނެތްކަން ކަމުގައި މެމެބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ލިޔެކިޔުންތައް އީމެއިލް ކުރިއަސް އޭގެ ހާރޑް ކޮޕީ ވެސް ގެންދަން ޖެހޭ، މިކަމުގެ ސަބަބުން އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް އުފުލަން ޖެހޭ ތަކުލީފުތައް ބޮޑު. ހަގގީގަތަކީ އެއްވެސް ވުޒާރައެއްގައި ރަނގަޅު ޑާޓާބޭސްއެއް އަދި އާކައިވް ކުރާނެ ސިސްޓަމެއް ނެތްކަން. އޮފީސްތަކުގެ ރިސެޕްޝަންތަކުގައި މޮޅު ފަހުގެ ސިސއްޓަމްތައް ހުއްޓަސް ފަހަތުގައި ކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރަނީ މެނުއަލްކޮށް.
އަހުމަދު ސަލީމް / ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު

މި ސަރަަހައްދަށް ބަލާއިރުވެސް ރާއްޖެ އޮތީ، މިކަހަލަ ކަންކަމުގައި ވަރަށް ފަހަތުގައި ކަމަށާއި، ޖެމްސް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަތާ 10 އަހަރު ވެގެން ދިޔައިރުވެސް މި ނިޒާމަށް އެކަށީގެންވާ ތަރައްގީއެއް ލިބިފައި ނެތްކަން ސަލީމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ސަލީމް ވިދާޅުވީ، އެންމެ ކުޑަ މިންވަރަށް ބަލާއިރު އިލެކްޓްރޯނިކް ސޮއި ވެސް ސިޓީއެއްގައި ބޭނުން ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ޚަރަދު ކުޑަކޮށް ވިޔަފާރިތައް ހިންގުމަށް އޮންނަ ޕްރެޝަރު ދުނިޔޭގައި ވެސް ބޮޑުވަމުން އަންނައިރު، ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިތައް މި ގޮތަށް ހިންގުމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ، ރާއްޖޭގައި އިލެކްޓްރޯނިކް މުއާމަލާތާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ނެތުން ކަމަށާއި، ބިލުގެ ޒަރިއްޔާއިން މި ކަންކަމަށް ހައްލު ލިބިގެންދާނެ ކަަމަށެވެ. މި ބިލު ގާނޫނެއްގެ ގޮތުގައި ވުޖޫދުވެގެން އަންނައިރު، އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރިއްޔާއިން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުންތަކަށް ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާއްމުންގެ ހިތުގައި މިފަދަ މުއާމަލާތަކަށް އިތުބާރު އުފެއްދުމަށް ބިލުގައި މުހިއްމު ނުކުތާތަކެއް ފާހަގަކުރަން ޖެހޭ ކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކުން ވެސް އެއް އުސޫލަކުން ގަވައިދުތައް ހަދަން ނިންމައިފިނަމަ ނެރެން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ނެރެން ފަސޭހަވާނެ ކަމަށެވެ.

އިލެކްޓްރޯނިކް މުއާމަލާތްތަކާބެހޭ ބިލަކީ، އިލެކްޓްރޯނިކް ސޮއި އަދި ޓްރަސްޓްގެ ޚިދުމަތްތައް ހިމެނޭގޮތަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކުރެވޭ އިލެކްޓްރޯނިކް މުއާމަލާތްތަކަށް ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލެކެވެ.

މި ބިލު ގާނޫނަކަށް ވެގެން އަންނައިރު، އިލެކްޓްރޯނިކް މުޢާމަލާތްތަކުގެ ޑޭޓާ މެސެޖުތަކުގެ ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ގާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެންދާނެއެވެ. ޑޭޓާ މެސެޖު ހެކީގެގޮތުގައި ބަލައިގަތުމާއި، ހެކީގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ބުރަދަން ވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އަދި އިލެކްޓްރޯނިކް އެއްބަސްވުންތަކަށް ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ދިނުމުގެ އުސޫލުތައް މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި