ކ. މާލެ
|
1 އޯގަސްޓް 2021 | އާދީއްތަ 13:27
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް: މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓާގައި ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށަށް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް: މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓާގައި ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށަށް
ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ބީއެމްއެލްގެ ދެވަނަ ކުއާޓަލީ ރިޕޯޓް
ދެ ވަނަ ކުއާޓާގައި ބީއެމްއެލްއަށް ލިބުނު ސާފު ފައިދާގެ އަދަދު ދަށަށް
 
ޓެކުހަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން ބޭންކަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 409.5 މިލިއަން ރުފިޔާ
 
ދެވަނަ ކުއާޓާގައި ގްރޮސް އިންކަމްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 785 މިލިއަން ރުފިޔާ
 
ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 298.9 މިލިއަން ރުފިޔާ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)އަށް މި އަހަރުގެ ދެ ވަނަ ކުއާޓާގައި ލިބުނު ސާފު ފައިދާ ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބޭންކުގެ ދެ ވަނަ ކުއާޓާގެ ރިޕޯޓުން ދައްކައިފިއެވެ.

ބޭންކުން އާންމުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުން ދައްކާގޮތުން ބޭންކަށް ދެވަނަ ކުއާޓާގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 298.9 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ލިބުނު 357 މިލިއަން ރުފިޔާއާ އަޅާބަލާއިރު، 58.1 މިލިއަން ރުފިޔާ މަދު އަދަދެވެ.

ބޭންކުން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ދެ ވަނަ ކުއާޓާގައި ބޭންކަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވެސް ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި 819 މިލިއަން ރުފިޔާ ގްރޮސް އިންކަމްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އިރު ދެވަނަ ކުއާޓާގައި ގްރޮސް އިންކަމްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 785 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ 34 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަށް އަދަދެކެވެ.

ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ދެވަނަ ކުއާޓާގައި ބޭންކުގެ ނެޓް އިންޓްރެސްޓްގެ ގޮތުގައި 459.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު އިރު، ނެޓް ފީ އަދި ކޮމިޝަން އިންކަމްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 143 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ދެ ވަނަ ކުއާޓާގައި ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ ފައިދާއަށް ބަލާއިރު ޓެކުހަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން ބޭންކަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 409.5 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް