ކ. މާލެ
|
7 ޖުލައި 2021 | ބުދަ 23:01
މި ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
މި ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ށ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ކަށީގެ ބަލިތަކުގެ ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް
ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ކަށީގެ ބަލިތަކުގެ ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި
 
ޚިދުމަތްތައް އިތުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުން
 
ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރާނެ
 
ފުނަދޫ ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން އެ ސަރަހައްދުގެ އެހެން ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުއި ފަސޭހަކަމެއް ލިބިގެންދާނެ

ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ކަށީގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފިއެވެ.

މިޚިދުމަތް ފެށުމަށް ބުދަ ދުވަހު ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ވަނީ ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައެވެ.

Advertisement

ށ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ހުންނަ ރަށް ކަމުގައިވާ ށ. ފުނަދޫއަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 2632 މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ރަށެކެވެ. މި އަތޮޅުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 14500 މީހުން ދިރިއުޅެއެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް މި އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކުގެ މީހުން އެކި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ފުނަދޫއަށް ދެއެވެ. އެހެންކަމުން މި ހޮސްޕިޓަލުގައި ކަށީގެ ބަލިތަކުގެ ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ފުނަދޫ ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން އެ ސަރަހައްދުގެ އެހެން ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުއި ފަސޭހަކަމެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމާއި، ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް އިތުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކަށީގެ ބަލިތަކުގެ ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ފެށުމާއެކު ށ. ފުނަދޫގެ އިތުރުން ނ. އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންނާއި ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުން މި ޚިދުމަތް ހޯދަން މާލެއަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ނިމުމަކަށް އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ކަށީގެ ބަލިތަކުގެ ފަރުވާއަކީ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޭނުންވެފައި ތިބި ޚިދުމަތެއް ކަަމަށެވެ. އަދި މިއީ ރައްޔިތުންގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށްޓަކައި ވަރަށް މުހިއްމު ޚިދުމަތެއްކަން މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް