ކ. މާލެ
|
26 އޯގަސްޓް 2021 | ބުރާސްފަތި 22:19
ތިލަ-މާލެ ބްރިޖުގެ ތްރީޑީ ފޮޓޯއެއް
ތިލަ-މާލެ ބްރިޖުގެ ތްރީޑީ ފޮޓޯއެއް
އިންޑިއާ އެމްބަސީ
ގްރޭޓަރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް
ގްރޭޓަރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް ތަފާތުވާނެ، މުޅި ބްރިޖަށް ކަރަންޓު ދޭނީ ސޯލާ ޕެނަލުން!
 
މުޅި ބްރިޖު 6.7 ކިލޯމީޓަރަށް ދެމިގެންދާނެ
 
ބްރިޖުގައި ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމާއި ބައިސްކަލު ދުއްވުމަށް ފުޅާ ލޭނެއް އޮވޭ
 
މުޅި ބްރިޖަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދެނީ ސޯލާ ޕެނަލްތަކުން

ތިލަފުއްޓާއި މާލެ ގުޅުވައިދޭ ބްރިޖަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓު އުފައްދާނީ ސޯލާ ޕެނަލް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ތިލަމާލެ ބްރިޖް ޕްރޮޖެކްޓުގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ މުޙައްމަދު ޖިނާޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަޝްރޫއާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ޖިނާހު ވިދާޅުވީތިލަމާލެ ބްރިޖު ބިނާކުރެވިގެންދާނީ ތިލަމާލެ ބްރިޖާ ވަރަށް ތަފާތުކޮށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި ބްރިޖުގައި އުޅަނދު ދުއްވަން ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ލޭނުގެ އިތުރުން މީހުން ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމަށް ވަކި ފަޅިއެއް އެއްކޮށް ޚާއްސަ ކުރެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބްރިޖަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓު އުފައްދާނީ ސޯލާ ޕެނަލްތަކުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޑައިރެކްޓަރ މަހުޖޫބު ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮޖެކްޓު އެކުލަވާލި އިރުވެސް ބްރިޖަށް ބޭނުންވާ އެކި ކަންކަމަށް ސޯލާ ޕެނަލް މެދުވެރިކޮށް ކަރަންޓު އުފައްދޭނެ ގޮތްތަކަށް ބަލާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އަންނަން އޮތް މަޝްރޫއުތަކުގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓާއިމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ތިލަމާލެ ބްރިޖުގައި ހިމެނެނީ ކޮޅަކަށް ދުއްވާ ދެ ލޭނެވެ. އެއިން ކޮންމެ ލޭނެއްގައި 3.35 މީޓަރު ހުންނާނެއެވެ. އަދި 3 މީޓަރު ފުޅާމިނުގެ ބައިސްކަލު ދުއްވާ ސަރަހައްދަކާއި، ވޯކްވޭއެއް ގާއިމްކުރެއެވެ. މި ބައި އިންނާނީ ބްރިޖުގެ އެއް ފަޅީގައެވެ. ބްރިޖުގެ އަނެއް ފަޅި ޚާއްސަކުރެވޭނީ ހައި ވޯލްޓޭޖް ކަރަންޓު ކޭބަލްތަކާއި އަދިވެސް އެހެނިހެން ކަރަންޓާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށެވެ. މުޅި ބްރިޖު ވެސް ބިނާކުރެވިގެންދާނީ މިގޮތަށެވެ.

3 ބްރިޖު ގުޅާލަދޭ މަގުތަކާއެކު، 6.7 ކިލޯމީޓަރަށް މި ބްރިޖު ދެމިގެންދާނެއެވެ. ހަމައެކަނި، މާލެއާއި ވިލިގިލި ގުޅާލަދޭ ފުރަތަމަ ބްރިޖުގެ ދިގުމިން ވެސް، މިވަގުތު ފެންނާން އޮތް ބްރިޖަށްވުރެ ދިގުވާނެއެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 1.3 ކިލޯމީޓަރުގެ ދިގު ބްރިޖެކެވެ. އެހެންކަމުން، ރައީސް ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުން، އެ މަޝްރޫޢެއްގެ މަސައްކަތް، ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ނިންމަން އަމާޒު ހިފައިފައިވާ، މި ބިޔަބޮޑު މަޝްރޫޢު، ވެގެންދާނީ، ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފެނިގެންދާނެ، އޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއަށެވެ.

ގްރޭޓަރ މާލޭގެ ކަނެކްޓިވިޓީ ބްރިޖު މަޝްރޫޢު ނިންމަން ލަނޑުދަނޑި ކަނޑަ އަޅައިފައިވަނީ، 2023 ގެ އެޕްރީލް ނުވަތަ މޭމަހާ ހިސާބަށެވެ. އަދި މި މަޝްރޫޢު ނިންމައި، މި ބިޔަ ބްރިޖު ހުޅުވިގެން ދާއިރު، މި ސަރުކާރުގެ މިވަގުތުގެ ސިޔާސަތަކީ، އެއްވެސް ޓޯލެއް ނެގުމެއްނެތި، ރައްޔިތުންނަށް އެ މަގުތަކުން، ހިލޭ ދަތުރު ކުރެވޭނެ ބްރިޖަކަށް ވުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
12%
71%
0%
6%
6%
6%
ކޮމެންޓް