ކ. މާލެ
|
15 ޖުލައި 2021 | ބުރާސްފަތި 11:29
ކްރެޑިޓް ކާޑުން ކުރާ މުއާމަލާތްތަކަށް ބަދަލުގެނައުން
ކްރެޑިޓް ކާޑުން ކުރާ މުއާމަލާތްތަކަށް ބަދަލުގެނައުން
ބީއެމްއެލް
ކްރެޑިޓް ކާޑުން ކުރާ މުއާމަލާތްތައް
ކްރެޑިޓް ކާޑުން ބޭރުގެ މުއާމަލާތް ކުރެވޭ އަދަދު އިތުރުކުރަނީ
ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން 16 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ ކާޑުން ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެ އަދަދަށް ބަދަލުގެނެސްފައި
ޓިމް މިހެން ވިދާޅުވީ ބީއެމްްއެލްގެ އަހަރީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން
އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކްރެޑިޓް ކާޑުން ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މުއާމަލާތް ކުރެވޭ އަދަދު އިތުރުކުރާނެކަމަށް ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ ހާމަކުރެއްވި

ކްރެޑިޓް ކާޑުން ބޭރުގެ މުއާމަލާތް ކުރެވޭ އަދަދު އިތުރުކުރަންނިންމާފައިވާކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ކްރެޑިޓް ކާޑުން ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މުއާމަލާތް ކުރެވޭ އަދަދު އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން އިތުރުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ ވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ. ޓިމް މިހެން ވިދާޅުވީ މިހާރުކުރިއަށް ދާ، ބޭންކުގެ އަހަރީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. ނަމަަވެސް އަދަދު ބޮޑުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސީދާ އަދަދެއް އޭނާ ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ޑޮލަރު ލިބެން ހުރި މިންވަރަށް ނުހަނު ބޮޑަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފައިވުމާއެކު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން މިދިޔަ 16 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ ކާޑުން ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެ އަދަދަށް ބަދަލުގެނެސްފައެެވެ. މި ނިންމުން ބޭންކުން ނިންމިއިރު ރާއްޖޭން ބޭރަށްދާ ޑޮލަރުގެ ނިސްބަތުން ހުރި ކަންބޮޑުވުމާއި ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް މުދާ އެތެރެކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޑޮލަރަށް އިސްކަންދިނުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މިހާރު ބެންކުގެ ކްރެޑިޓް އަދި ޑެބިޓް ކާޑަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ލިމިޓަކީ މަހަކަށް ކާޑަކަށް 250 ޑޮލަރުގެ ލިމިޓެކެވެ. ޑެބިޓް ކާޑުގެ ޕްރައިމަރީ އެކައުންޓްގެ ގޮތުގައި ޔޫއެސް ޑޮަލަރު އެކައުންޓް ކަނޑައެޅިފައިވާނަމަ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދުވާލަކު 3000 ޑޮލަރާ ހަމަޔަށް ކާޑު ބޭނުންކުރެވެއެވެ. ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ކޮންމެ ކާޑަކަށް މަހަކު 750 ޑޮލަރުގެ ލިމިޓު ވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ބޭސްފަރުވާ އާއި ތައުލީމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި ކާޑުން ފައިސާދެއްކުމަށް ބޭންކުން އަންނަނީ އެހީތެރިވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
- ކޮމެންޓް
15 ޖުލައި 2021 | ބުރާސްފަތި 11:59
މޫސަ
ދެންތި އިތުރު ކުރިވަރެއްވެސް ބުނީމައެއްނު އިނގޭނީ