ކ. މާލެ
|
26 އޯގަސްޓް 2021 | ބުރާސްފަތި 21:31
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް
ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭގެ ރައްކާތެރިކަން
ރާއްޖެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާފަދަ ހަމަލާތަކެއް ދަނީ އަމާޒުވަމުން - ޝަމާލް
 
މި ދުވަސްވަރުގައިވެސް ދިވެހި ޒުވާން ސިފައިންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ޚާއްސަ އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދެމުންދާކަމަށް ޝަމާލް ވިދާޅުވި
 
އަސްކަރިއްޔާއިން ހަތިޔާރުތައް ގެނައުމާއި، ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރަމުން
 
ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައިވެސް ސިފައިން ތަމްރީން ކުރުމާއި ޖޮއިންޓް މިލިޓަރީ ހަރަކާތްތަކަށް ހުއްޓުމެއް އައިސްފައެއް ނުވޭ

ދިވެހި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާފަދަ ހަމަލާތަކެއް އަމާޒުވަމުންދާ ކަމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިވެހި ސިފައިންގެ 67 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީން ފުރިހަމަކުރި ސިފައިން ހުވާކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ވިދާޅުވީ ބަދަލުވަމުންދާ ދުނިޔެއާއި އެކު ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ގިނަ ތަމުރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަމުންދާއިރު، އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުގެ އަސްކަރިއްޔާއެކު ޖޮއިންޓް މިލިޓަރީ އެކްސަސައިޒްތައް ހިންގަމުންދާކަމަށެވެ.

Advertisement

ކޮވިޑް-19ގެ ބޮޑު ބަލިމަޑުކަމުން ވެސް މިކަންމަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ކުރިޔަ ދީފައިނުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މި ދުވަސްވަރުގައިވެސް ދިވެހި ޒުވާން ސިފައިންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ޚާއްސަ އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދިނުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން މި ދުވަސްވަރު ވެސް ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ގިނަ ތަމުރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ، ޤައުމުތަކުގެ އަސްކަރިއްޔާއެކު ޖޮއިންޓް މިލިޓަރީ އެކްސަސައިޒްތައް ހުއްޓުމެއް ނެތި ހިންގާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބަދަލުވަމުންދާ ދުނިޔެއާއި އެކު ޤައިމުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އޮތް ނުރައްކާ ބޮޑުވެފައިވާއިރު، ދިވެހި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތައް ނުރައްކާވާފަދަ ހަމަލާތަކެއް އަމާޒުވަމުންދާކަމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަމާއި ކުރިމަތިލުމަށް ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ އެކި ގޮތްގޮތުން ތައްޔާރުކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ވަނީ މިކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކާއި، ހަތިޔާރު ގެނައުމާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގައި އަސްކަރިއްޔާ ދެމި އޮންނާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެރުވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ބޮޑު ބަލިމަޑުކަމުން ވެސް ދިވެހި ޒުވާން ސިފައިންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރމަށް ޚާއްސަ އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދީފައިވާނެ. މި ދުވަސްވަރުވެސް ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ގިނަ ތަމުރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ، ޤައުމުތަކުގެ އަސްކަރިއްޔާއެކު ޖޮއިންޓް މިލިޓަރީ އެކްސަޒައިޒްތައް ހުއްޓުމެއް ނެތި ހިންގާފައިވާނެ. ދުނިޔެއާއި އެކު ޤައިމުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އޮތް ނުރައްކާ ބޮޑުވެފައި މިވަނީ އަދި ދިވެހި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތައް ނުރައްކާވާފަދަ ހަމަލާތަކެއް އަމާޒުވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއް މިއީ. މިކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކާއި، ހަތިޔާރު ގެނައުމާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގައި އަސްކަރިއްޔާ ދެމި އޮންނާނެ.
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް

ދިވެހި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތައް ނުރައްކާވާފަދަ ހަމަލާތަކެއް އަމާޒުވަމުންދާކަމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ސަރަހައްދީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެކި ފޯރަމްތަކުގައި ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އަވައްޓެރި ސްރިލަންކާގައި ބޮންގޮވުންމުގެ ހާދިސާތައް ހިނގުމަށްފަހު މިކަމަށްދޭ އަހަންމިއްޔަތުކަން އިތުރުކުރުމަށް ސަރަހައްދީ ޤައުމުތަކުން ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ. މިގޮތުން މިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޤައުމުތަކުން ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޖޮއިންޓް މިލިޓަރީ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް