ކ. މާލެ
|
19 އޯގަސްޓް 2021 | ބުރާސްފަތި 14:01
241 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ދަނީ
241 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ދަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
241 ކޮމިޓީގެ އިންކުއަރީ ރިޕޯޓް
އިންކުއަރީ ރިޕޯޓުގައިވާ ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް ތަންފީޒު ކުރާނީ ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރުގެ އޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން- އެމްއެންޑީއެފް
އެމްއެންޑީއެފްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ނަމަވެސް އެކަން ކާމިޔާބުވެފައިނުވާ ކަމަށް އަފީފް ވިދާޅުވި
ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް ތަންފީޒުވަމުން ދާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރުގެ އޮފީހުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ (241 ކޮމިޓީ)ގެ އިންކުއަރީ ރިޕޯޓުގައިވާ ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރުގެ އޮފީހުގެ ބެލުމުގެދަށުން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އެމްޑީޕީއަށް އަންގައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ބުނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް 06 މޭ 2021 ގައި ދިން ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން އެކުލަވާލި އިންކުއަރީ ރިޕޯޓް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ރިޕޯޓާބެހޭ މަޝްވަރާ، 12 ޖުލައި 2021 ގައި ބޭއްވި ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޖެންޑާކުރި ކަމަށެވެ.

އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ (241 ކޮމިޓީ)ގެ ރިޕޯޓުގައިވާ ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރުގެ އޮފީހުގެ ބެލުމުގެދަށުން ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމާއެކު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް ތަންފީޒުވަމުން ދާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރުގެ އޮފީހުން ކަމަށް ވެސް މި ސިޓީގައިވެއެވެ.

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން 241 ކޮމިޓީން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އިންކުއަރީ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކުގެ ދުރު ރާސްތާ ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް ތަންފީޒު ކުރެވެން އަންނަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ މި ދައުރު ނިމޭ ހިސާބުގައި ކަމަށް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރުގެ އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް މެއި 6 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އަދި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޢަފީފު ވިދާޅުވީ އިންކުއަރީ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި, ތަންފީޒު ކުރެވޭ މިންވަރު ގާތުން ބައްލަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް ތަންފީޒުކުރުމަކީ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާތީ އެމައުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުއްވަން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމްއެންޑީއެފްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ނަމަވެސް އެކަން ކާމިޔާބުވެފައި ނުވާކަމަށް ހަސަން އަފީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ބިލު ބަލައިގަނެ، ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވައިފި
ސިއްހީ ނިޒާމް އޮތް ހާލު އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގޭނީ ދިމްޔާތު ބަލާލީމަ - ޒިޔާދު
ހަގީގަތް ހާމަކޮށް ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރާ އަމިއްލަ ޓީވީތައް މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރުން އިންޒާރު ދީފި
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 2024 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ލިބުނީ އެމްޑީޕީއަށް، އެއީ 15.1 މިލިއަން ރުފިޔާ
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލް
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް