ކ. މާލެ
|
10 ޖުލައި 2021 | ހޮނިހިރު 17:37
ފްރާންސް އާއި ހަންގޭރީ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ދަނޑަށް ވަދެ ތިބި ހަންގޭރީގެ ސަޕޯޓަރުން
ފްރާންސް އާއި ހަންގޭރީ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ދަނޑަށް ވަދެ ތިބި ހަންގޭރީގެ ސަޕޯޓަރުން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޔުއެފާއިން ހަންގޭރީއަށް އަދަބުދިނުން
ސަޕޯޓަރުންނާ މެދު ތަފާތުކުރުމުން ޔުއެފާއިން ހަންގޭރީއަށް އަދަބުދީފި
 
ހަންގޭރީން ކުޅޭ ތިން މެޗަށް ސަޕޯޓަރުން ވެއްދުން ވަނީ މަނާކޮށްފައި
 
ޔުއެފާއިން ވަނީ އެއް ލައްކަ ޔޫރޯއިން ހަންގޭރީ ޖޫރިމަނާވެސް ކޮށްފައި

މެޗު ބަލަން ވަން އެކި ގައުމުތަކުގެ ސަޕޯޓަރުންނާ މެދު ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅުމާ ގުޅިގެން ޔުއެފާއިން ހަންގޭރީއަށް އަދަބުދީފިއެވެ.

ޔޫރޯ 2020 ގައި ހަންގޭރީ ހިމެނޭ ގްރޫޕް އެފްގެ ބައެއް މެޗުތައް ކުޅެފައިވަނީ ހަންގޭރީގެ ވެރިރަށް ބުޑަޕެސްޓުގެ އެންމެ ބޮޑު ސްޓޭޑިއަމް، ޕުސްކާސް އެރީނާގައެވެ. އެ ސްޓޭޑިއަމަކީ 67،215 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ސްޓޭޑިއަމެކެވެ. ހަންގޭރީގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ޔޫރޯގައި އެ ސްޓޭޑިއަމުގެ ފުލް ކެޕޭސިޓީއަށް ހުއްދަދީފައެވެ.

ޔުއެފާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ޔޫރޯގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު މެޗުތައް ބަލަން އެ ދަނޑަށް ވަން ސަޕޯޓަރުންނާ މެދު ހަންގޭރީގެ ސަޕޯޓަރުން ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅުނު ކަމަށާއި، އެގޮތުން ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމުގެ އިބާރާތްތައްވެސް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ މައްސަލައިގައި ޕުސްކާސް އެރީނާގައި ހަންގޭރީން ދެން ކުޅޭ ތިން މެޗަށް ސަޕޯޓަރުން ވެއްދުން ޔުއެފާއިން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. އަދި އެ މެޗުތަކުގައި ތަފާތުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ދަނޑުގައި ބެނާތައް ހަރުކުރުމަށްވެސް ޔުއެފާއިން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

Advertisement

ޔުއެފާއިން ބުނީ ހަންގޭރީއަށް ދީފައިވާ އަދަބަކީ އެ އިދާރާއިން ރާވާ އިންތިޒާމުކުރާ މެޗުތަކަށް ދީފައިވާ އަދަބެއް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ހަންގޭރީން ކުޅޭ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަން މެޗުތަކަށް އެގައުމުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ސަޕޯޓަރުން ވެއްދޭނެ ކަމަށެވެ. ސަޕޯޓަރުންނާ މެދު ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅުމާ ގުޅިގެން ޔުއެފާއިން ހަންގޭރީއަށް އަދަބުދިންއިރު، މި މައްސަލައިގައި އެ އިދާރާއިން ވަނީ ހަންގޭރިއަން ފުޓްބޯލް ފެޑަރޭޝަން އެއް ލައްކަ ޔޫރޯއިން ޖޫރިމަނާވެސް ކޮށްފައެވެ.

މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯ 11 ގައުމެއްގެ 11 ސިޓީގައި ކުޅުނުއިރު، ޕުސްކާސް އެރީނާއަކީ ފުލް ކެޕޭސިޓީގައި މެޗުތައް ކުޅުނު ފުރަތަމަ ދަނޑެވެ. މީގެ އިތުރުން ޑެންމާކުގެ ކޯޕެންހޭގަންގައި ހުންނަ ޕާކެން ސްޓޭޑިއަމުގައިވެސް ވަނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުތައް ފުލް ކެޕޭސިޓީގައި ކުޅެފައެވެ.

ހަންގޭރީގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނާއި އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ޕުސްކާސް އެރީނާގެ ހުރިހާ ދޮރޯށިތަކެއް ސަޕޯޓަރުންނަށް ހުޅުވައިލުމަށް ނިންމީ އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް މަތީ އިންސައްތައެއްގެ ބަޔަކު ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާތީ އާއި، ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތުވެސް ބޮޑުތަނުން ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށް ފެންނާތީއެވެ. މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯގައި ހަންގޭރީގެ ދެ މެޗުގެ އިތުރުން ޕޯޗުގަލާއި ފްރާންސް ބައްދަލުކުރި މެޗުވެސް ކުޅުނީ އެ ދަނޑުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން ދެވަނަ ބުރުގައި ނެދަލެންޑްސް އާއި ޗެކް ރިޕަބްލިކް ބައްދަލުކުރި މެޗުވެސް ކުޅެފައިވަނީ ހަންގޭރީގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް