ކ. މާލެ
|
14 އޯގަސްޓް 2021 | ހޮނިހިރު 22:14
ތުރުކީގެ ޖަންގައްޔެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުންދަނީ
ތުރުކީގެ ޖަންގައްޔެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުންދަނީ
އަލްޖަޒީރާ
ތުރުކީގައި ރޯވަމުންދާ އަލިފާން
ތުރުކީގެ އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލުމަށް ޙަރަކާތްތެރިވި ރަޝިއާގެ ޕްލޭނެއް ވެއްޓި އެންމެން މަރުވެއްޖެ
 
ފާއިތުވި 16 ދުވަސް ތެރޭގައި އެފަދަ 299 އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލާފައިވޭ
 
ރަޝިއާއިން ވަނީ އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބޭނުންވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ވަސީލަތްތައް އެ ޤައުމަށް ފޮނުވާފައި
 
ފްލައިޓުގައި ދަތުރުކުރި ތުރުކީގެ 3 މީހަކުވެސް ވަނީ މަރުވެފައި

ތުރުކީގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ރޯވަމުންދާ އަލިފާންގަނޑު ނިވާލަން ޙަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔަ ރަޝިއާގެ ޕްލޭނެއް ވެއްޓި އެއިން ދަތުރުކުރި އެންމެން މަރުވެއްޖެއެވެ.

ތުރުކީގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ރޯވަމުންދާ އަލިފާންގަނޑުތައް ނިއްވާލުމަށްޓަކައި ރަޝިއާއިން ވަނީ އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބޭނުންވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ވަސީލަތްތައް އެ ޤައުމަށް ފޮނުވާފައެވެ. އެގޮތުން އަލިފާން ނިއްވާ ހެލިކޮޕްޓަރާއި އެ ޤައުމުގެ މަތިންދާބޯޓުތަކާއި ފަޔަރ ފައިޓަރުން ވަނީ ގިނަ އަދަދަކަށް ފޮނުވާފައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ވެއްޓުނު ރަޝިއާގެ މަތިންދާބޯޓުގައިވެސް އެ ޤައުމުގެ 5 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އެއީ ހައްތަހާވެސް ރަޝިއާގެ އޮފިސަރުންކަމަށް ރަޝިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއާ ޙަވާލާދީ އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އެ ފްލައިޓުގައި ދަތުރުކުރި ތުރުކީގެ 3 މީހަކުވެސް ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

މި ފްލައިޓު ވެއްޓެން ދިމާވި ސަބަބު އަދި ސާފުނުވާކަމަށް ދެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ޙަވާލާދީ އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، ފްލައިޓު ވެއްޓުނުއިރު ގެންދިޔައީ ތުރުކީގެ ޖަންގައްޔެއްގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑެއް ނިއްވާލުމުގެ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގަމުންނެވެ.

ތުރުކީގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އަލިފާންގަނޑުތައް ރޯވަމުންދާއިރު، ފާއިތުވި 16 ދުވަސް ތެރޭގައި އެފަދަ 299 އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލާފައިވާކަަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
25%
0%
75%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް