ކ. މާލެ
|
21 ޖުލައި 2021 | ބުދަ 22:16
ނައިބު ރައީސް، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ނައިބު ރައީސް، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
ޓީޗަރުންނާއި ނަރުހުންގެ މުސާރަ
ޓީޗަރުންނާއި ނަރުހުންގެ ތެރެއިން ޗިޓް ލިބުނު މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާ ހަމަޖެހޭނެ - ނާޞިޙު
 
ޗިޓް ހަވާލުކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ނުލިބި ހުރި ފައިސާ އެމީހުންނަށް ހަމަޖެހިގެންދާނެ
 
މުވައްޒަފުންގެ ޗިޓްތައް ފިނޭންސަށް ފޮނުވަމުން ދަނީ

ޓީޗަރުންނާއި ނަރުހުންގެ ތެރެއިން ޗިޓް ލިބިފައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް އެ ޗިޓާއެއްގޮތަށް ފައިސާ ހޯދައި ދިނުމަށް ފިނޭންސަށް ފޮނުވަމުންދާކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނާޞިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޓީޗަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުންދީ، ޗިޓް ހަވާލު ކުރުމަށްފަހު، އެއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލަ ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި އެ މައްސަލަ ބައްލަވާކަމަށް ނާޞިޙު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ތައުލީމީ ފެންވަރާއި، ވަޒީފާގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި އެޕްރައިޒަލް ހެދުމަށްފަހު މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދޭންޖެހޭ ޓީޗަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުންދީ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޗިޓް ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ޗިޓާ އެއްގޮތަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ އެމީހުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ނާޞިޙު ވިދާޅުވީ، ޗިޓް ލިބުނު މުވައްޒަފުންގެ ޗިޓްތައް ފިނޭންސަށް ފޮނުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، ޗިޓް ހަވާލުކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ނުލިބި ހުރި ފައިސާ އެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ފިނޭސުން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް މަގާމުގެ ކުރިއެރުމާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ނުލިބުނަސް އެ މުވައްޒަފުންގެ ވެސް އެޕްރައިޒަލް ހަދައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ އުސޫލެއް ނޯވެއެވެ. އެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލައި ޕޭ ކޮމިޝަނަށް މިހާރު ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.

ޕޭ ކޮމިޝަނުން ބުނީ މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު ހަދާ ނިމޭނެ ކަމަށެވެ. އޮނިގަނޑު ނިމި އެ އޮނިގަނޑާއެއްގޮތަށް މުސާރަ ދިނުމުގައި ގޮތެއް ނިންމާނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކަމަށް ޕޭ ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
78%
0%
0%
0%
11%
11%
ކޮމެންޓް