ކ. މާލެ
|
22 ޖުލައި 2021 | ބުރާސްފަތި 22:55
ޑަބްލިއުއެޗްއޯ ޓީމުން ޗައިނާގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ދިރާސާގެ ތެރެއިން
ޑަބްލިއުއެޗްއޯ ޓީމުން ޗައިނާގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ދިރާސާގެ ތެރެއިން
ކޮވިޑްގެ އަސްލު ދެނެގަތުން
ކޮވިޑްގެ އަސްލު ދެނެގަތުމުގައި ކުރާ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިނުވާނެ ކަމަށް ޗައިނާ އިން ބުނެފި
ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭނަކަމަށާއި ރިޕޯޓުގައި ހުރީ ބުއްދި ގަބޫލުނުކުރާ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނޭ

ކޮވިޑްގެ އަސްލު ދެނެގަތުމުގައި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ)އިން ކުރަމުން އަންނަ ތަހުގީގުގައި ޗައިނާއިން ބައިވެރި ނުވާނެކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފިއެވެ.

ޗައިނާގެ އިސް އޮފިޝަލަކާ ހަވާލާދީ ސީއެންއެންގައި ބުނެފައިވަނީ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހުގީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އެގައުމުން ބައިވެރި ނުވާނެކަމަށެވެ. ޗައިނާއިން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ، ވައިރަސް ވުހާންގެ ލެބަކުން ވައިރަސް ލީކުވިކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާގެ ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހިމަނާފައިވާތީއެވެ.

ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ހެލްތް ކޮމިޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ހެޑް ޒެންގ ޔިޒިން ވިދާޅުވީ އެ ޕްރޮޕޯސަލްގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ހައިރާންފުޅުވާ ކަމަށާއި، އެއީ ބުއްދިއަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭ ވާހަކައެއް ކަމަށާއި، ސައިންސާ ދެކޮޅު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޕްލޭން ބަލައިގަތުމަކީ ނުވާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ވުހާންގެ ލެބުގައި މަސައްކަތް ކުރި މީހުން ވައިރަށް ހުށަހެޅުނު ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނަމުންދާ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުން ޒެންގ ވިދާޅުވީ އެބުނާ ލެބޯޓަރީގެ ދިރާސާކުރާ އެއްވެސް ފަރާތެއް ވައިރަހަށް ހުށަހެޅިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ އަސްލު ދެނެގަތުމަށް ކުރަމުންދާ ތަހުގީގަށް ޗައިނާއިން ރޯ ޑާޓާތައް ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާތީ ހުރަސްތަކެއް އެޅިފައިވާކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ)ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް އަދްނޯމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޓެޑްރޯސް ވަނީ ޗައިނާއިން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް މިކަމުގައި އެއްބާރުލުންދީ، ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލީގައި އެތައް މިލިއަން ބައެއްގެ ފުރާނަ ގޮސް، އެތައް މިލިއަން ބަޔަކަށް މިބަލިޖެހި، އެތައް މިލިއަން ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމަށް އަސަރުކޮށްފައިވާއިރު ކޮވިޑް-19ގެ އަސްލަކީ ކޮބައިކަން އެފަރާތްތަކުގެ ހައްގުގައިވެސް އެނގުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ޓެޑްރޯސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ އަސްލު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ޓީމެއް މީގެކުރިން ވަނީ، ވައިރަސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ތަން ކަމުގައިވާ ވުހާންއަށް ގޮސް ތަހުގީގުކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެއަށްފަހު އެކުލަވާލި ރިޕޯޓުގައި އިތުރަށް މިކަން ތަހުގީގުކުރަންޖެހޭކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ކޮވިޑަކީ ޗައިނާގެ ލެބޯޓްރީއަކުން ލީކުވެފައިވާ ވައިރަސް އެއްކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެކި ލިބިފައިނުވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން އަންނަނީ ކޮވިޑް-19ގެ އަސްލު ދެނެގަތުމުގެ ތަހުގީގުގެ ދެވަނަ ފިޔަވައްސަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް