ކ. މާލެ
|
15 ޖުލައި 2021 | ބުރާސްފަތި 11:43
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ ޓިމް ސޯޔަރ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ ޓިމް ސޯޔަރ
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު ހިފެހެއްޓުމުގައި ބީއެމްއެލް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރޭ : ޓިމް
 
ލިކުއިޑިޓީ ޕްރެޝަރ ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ފަންޑިންގ ރާއްޖޭން ބޭރުން ހޯދުމުގައި ބޭންކްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޓިމް އަލިއަޅުވައިލެއްވި
 
މި ދަނޑިވަޅުގައި ވެސް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ދިނުމަކީ ކާމިޔާބީއެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރެއްވި
 
ގައުމަށް އެހީވުމަށާއި އިގްތިސާދު ހީނަރުވެނުދިނުމަށް ބީއެމްއެލްއިން ކުރަމުންދާ 4 ކަމެއް ފާހަގަކުރެއްވި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު ހިފެހެއްޓުމުގައި ބީއެމްއެލް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރަމުންދާކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ ޓިމް ސޯޔަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، މިހާރުކުރިއަށް ދާ ބޭންކުގެ އަހަރީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވި ބޭންކުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި ގައުމަށް އެހީވުމަށް ބޭންކުން އަދާކުރި ދައުރަށް ޓިމް ވަނީ ތަފްސީލީގޮތެއްގައި ބައްލަވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ އިގްތިސާދީީ ގެއްލުން ކުރިން ދެނެގަނެވި، ގައުމަށް އެހީވުމަށާއި އިގްތިސާދު ހީނަރުވެނުދިނުމަށް ބީއެމްއެލް އިން 4 ކަމެއްގެ މައްޗަށް ސްޓްރެޓަޖީއެއް އެކުލަވާލިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން މި ދަނޑިވަޅުގައި ވެސް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި، ކޮޮވިޑްގެ ސަބަބުން މާލީ ގޮތުން އަސަރުކޮށްފައިވާ ކަސްޓަަމަރުންނަށް އެހީވުމަށް ޝޯޓް ޓަރމް ފައިނޭންސިންއެއް ދޫކުރެވި އަދި ބޭންކުން ނަގާފައިވާ ލޯނު އަނބުރާދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ލޯނު ސްކީމްތައް މެނޭޖްކުރުމުގައި ބޭންކުން އެހީތެރިވެދިން ކަމަށް ޓިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން އީއައިބީ ކޮވިޑް-19 ރިކަވަރީ ލޯނާއި ދާދި ފަހުން ފެށުނު އިކޮނޮމިކް ސްޓިމިއުލަސް ލޯނު ދޫކުރުމަށް ވެސް އެހީތެރިވެދިންކަން ޓިމް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މި މޭރުމުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ޓިމް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް ސްޓްރެޓަޖީގެ މުހިންމު ބަޔަކަށްވީ ލިކުއިޑިޓީ ޕްރެޝަރ ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ފަންޑިންގ ރާއްޖޭން ބޭރުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެކިއެކި މާލީ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ފަންޑިންގެ ގޮތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 90 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ މި ދަނޑިވަޅުގައި ވެސް ގައުމަށް އިތުރަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެކަށޭނަ އަދަދަކަށް ބޭރުފައިސާގެ ރިސާރވް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރެއްވި މަސައްކަތްތަކަށް ޓިމް އަލިއަޅުވައިލެއްވިއެވެ.

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މިހިސާބުގައި އަޅުގަނޑުމެން ތިބި ހާލަތަށް ވުރެ ރަނގަޅު ހާލަތެއްގައި. އަދި މި އަޑިގަނޑުން އަޅުގަނޑުމެން އަރައިގަންނާނަން. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުދަނގޫތަކާ ކުރިމަތިވާނެ. މިއާއެކުވެސް ދެމެހެއްޓެނިވި ކުރިއެރުމަކަށް މިކަންކަމުން އަރައިގަތުމުގެ ހިތްވަރު އެބަހުރި. މުޅިން އަލަށް ތައާރަފް ކުރެވޭ އައު ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ހާމަކުރެވިގެންދާނެ. ނަމަވެސް އެންމެ މުހިންމުކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެނީ ބޭންކުގެ ސްޓްރެޓަޖީ ހިމެނޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރާނެ ރަނގަޅު ޓީމެއް ބޭންކުގައި އޮތްކަން.
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ ޓިމް ސޯޔަރ 

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ ޓިމް ސޯޔަރ ވަނީ ކްރެޑިޓް ކާޑުން ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މުއާމަލާތް ކުރެވޭ އަދަދު އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން އިތުރުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް