ކ. މާލެ
|
13 އޯގަސްޓް 2021 | ހުކުރު 21:18
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ ކިންގްޑަމް އޮފް ބެލްޖިއަމަށް އަދި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ޙަސަން ޞާބިރެ
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ ކިންގްޑަމް އޮފް ބެލްޖިއަމަށް އަދި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ޙަސަން ޞާބިރެ
ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދް / ޓްވިޓާ
އެމް.އޭ.އޭ.ސީގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުން
އެމް.އޭ.އޭ.ސީގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމަކީ ބޭރު ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް އިތުބާރުކޮށް ލޯނުދޫކުރާނެކަމުގެ ހެއްކެއް: ޝާހިދު
 
މުއާހަދާގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 11 އޮގަސްޓު 2021 ގައި
 
މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވުމުން ރާއްޖޭގެ ޓެކްސް ނިޒާމު ވަރުގަދަވެ ހަރުދަނާވެގެންދާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވިދާޅުވި
 
މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ޓެކުހާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ

ކޮންވެންޝަން އޮން މިއުޗުއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓަންސް އިން ޓެކްސް މެޓަރސްގައި ބައިވެރިވެވުމަކީ ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ ހާލަތަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުން އިތުބާރުކޮށް ލޯނުދޫކޮށްދޭން ތައްޔާރަށް އޮތްކަމުގެ ހެއްކެއް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

ޓެކްސް މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި މީރާއިން ސޮއިކޮށް، ކޮންވެންޝަން އޮން މިއުޗުއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓަންސް އިން ޓެކްސް މެޓަރސް (އެމް.އޭ.އޭ.ސީ) ގައި ރާއްޖެއިން އޮގަސްޓް 11ގައި ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން މި ކޮންވެންޝަންގައި ބައިވެރިވުމަކީ ބޭރު ގައުމުތަކުން އަދިވެސް ރާއްޖެ ބަލައިގަންނަކަމުގެ ހެއްކެއް ކަމަށެވެ. ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ގިނަ ގައުމުތަކެއްގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތު ފުނޑުފުނޑުވެގެން ދިޔައިރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން ކުރި ބުރަ އަދި މިންނެތް މަސައްކަތުން ރާއްޖެ މި އަނދަވަޅަށް ވެއްޓުނަނުދީ ހިފަހައްޓާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން "ކޮންވެންޝަން އޮން މިއުޗުއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓަންސް އިން ޓެކްސް މެޓަރސް (އެމް.އޭ.އޭ.ސީ)" އާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ ބެލްޖިއަމަށް އަދި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ހަސަން ސާބިރެވެ. ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ ޕެރިހުގައި ހުންނަ އޯ.އީ.ސީ.ޑީގެ ހެޑްކުއާޓަރުގައެވެ.

އެމް.އޭ.އޭ.ސީގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތްތައް ކަނޑައަޅައި، މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމަށާއި ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ވަކި ހަމަތަކަކާއި އުސޫލުތަކަކަށް ޓެކުހާގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި އެއްބަސްވުމަށްޓަކައި އިތުރު ދެ މުއާހަދާއެއްގައި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން، ފަތުހުﷲ ޖަމީލު ވަނީ ސޮއިކުރައްވާފައެވެ. މި މުއާހަދާތަކަކީ މަލްޓިލެޓަރަލް ކޮމްޕިޓަންޓް އޮތޯރިޓީ އެގްރީމަންޓް އޮން އޮޓޮމެޓިކް އެކްސްޗޭންޖް އޮފް ފައިނޭންޝަލް އެކައުންޓް އިންފޮމޭޝަން "އެމް.ސީ.އޭ.އޭ - ސީ.އާރ.އެސް" އަދި މަލްޓިލެޓަރަލް ކޮމްޕިޓަންޓް އޮތޯރިޓީ އެގްރީމަންޓް އޮން ދަ އެކްސްޗޭންޖް އޮފް ކަންޓްރީ-ބައި-ކަންޓަރީ ރިޕޯޓްސް "އެމް.ސީ.އޭ.އޭ - ސީ.ބީ.ސީ" އެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓެކްސް އިންފޮމޭޝަން ސްޓޭންޑަރޑްތައް ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ގްލޯބަލް ފޯރަމް އޮން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ އެންޑް އެކްސްޗޭންޖެ އޮފް އިންފޮމޭޝަން އޮން ޓެކްސް މެޓަރސް (ގްލޯބަލް ފޯރަމް) ގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވަނީ ފެބުރުވަރީ 2016 ގައެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި ސްޓޭންޑަރޑްތައް ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ގްލޯބަލް ފޯރަމްގެ އެހީތެރިކަމާއެކީ މީރާއިން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ގްލޯބަލް ފޯރަމްއަކީ އެ ފޯރަމްގެ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި މައުލޫމާތު ބަދަލުކޮށް، ޓެކްސް ނިޒާމުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، ޓެކްސް ދެއްކުމުން އެއްކިބާވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކުލަވައިފައިވާ ފޯރަމެކެވެ. މި ފޯރަމްގައި 160 އަށްވުރެ ގިނަ ގައުމާއި ފައިނޭންޝަލް ސެންޓަރުތަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް