ކ. މާލެ
|
14 ޖުލައި 2021 | ބުދަ 18:01
ކޯޓާ އިތުރު ކޮށްދީފައިވާ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތަކަކީ ބިސް، އަލުވި، ފިޔާ، ހަނޑޫ، ގޮދަންފުށް، ހަކުރު، އަދި މުގު
ކޯޓާ އިތުރު ކޮށްދީފައިވާ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތަކަކީ ބިސް، އަލުވި، ފިޔާ، ހަނޑޫ، ގޮދަންފުށް، ހަކުރު، އަދި މުގު
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުން
ކާބޯތަކެއްޗާއި އިމާރާތްކުރަން ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކެއްގެ ކޯޓާ އިންޑިއާއިން އިތުރުކޮށްދީފި
 
މުދާ އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކަށް، ހުއްޓުމެއް ނެތި މުދާ ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބިގެންދާނެ
 
12 ޖުލައި 2021 އިން ފެށިގެން އަނެއްކާވެސް ކޯޓާ އައު ކޮށްދީފައިވޭ
 
އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓާ ހަމަވެފައިވަނީ އޭޕްރީލް 2021ގެ ނިޔަލަށް

ކާބޯތަކެއްޗާއި، އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކެއްގެ ކޯޓާ އަވައްޓެރި އިންޑިއާއިން އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްދީފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިއާ ސަރުކާރާ ދެމެދު 1981ވަނަ އަހަރު އެއްބަސްވެފައިވާ "އެގްރީމެންޓް އޮން ޓްރޭޑް ކޯޕަރޭޝަން"ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ޒަރޫރީ ކާބޯތަކެތީގެ 7 ބާވަތާއި އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 2 ބާވަތް އިންޑިއާއިން އެތެރެކުރުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓާ، 12 ޖުލައި 2021އިން ފެށިގެން އަނެއްކާވެސް އައު ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން މުދާ އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި މުދާ ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބިގެންގޮސް، އެކްސްޕޯޓް ޕްރިޑިކްޓަބިލިޓީ އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި އަހަރު އާކޮށްފައިވާ ކޯޓާއަކީ މިހާތަނަށް އެ ޤައުމުން ހުއްދަ ދިން އެންމެ ބޮޑު ކޯޓާއެވެ. އަދި އެއީ މިދިޔަ އަހަރު އެ ބާވަތްތައް ބޭނުން ކުރެވިފައިވާ މިންވަރަށް ބަލައި، ދިވެހިރާއްޖެއިން އެދިފައިވާ އަދަދުތަކެވެ. އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޞިނާޢަތަށް ބޭނުންވާ ކޯޓާ އިތުރުކޮށްފައިވަނީ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ތަކުގެ ތެރޭގައި ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް ބަލާފައިކަމަށްވެސް ރައީސް އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

Advertisement

ކޯޓާ އިތުރު ކޮށްދީފައިވާ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތަކަކީ ބިސް، އަލުވި، ފިޔާ، ހަނޑޫ، ގޮދަންފުށް، ހަކުރު، އަދި މުގެވެ. އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގަލާއި ވެލިން ވަނީ ކޯޓާ އިތުރު ކޮށްދީފައެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިއާ ސަރުކާރާ ދެމެދު 1981ވަނަ އަހަރު އެއްބަސްވެފައިވާ "އެގްރީމެންޓް އޮން ޓްރޭޑް ކޯޕަރޭޝަން"ގެ ދަށުން  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ޒަރޫރީ ކާބޯތަކެތީގެ 7 ބާވަތާއި އިމާރަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 2 ބާވަތް އިންޑިއާއިން އެތެރެކުރުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓާ ހަމަވެފައިވަނީ އޭޕްރިލް 2021 ގެ ނިޔަލަށެވެ. ނަމަވެސް ނޮވެމްބަރ 2018 ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޝާހިދު އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅާއި، ޑިސެމްބަރ 2018 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ކޯޓާ އިތުރުކުރުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރާއެކު ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް