ކ. މާލެ
|
8 ޖުލައި 2021 | ބުރާސްފަތި 01:15
241 ކޮމިޓީން ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން
241 ކޮމިޓީން ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
241 ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް
ސިފައިން ހަތިޔާރާއެކު ރައީސް ނަޝީދުގެ ގެކޮޅު މޮނިޓަރ ކުރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް 241 ކޮމިޓީގެ އިންކުއަރީ ރިޕޯޓް ފާސްކޮށްފި
 
ރައީސް ނަޝީދުގެ ގެކޮޅު މޮނިޓަރ ކުރުން ހިމެނޭ
 
ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރުން ހުއްޓުވުން
 
45 ރިކޮމެންޑޭޝަނެއް ހިމެނޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް މެއި 6ވަނަ ދުވަހު ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ކުރި އިންކުއަރީގެ ރިޕޯޓް ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް ޖުމްލަ 45 ރިކޮމެންޑާޝަނެއް ހިމެނެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ސިފައިން ހަތިޔާރާއެކު ރައީސް ނަޝީދުގެ ގެކޮޅު މޮނިޓަރ ކުރުން ހިމެނެއެވެެ.

ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، ރައީސް ނަޝީދަށް ތްރެޓް އޮތްހާ ދުވަހަކު އެމަނިކުފާނަށް ޑިފެންސް އިންޓެލިޖެންސް ސާރވިސް އިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ތްރެޓް ލެވެލާ އެއްވަރުގެ ސެކިއުރިޓީ ދިނުމާއި، އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅުގައި ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ސިފައިން ހަތިޔާރައެކު ފޯރި މެރުން ހިމެނެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ކެމެރާއިން މޮނިޓަރ ކުރުމާއި އިވެކުއޭޝަން ޕްރޮސީޖަރ ކަނޑައަޅައި ކްލޯޒް ޕްރޮޓެކްޝަން ޓީމް އެގޮތަށް ތަމްރީނު ކުރުމާއި، ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހާލަތުގައި އެހީތެރިަކން ހޯދުމާއި، އެމަނިކުފާނު ބޭނުން ކުރައްވާ ކާރުކޮޅަކީ ސްޓޭންޑަރޑް ކާރުކޮޅެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި، ކްލޯޒް ޕްރޮޓެކްޝަން ޓީމްގައި އީއޯޑީ ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ މީހުން ހިމެނުމާއި، ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ރިފްރެޝް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށްވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކަންކަމުގައި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް އަދި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއެކު މަޝްވަރާ ކޮށް ކަންކަމުގައި ހައްލު ހޯދައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިރުޝާދު ހޯދުމަށް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރެއް އައްޔަން ކުރުންމާއި، ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގާނޫނު ހަރުދަނާ ކުރުމާއި، ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމާއި، އެކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދުންވެސް ރިކޮމެންޑާންޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ސިފައިންގެ ގާނުނު އިސްލާހުކޮށް އަސްކަރިއްޔާގެ ހިންގުމަށް ޒަމާނީ ބަދަލު ގެނައުމާއި، އިދާރީ ހިންގުމަށްވެސް ބަދަލު ގެނައުމާއި، އިންޓެލިޖެންސް ދާއިރާއަށް ޒަމާނީ ތަރައްގީ ގެނެސް އެއްފަހަރާ ގިނަ މައުލޫމާތު ރައްކާ ކުރެވޭ ސިސްޓަމްތައް ގެނައުމާއި، އިންޓެލިޖެންސް ދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއް ފޯރުކޮށްދިނުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރު މީހުން ދެނެގަނެ ޑޭޓާ ބޭސްއެއް ގާއިމުކުރުމާއި، ހުރިހާ މުއައްސަަސާތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަރުކަށި ފިކުރު މީހުން މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލު ހިންގާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މީހުންނާއި، ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރުމާއި، އެފަދަ މީހުން ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރުމުގައި ވަކިވަކި މީހުންގެ ހާލަތަށް ބަލައި ރިހެބިލިޓޭޓް ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމެވެ.

ހަރުކަށި ފިކުރު މީހުން ދެނެގަންނާނެ ގޮތާއި ރިޕޯޓް ކުރާނެ ގޮތް އާއްމުންނަށް އަންގައި ހޭލުންތެރި ކުރުމާއި، މީޑިއާ ތަކުން އެފަދަ މައުލޫމާތު ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުމާއި، މީޑިއާތަކުގައި ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ދެނެގަނެ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ގޮތެއް ގާއިމްކުރުމާއި، ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަކީ ތައުލީމާ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހުން ކަމަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރުމަށް ހިންގާ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ޖަލުތަކުގައި ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރަނީ ކިހިނެތްކަން ދެނެގަނެ އެ ދޮރުތައް ބަންދުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ގާއިމުކުރުމާއި، ޖަލުތަކުގައި ހިންގާ ދީނީ ޕްރޮގްރާމް ތަކަކީ ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރާ އިލްމުވެރިން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ނޫން ކަމުގައި ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެެވެ.

މޭ 6 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ފަދަ ހަމަލާއެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދީ ދައުލަތާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހިފެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، އިންކުއަރީއަށް ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔާތު އަދާ ކޮށްފައިނުވާ އަދި އެކަމުގައި އިހުމާލުވި މީހުންގެ ކަންކަން ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި، ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭސް ކުރުން ހުއްޓުމަށް ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކުވެސް މަސައްކަތްތައް ރާވައި އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

މަނީ ލޯންޑަރ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރުމާއި، މަނީ ލޯންޑަރ ކުރަން ހުރި ގޮންޖެހުން ދެނެގަތުމަށް އެސެސްމެންޓް ހެދައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި، އިންޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތު ދިރާސާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެނަލެޓިކަލް ޓޫލްސް އަދި އޮޓޮމޭޓިވް މެޝިންތައް ހޯދުމަށް ބަޖެޓް ފޮރުކޮށްދިނުމަށްވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

241 ކޮމިޓީން އިންކުއަރީ ފަށާފައިވަނީ މެއި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 241 ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދާ އިންކުއަރީގައި 49 ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ވަނީ ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

ކޮމެންޓް
9 ޖުލައި 2021 | ހުކުރު 01:25
ރާގުންޑާ
ދަގަނޑު ފޮއްޓަކަށް ލާންވީނު ނަގޫސޭސަރު! ކަޖަޖަކެޖެޖެޖެޖެކެކެ
ގުޅުންހުރި