ކ. މާލެ
|
29 އޯގަސްޓް 2021 | އާދީއްތަ 07:36
އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގައި މެއި 6 ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު އަރުވަނީ
އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގައި މެއި 6 ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު އަރުވަނީ
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީ ޤައުމީ މަޖިލިސް
ނަފުރަތު އުފެއްދުމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ހުރި ބައިތައް ބަލައި، ތަޢުލީމީ މަންހަޖަށް ބަދަލުގެންނަނީ!
 
ހަރުކަށި ފިކުރު ހުއްޓުވަން ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަ ޕްރިވެންޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ވަނީ ރާވާފައި
 
އިންޓަނެޓް މެރިވެރިކޮށް ކުޑަކުދިން ގްރޫމްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އަތްމަތީ ފޮތެއް ނެރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
 
މެއި 6 ކޮމިޓީއިން ވަނީ އެޑިއުކޭޝަން އަދި ޔޫތް މިނިސްޓްރީއާއި ވަނީ ބައްދަލުކޮށްފައި

ސްކޫލް ފޮތްތަކުގައި ނަފުރަތު އުފެއްދުމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ހުރި ބައިތައް ބަލައި، ތަޢުލީމީ މަންހަޖަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

މެއި 6 ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއަށްފަހު ހަރުކަށި ފިކުރާއި ނަފުރަތު އުފެދޭފަދަ ކަންކަން ނައްތާލުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ. މި ހަމަލާއާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީއިން ނެރުނު ރިޕޯޓާއެކު މި މަސައްކަތްތައް އަވަސްކުރުމަށް ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީއިން ވަނީ ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައި، އެކި މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކުރަމުންނެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވަމުން އެމްޑީޕީގެ މެއި 6 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް ވިދާޅުވީ އެންމެ ފަހުން އެ ކޮމިޓީއިން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާއި ޔޫތް މިނިސްޓްރީއާ ބައްދަލުކުރެއްވިކަމަށެވެ.

Advertisement

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާއެކު އޮގަސްޓް 26 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީއިން 241 ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓްގެ ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކަށް އަމަލުކުރަމުންދާގޮތުގެ ތަފުސީލު އަރުވާފައެވެ. އެގޮތުން ހަރުކަށި ފިކުރަށް ސްކޫލް ކުދިންގެ ފިކުރު ބަދަލުކުރުމަށް އެކުދިންގެ ވިސްނުމާ ކުޅެން މަސައްކަތްކުރާކަން އެ މިނިސްޓްރީއަށް ވަނީ ފާހަގަވެފައެވެ. އެގޮތުން އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ކުދިން ގްރޫމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، މިކަމަށް ބެލެނިވެރިން އަހުލުވެރިކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އަދި މިކަމަށް ޚާއްސަ އަތްމަތީ ފޮތެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން މިކަން ހައްލުކުރުމުގައި މުދައްރިސުންގެ ދައުރު ބޮޑުއިރު، އެކަމަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ވެސް ވަނީ ރާވާފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވަނީ ސްކޫލް ފޮތްތަކުގައި ނަފުރަތު އުފެއްދުމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ހުރި ބައިތައް ބަލައި، ތަޢުލީމީ މަންހަޖަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ހަރުކަށި ފިކުރު ހުއްޓުވަން ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަ ޕްރިވެންޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، އިހުތިރާމްކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، ކްރިޓިކަލް ތިންކިންގް އަދި ޓޮލަރެންސް ފަދަ މައުލޫތަކަށް ޚާއްސަ ސެޝަންތައް ހިންގުމަށް ދަނީ ރާވަމުންނެވެ.

ހަރުކަށި ފިކުރަށް ސްކޫލް ކުދިންގެ ފިކުރު ބަދަލުކުރުމަށް އެކުދިންގެ ވިސްނުމާ ކުޅެން މަސައްކަތް ކުރާކަން މިނިސްޓްރީއިން ފާހަގަކުރޭ. ކުދިންގެ ފިކުރު ބަދަލުކުރުމަށް އެކުދިންގެ ވިސްނުމާ ކުޅެން މަސައްކަތްކުރޭ. އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ކުދިން ގްރޫމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، މިކަމަށް ބެލެނިވެރިން އަހުލުވެރިކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން. މިކަމަށް ޚާއްސަ އަތްމަތީ ފޮތެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ދަނީ ކުރަމުން. އަދި ސްކޫލް ފޮތްތަކުގައި ނަފުރަތު އުފެއްދުމަށް މަގުފަހިވާގޮތައް ހުރި ބައިތައް ބަލައި ތަޢުލީމީ މަންހަޖަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ދަނީ ކުރަމުން.
ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް

ޔޫތް މިިނިސްޓްރީއާ މިހާރު ހަވާލުވެ ހުންނެވި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މަޢުސޫމް އިސްވެ ހުންނަވައި މެއި 6 ކޮމިޓީއާ ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ދެ ފަރާތުން ވަނީ ޒުވާނުންނަކީ މިފަދަ ނުރައްކަލެއް ނައްތާލުމުގައި އެންމެ މުހިންމު ދައުރު އަދާކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އެއްބަސްވެ އެކަމަށް ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އޯލެވެލް ނިންމާ އަދި އޭލެވެލް ނުނިންމާ ދަރިވަރުންގެ އުމުރުފުރާއަށް ޚާއްސަކޮށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭރުގެ އެހީ ހޯދުމަށް ވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިކަންކަމުގެ އިތުރު ތަފުސީލެއް ހާމަކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހައި ނިންމާލާނެ: ރޮޒައިނާ
މަހުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަން މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ، ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ނުކުރޭ - ރައީސް ޞާލިހް
ޕާޓީއަށް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ދަތި ދަނޑިވަޅެއްގައި ކުރިއަށް ނުކުމެ، ތަރުތީބުކޮށްލުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނަން - ރައީސް ޞާލިޙު
'މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް' ކެމްޕޭން ލޯންޗިންގ ޖަލްސާ މިރޭ
ހަޤީޤަތުގައި ވެސް މިސްރާބު ގޯސް، ހަމަ މަގަށް އަޅުވަން ޖެހޭ!
އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި އޮތަސް އަދި އިދިކޮޅުގަ އޮތަސް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބެންވާނީ އެމްޑީޕީއަށް: ޝާހިދު
ފައިސަލްއަކީ އިތުބާރުކުރެވޭ އަދި މި ސަރުކާރު ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މުހިންމު ބޭފުޅަކަށް ވެގެންދާނެ - ރައީސް ޞާލިޙު
ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓުން މަސްވެރިންނަށް ކަނޑައެޅި 100 މިލިއަން ރުފިޔާއިން މުއިއްޒު ކުރެއްވީ ހަނީމޫން ދަތުރުތަކެއް - ރައީސް ޞާލިޙު