ކ. މާލެ
|
25 އޯގަސްޓް 2021 | ބުދަ 14:18
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހުސައިން އިސްމާއިލް އަދި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ ޑރ. އައިޝަތު ޝެހެނާޒް އާދަމް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހުސައިން އިސްމާއިލް އަދި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ ޑރ. އައިޝަތު ޝެހެނާޒް އާދަމް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ދިރާސާ
ޒުވާނުން ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީއިން ހާއްސަ ދިރާސާއެއް
 
ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ މި ދިރާސާ ކުރިއަށް ގެންދާނީ އެމްއެންޔޫ މެދުވެރިކޮށް
 
މިދިރާސާ ކުރިއަށް ގެންދާނީ ތިން ފޭސް އަކަށް ބަހާލައިގެން ހަ މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް
 
މައިގަނޑު ބޭނުންތަކުގެ ތެރޭގައި ޒުވާނުން ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ ސަބަބާއި، މިންވަރު އަދި އެ ކުށްތަކަށް ދިއުމަށް މަގުފަހިވާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުން ހިމެނޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ފަރާތުން ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ފުރަތަމަ ދިރާސާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މިއެއްބަސްވުން ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އާއި އެކުއެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ މިދިރާސާ ކުރިއަށް ގެންދާނީ އެމްއެންޔޫ މެދުވެރިކޮށެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ހުސައިން އިސްމާއިލް އެވެ. އަދި އެމްއެންޔޫގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ ޑރ. އައިޝަތު ޝެހެނާޒް އާދަމްއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑރ. ޝެހެނާޒް ވަނީ މި ދިރާސާ ކުރިޔަށްގެންދާ މައިގަނޑު ބޭނުންތަކުގެ ތެރޭގައި ޒުވާނުން ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ ސަބަބާއި، މިންވަރު އަދި އެކުށްތަކަށް ދިއުމަށް މަގުފަހިވާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުން ހިމެނޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ތަކުރާރުކޮށް ޒުވާނުން ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަކީ ވެސް މިފަދަ ދިރާސާއެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އެއް ބޭނުން ކަމަށް ޑރ. ޝެހެނާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ޤާނޫނުގައި ތަކުރާރުކޮށް ކުށްކުރުމުން އަދަބު ދިނުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމުގެ އިތުރުން ދެ ޖިންސުގެ ޒުވާނުން ވަޒީފާތަކަށް ނުނިކުންނަ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަކީ ވެސް މިދިރާސާގެ އެއް ބޭނުން ކަމަށް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މި ދިރާސާގެ ތެރެއިން ޒުވާނުންގެ މިޒާޖާއި ޒުވާނުން ކަންކަމާދޭތެރޭ ދެކޭގޮތް ދެނެގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ވަޒީފާއަށް ނުގޮސް ތިބުމުގެ ސަބަބުން ޒުވާނުންގެ މިޒާޖަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމާއި، ޒުވާނުންގެ ދިރުއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ސަބަބުން ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ އިތުރުން ޒުވާނުންގެ ހުސްވަގުތު ހޭދަކުރާ ގޮތް ދެނެގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ދިރާސާއަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ބޮޑެތި އަދި ކުދި އާބާދީ ހިމެނޭ ރަށްތަކުން މައުލޫމާތު ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުގެ އިތުރުން ހދ، ށ، ބ، ކ، އދ، މ، ދ، ލ، ގދ، ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަދި އައްޑޫ ސިޓީއިން މައުލޫމާތު އެއްކުރެވިގެންދާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ތިން ފޭސް އަކަށް ބަހާލައިގެން ހަ މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިދިރާސާގެ ފޭސް 1 ގައި ހިމެނެނީ ޕްލޭން ނިންމުން ކަމަށްވާއިރު ފޭސް 2 ގައި ހިމެނެނީ ޑޭޓާ ހޯދުމެވެ. އަދި ފޭސް 3 އެކުލެވެނީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އަމާޒަކީ މި ދިރާސާ މެދުވެރިކޮށް، މި ކަންތައްތައް ހޯދައި ޒުވާނުންނަށް އެކަންތައްތައް ހައްލުކުރާނެ މަގުތައް ފަހިކޮށްދީ، މުޖުތަމައުގެ ކުށްކުރާ ޒުވާނުން މަދުކޮށް ދުޅަހެޔޮ ޒިންމާދާރު ޒުވާނުން ބިނާކުރުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް