ކ. މާލެ
|
22 ޖުލައި 2021 | ބުރާސްފަތި 18:07
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ކަސްޓަމްސް
ޕްރީ-އެރައިވަލް ކާގޯ ބަދަލުކުރާ އެއްބަސްވުމެއް
ޕްރީ-އެރައިވަލް ކާގޯ ބަދަލުކުރުމަށް އެމް.އޯ.ޔޫ.އެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
 
ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީ ކަށަވަރު ކުރުމުގައި ފަސޭހަވާނެ
 
މުދަލުގެ ބާވަތާއި ސައްހަ އަގު އެނގިގެންދާނެ
 
އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭ މުދަލުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރެވޭނެ

ސެންޓްރަލް ބޯޑް އޮފް އިންޑައިރެކްޓް ޓެކްސަސް އެންޑް ކަސްޓަމްސް (ސީ.ބީ.އައި.ސީ - އިންޑިއާ) އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއާ ދެމެދު ޕްރީ-އެރައިވަލް ކާގޯ ޑޭޓާ ބަދަލުކުރުމަށް ސީ.ބީ.އައި.ސީ.އާއެކު މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު މެންދުރު ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގްގައި ބޭއްވުނު ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ޢަބްދުﷲ ޝަރީފެވެ. ސީ.ބީ.އައި.ސީ.ގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސީ.ބީ.އައި.ސީ.ގެ ޗެއާރމަން ޝްރީ އެމް. އަޖިތު ކުމާރެވެ.

މިއެއްބަސްވުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭ މުދަލުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން ބުނީ މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހިއްސާކުރެވޭ މައުލޫމާތުގެ ޒަރިއްޔާއިން، ކަސްޓަމްސްގެ އާންމު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "މުއާމަލާތުގެ އަގު ނުވަތަ ޓްރާންސެކްޝަނަލް ވެލިއު" ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ވަގުތުން ވަގުތަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި، މުދަލުގެ ބާވަތާއި ސައްހަ އަގު އެނގި، އެގޮތުގެ މަތިން ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީ ކަށަވަރު ކުރުމުގައި ފަސޭހަވެ، އެކްސްޕޯޓް މަރުހަލާގައި ހަދާ "ކޮމަރޝަލް ފްރޯޑް" ދެނެގަތުމަށާއި، ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ލިބޭނެކަން ޔަގީންކުރުމަށްވެސް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ކަސްޓަމްސް ކްލިއަރަންސްގެ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރަން ހޭދަވާ ވަގުތު ކުޑަކުރެވި، ވިޔަފާރިއާއި ސަޕްލައި ޗެއިންގެ ސެކިއުރިޓީ އިތުރަށް ވަރުގަދަވުމާއެކު އެކްސްޕޯޓް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް، މިއެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން އިތުރު ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ޓްރޭޑް ފެސިލިޓޭޝަން އެގްރީމެންޓް (ޓީ.އެފް.އޭ.) އަދި ރިވައިޒްޑް ކިޔޯޓޯ ކޮންވެންޝަން (އާރު.ކޭ.ސީ)ގައި ވެސް، ދޭދޭ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން ޑޭޓާ ބަދަލުކުރުމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅާފައެވެ. ކަސްޓަމްސްއިން ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް ބައެއް ގައުމުތަކާއެކު މިފަދަ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. އަދި އިތުރު ގައުމުތަކާއެކު ވެސް މިފަދަ އެއްބަސްވުންތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކަސްޓަމްސްގެ އިސްވެރިންގެ އިތުރުން، އިންޑިއާގެ ސެންޓްރަލް ބޯޑް އޮފް އިންޑައިރެކްޓް ޓެކްސަސް އެންޑް ކަސްޓަމްސް (ސީ.ބީ.އައި.ސީ)ގެ އިސްވެރިންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަންގެ އިސްވެރިންވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް