ކ. މާލެ
|
23 ޖުލައި 2021 | ހުކުރު 09:52
މާލި ޕެރޭޑެއްގެ ތެރެއިން،
މާލި ޕެރޭޑެއްގެ ތެރެއިން،
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް
އީދު ފާހަގަކުރުން
އީދާއެކު ކޮވިޑްގެ ފަސްވަނަ ރާޅަކަށް ދަނީތޯ؟
 
ގިނަ ބަޔަކު އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުކޮށްފައިވޭ
 
ބައެއް ރަށްރަށުގައި ކުލަ ގަދަކޮށް އީދު ފާހަގަކޮށްފައިވޭ
 
ބޮޑެތި އެއްވުންތައް ނުބޭއްވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވޭ

އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު މާލޭ ސިޓީގައި ތާށިވެފައި ތިބުމަށްފަހު އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތްވީއެވެ. އަޟްހާ އީދާ ދިމާކޮށް ބޮޑު ޗުއްޓީއެއް ލިބުމަކީ އިތުރަށް އުފާވެރިކަން ގެނުވި ސަބަބެކެވެ. ކަންދިމާކުރި ގޮތުން އީދު ބަންދު ވެސް ދިމާވީ ސްކޫލު ޗުއްޓީއާއެވެ. އެހެންކަމުން ގިނަ ބަޔަކު ރަށަށް ދާން ބޭނުންވިއެވެ. އާއިލާތައް އެކުއެކީގައި ފުރީއެވެ. ޗުއްޓީ ޕްލޭންކޮށްފައި ނެތް މީހުން ވެސް ވަގުތުން ޗުއްޓީ ޕްލޭންކޮށް ރަށަށް ދިޔައީއެވެ. އަދިވެސް ފުރާ މީހުން ފުރަނީއެވެ.

Advertisement
މާލޭ ނޯތު ހާބަރު, ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ދަތުރުކުރަމުން

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު މިފަދަ ބޮޑު ލުޔެއް ލިބުމަކީ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ޕްލޭން ކުރާނެ ކަމެއްނުންތޯއެވެ. ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި އީދު ބަންދާ ދިމާވުމުން ޕްލޭންތައް ރޭވީ އީދު ކުޅިވަރުތަކާއެކުއެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ޕެންޑަމިކްއެއްގައި އީދު ފާހަގަކުރުމުގައި ސަމާލުވާން ވެސް ޖެހެއެވެ. އެކަން އަބަދާ އަބަދު ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ދިޔައީ ހަނދާން ކޮށްދެމުންނެވެ.

އެގޮތުން ބަލީގެ އިތުރު ރާޅެއް އައުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ކަމޭހިތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެޗްޕީއޭއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަޟްޙާ އީދާ ގުޅިގެން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ތަންތަނަށް ދަތުރުކުރުމާއި އީދުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް އަލިއަޅުވާލައި އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވަނީ އެއްކޮށް ދިރިއުޅޭ މީހުން ފިޔަވައި އެހެން މީހުންނާ މަދުވެގެން ތިން ފޫޓުގެ ދުރުމިން ދަތުރުމަތީގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އީދު ކެއުމެއް ބާއްވާނަމަ ހަމައެކަނި ތިމާ ދިރިއުޅޭ އާއިލާގެ މީހުންނާއެކީ ކެއުން ބޭއްވުމަށް އިލްތިމާސްކުރިއެވެ. އެހެނިހެން މީހުންނާއެކު ގުރޫޕް ބޮޑު ނުކުރުމަށް ވެސް އެދުނެވެ.

ހުރާގެ ޢީދު ބޮޑު ކެއުމުގެ ތެރެއިން،

މީގެ އިތުރުން ގިނަ މީހުން އެއްވެގެން ބާއްވާ އީދު ހަރަކާތްތަކާއި އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް މީހުން އައިސްގެން ބާއްވާ މުބާރާތްތައް ނުބޭއްވުމަށް ވެސް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ. ބަލީގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ބަލީގެ އިތުރު ރާޅެއް އައުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމަށް އެންމެން އެކުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ފުރިހަމައަށް އަމަލުކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ދަނީ ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުންނެވެ.

ނަމަވެސް މިއާ ޚިލާފަށް ފެނިގެން ދިޔައީ ފެން ކުޅިތަކާއި ކުލަ ޖެހުމުގެ ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ބޭއްވި މަންޒަރުތަކެވެ. އަތޮޅުތެރޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި އީދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރީ މިއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް ބެލުމެއް ނެތިއެވެ. މާސްކް އެޅުމެއް، އިޖްތިމާއީ ގައިދުރުކަމެއް ނެތެވެ. އަވަށްއަވަށުން ނުކުމެ ޖާފަތްތަކާއެކު ބޮޑެތި ކެއުންތައް ބޭއްވީއެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ މަތިން ހަނދާން ވެސް ނެތް ކަހަލައެވެ. ތަފާތުވީ އެންމެ ކަމެކެވެ. ކުރީބައިގައި ތައްޔާރުވެގެން ބޭއްވޭ ކަހަލަ ހަރަކާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔައޭ ބުނުމަކުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. މާލި ނެރެ، ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ބޭއްވިއެވެ. މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި އޮތް ބައެއް ރަށްރަށުގައި ވެސް އެޗްޕީއޭގެ އެންގުމަށް ބެލުމެއް ނެތި އީދު ކުލަގަދަކޮށް އީދު ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތަށް އީދު ފާހަގަކުރި އެއްރަށަކީ ތ. ކިނބިދޫއެވެ. މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި އޮވެމެ ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެ، ސަގާފީ ނެށުންތައް ބޭއްވިއެވެ. ނަމަވެސް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި އޮންނަ ރަށެއްގައި ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެ ކުޅޭ އެއްވެސް ކުޅިވަރެއް ނުވަތަ ހަރަކާތެއް ވެސް ނުބޭއްވޭނެއެވެ. އެއީ މޮނިޓަރިންގެ އުސޫލާ މުޅިން ޚިލާފު ކަމެކެވެ.

ކިނބިދޫގައި ބޭއްވި ސަގާފީ ނެށުމުގެ ތެރެއިން

އީދުގެ ޖޯޝާއެކު ބައެއް ހާދިސާތައް ވެސް ހިނގާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެގޮތުން ށ. ޅައިމަގުގައި ކޯޑި ކުޅުނު ގަޑީގައި ކަފަ މާލި ހެދިގެން އުޅުނު 20 އަހަރުގެ ޒުވާނެއްގެ ގައިގައި އަލިފާން ރޯވެ ވަރަށް ބޮޑަށް ފިހިފައިވެއެވެ. މިހާރު އެޒުވާނާއަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެމުންދާއިރު، ހަށިގަނޑުގެ 25 އިންސައްތަ ފިހިފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އަދި ގއ. ދާންދޫގައި ކުލަޖެހުމުގެ ތެރޭގައި ހިތްހަމަ ނުޖެހުމެއް އުފެދި މާރާމާރީއެއް ވެސް ހިނގާފައިވެއެވެ. އަންހެނަކާއި ފިރިހެނެއްގެ ދެމެދު ހިނގި މި މާރާމާރީގައި ދެމީހުންނަށް ވެސް އެކިވަރުގެ އަނިޔާވެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާ ދޭން ޖެހުނެއެވެ.

ބައެއް ރަށްތަކުން އެޗްޕީއޭގެ އުސޫލާއި ކޮވިޑް-19ގެ މަތިން ހަނދާން ނެތުނު ނަމަވެސް އަނެއް ބައި ރަށްރަށުގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަމަލުކޮށްފައިވެއެވެ. ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެގެން ބާއްވަން ޖެހޭ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ބާއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. ކެއުންތަކާއި، ކުޅިވަރުތައް ބޭއްވީ އާއިލާތަކުގެ މެދުގައެވެ. ރަށު ތެރެއަށް ނުކުމެ އެޗްޕީއޭގެ އުސޫލަށް ގޮންޖަހާފައެއް ނުވެއެވެ.

ރަށެއްގެ ބަޔަކު އީދު ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން ގެއަށް ދަނީ،

ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ކޮވިޑް-19ގެ ހަތަރުވަނަ ރާޅު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވުނީ ގިނަ ބަޔެއްގެ ގުރުބާނީއާއެކުއެވެ. ވިޔަފާރިތައް ބަންދުވެ ހިތްދަތި އެތައް ކަމެއް ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހުނެއެވެ. ސިއްހީ ފަރުވާއަށް ދަތިވިއެވެ. މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ގިނަ ބަޔަކު މިބަލީގައި ނިޔާވުމަކީ ވެސް ހިތްތައް ނުތަނަވަސްކުރުވި ކަމެކެވެ. ދުވަހަކު ވެސް ކޭސްތައް މައްޗަށް ނުދާ ވަރަށް މާލޭގައި ކޭސްތައް އިތުރުވެ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް ގައުމު ބޭނުންވިއެވެ. އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކުން ވެސް ކޭސްތައް ފެނި 80ށްވުރެ ގިނަ ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ލިއެވެ. މިހާލަތަށް ގައުމު ދިޔައީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެޗްޕީއޭއިން ދިން ދޯހަޅި ލުއިތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުން ވެސް އެޗްޕީއޭއަށް އަމާޒުވެގެން ދިޔައެވެ. ބަލީގެ ޒާތަށް ބަލާއިރު، ދެންވާނެ ގޮތަކާ މެދު މިހާރު މިވަނީ ސުވާލުއުފެދިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
50%
17%
17%
0%
17%
0%
ކޮމެންޓް