ކ. މާލެ
|
8 ޖުލައި 2021 | ބުރާސްފަތި 16:10
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް)
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް)
ރާއްޖެ އެމްވީ
އެޗްއާރްސީއެމްއަށް މެންބަރަކު އައްޔަނު ކުރުން
އެޗްއާރްސީއެމްއަށް މެންބަރަކު އައްޔަނުކުރުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް
 
ރައީސް ވަނީ 14 ނަމެއް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައި
 
މި މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު އައްޔަނު ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވާއިރު، ރައީސް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ މަޖިލީހަށް އިއްވާފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާންމެވެ. ސިޓީގައި ވަނީ، ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް)އަށް މެންބަރަކު އައްޔަނު ކުރެއްވުމަށްޓަަކައި، ގާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަލުން އިއުލާނު ކުރުމުން އެކަމަށް އިޖާބަދެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެމަނިކުފާނަށް ފެނިވަޑައިންނަވާ ނަންފުޅު ފޮނުއްވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް:

1. އަލްއުސްތާޛާ ސަމާއު އަޙުމަދު ނަޖީބް، އައްސޭރިގެ، ގދ. ތިނަދޫ

2. އަޙުމަދު އަމީޒު، ޖޭމުގަސްދޮށުގެ، ގދ. ހޯޑެއްދޫ

3. އަލްއުސްތާޛް މުޞްޠަފާ ޙަމީދު، ކަނީރުމާގެ، ރ. އަނގޮޅިތީމު

4. ޝަރުމީލާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ދިލްކަޝްގެ، ޅ. ހިންނަވަރު

5. އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޙަމްޒާ ޚަލީލް، ގ.ސުރުމުތި

6. އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސައުޝަން، މ. ވެންކޫވާ

Advertisement

7. އަލްއުސްތާޛް އަޙުމަދު ނަޝީދު ޙުސައިން، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ. 1890

8. މުޙައްމަދު ސުނާދު އަޙުމަދު ލަޠީފު، މއ. އުރަދު

9. އަލްއުސްތާޛް ޝުކުރުﷲ ޝަކީލު، ސިޔާމާ މަންޒިލް، އއ. ފެރިދޫ

10، ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ޖަވާހިރުއައްސޭރި، އދ. މާމިގިލި

11. ޙަސަން ރަޝީދު ފްލާވަރގެ، ސ. މަރަދޫ

12. މަރިޔަމް ސަޢީދާ އިބްރާހީމް، މ. ކޮކާހަނދުވަރުގެ

13. ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު އިކްރާމް، މ. ކާނިމާގެ

14. އިބްރާހީމް ޠައްޔިބު، ކުއްޅަވައްގެ، ސ. ހުޅުދޫ

ރައީސްގެ ސިޓީގައި ވަނީ މަޖިލީހުން މި މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރެއްވުމަށްފަހު އެ ކޮމިޝަނަށް އައްޔަނު ކުރައްވާނެ ބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅު ފާސްކޮށްދެއްވައި، އަންގަވައިދެއްވުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް