ކ. މާލެ
|
7 ޖުލައި 2021 | ބުދަ 22:53
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާފައި ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲއާ ސުވާލުކުރުމުގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާފައި ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲއާ ސުވާލުކުރުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ނަފުރަތުގެ ބިލް
"ނަފުރަތުގެ ބިލުގައި އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ޢަދާލަތު ޕާޓީއާ މަޝްވަރާ ނުކުރުމަކީ ހެދި ބޮޑު ގޯހެއް"
 
ބިލުގައި ދީނީ ބައި ބޮޑުއިރު ޢަދާލަތު ޕާޓީއާ މަޝްވަރާކުރަން ޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ނަފުރަތުގެ ބިލަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮންވެންޝަންތަކުން ލާޒިމުކުރާކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި

ނަފުރަތުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީއާ މަޝްވަރާނުކުރުމަކީ ހެދި ބޮޑު ގޯހެއްކަމަށް އެޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޢިމްރާން ވިދާޅުވީ ނަފުރަތުގެ ބިލުގެ ވާހަކަދައްކާނަމަ މިކަމުގެ އަސްލަށް ވާސިލުވާން ޖެހޭކަމަށެވެ. މިކަމަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮންވެންޝަންތަކުން ލާޒިމުކުރާކަމެއް ކަމުގައިވާއިރު، ޢަދާލަތު ޕާޓީން މިކަމާ ދެކޮޅުވެރި ނުވާކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިކަމަކީ ހުރިހާ ފަރާތަކާ ގުޅުން ހުރި، އަދި ދީނީ ބައި ބޮޑު ބިލެއް ކަމަށް ވާއިރު، ޢަދާލަތު ޕާޓީ ކޯލިޝަންގައި އޮވެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީވެސް ޕާޓީގެ ސްލޮޓްގައި ހުރުމުން ޕާޓީގެ ބަސް ހޯދަން ޖެހޭކަމަށް ދެކޭކަމަށެވެ.

Advertisement

އެހެންނަމަވެސް، ނަފުރަތުގެ ބިލުގެ ލެވެލް 1ގައި އަދާލަތު ޕާޓީއާއި މަޝްވަރާނުކުރުމަކީ ހެދި ބޮޑު ގޯހެއްކަމަށް އެމަނިކުފާނު ސިފަކުރެއްވިއެވެ. ޢިމްރާން ވަނީ ނަފުރަތުގެ ބިލު ބައްޓަން ކުރެވޭގޮތުން މި ބިލަކީ ނަފުރަތު އިތުރުވާފަދަ ބިލަކަށް ނުހެއްދެވުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. އަދި ނަޒަރިއްޔާތު އިއާދަކޮށްގެން ނޫނީ ބިލް ތަޞްދީޤު ނުކުރުމަށް އިމްރާން ގޮވާލެއްވިއެވެ.

ނަފުރަތުގެ ބިލުގެ ލެވެލް 1ގައި އަދާލަތު ޕާޓީއާ މަޝްވަރާނުކުރުމަކީ ހެދި ބޮޑު ގޯހެއް. ނަފުރަތުގެ ބިލު ބައްޓަން ކުރެވޭގޮތުން މި ބިލަކީ ނަފުރަތު އިތުރުވިޔަ ދީގެން ނުވާނެ. ނަޒަރިއްޔާތު އިއާދަކޮށްގެން ނޫނީ ބިލް ތަޞްދީޤު ނުކުރުމަށް ރައީސްގެ އަރިހުން އެދެން.
ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ

"ނަފްރަތުގެ ޢަމަލު" ބަޔާން ކުރާ ބިލުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުން ގާއިމުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ޢަދާލަތު ޕާޓީން މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ތުޅާދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުގައި ބުނެފައި ވަނީ އާންމު ތަނެއްގައި މީހަކު އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފު ނުވަތަ އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅު މީހެއްކަމަށް ތުހުމަތު ކުރުމާއި، މީހަކާމެދު ނަފްރަތު އުފެއްދުމާއި، މުސްލިމަކު ކާފަރެއްގެ ގޮތުގައި ތުހުމަތު ކުރުން އެއީ ކުށެއް ކަމަށެވެ. މިއީ ޖުނަޙްގެ އެއްވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއް ކަމަށް އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މިފަދަ އަމަލެއް ހިންގުމާއެކު، އަނިޔާވެރިކަމަށް ގޮވާލައި އެކަމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި، ބައިވެރިވުމަކީ ވެސް ކުށެއް ކަމަށާއި، މީހެއްގެ ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ބަލައި ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ދިނުމާއި، ބައިވެރިވުމާއި، ރޭވުމަކީ ވެސް ކުށެއް ކަމަށް އިސްލާހުގައިވެއެވެ. މިފަދަ އަމަލުތަކަކީ ޖިނާޔަތުގެ 4 އަދި 5 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއް ކަމަށްވެސް އޭގައި ވެއެވެ.

މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ޢަދާލަތު ޕާޓީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ނަފްރަތުގެ ޢަމަލު ހުއްޓުވަން ޖެހެނީ އޭގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގައި ފިތުނަފަސާދައާއި ބައިބައިވުން އުފެދި އިޖުތިމާޢީ ހަމަތައް ގެއްލިގެން ދާތީ، މުޖުތަމަޢުގެ ވިލުންވެރިކަމާއި މަސަލަސްކަން އިތުރުކޮށް، އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ހިފަހައްޓަން ޖެހޭ ރިވެތި އަޚުލާޤީ ހަމަތައް ހިފަހައްޓަން ކަމުގައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ބިލުން އެ މަޤުޞަދު ޙާޞިލުކޮށް މުޖުތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުން ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލުގެ 1 ވަނަ އިސްލާހުގައި އެ ޤާނޫނުގެ 124 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގެ (i) އަދި (ii) އާމެދު ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ސަރުކާރާއި ކަމާގުޅުންހުރި އެހެން ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް ޙައްލުހޯދުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުން އިޤްރާރުވެފައި ވާކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނަފްރަތުގެ ޢަމަލު ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކުރާނަމަ، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގެ އެންމެ މަތީ މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށާއި އަދި އެކަމަށްޓަކައި އދ ފަދަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމާޢަތްތަކުން ބަލައިގެންފައިވާ ހަމަތަކާއި، ކަމާގުޅޭ ޢިލްމީ ދިރާސާތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދިމިޤްރާތީ މުޖުތަމައުތަކުގައި ގެންގުޅޭ ހަމަތަކަށް ފެތޭ ގޮތަށް އެކަން ކުރުމަށް ގޮވާލުމަށް ނިންމާފައި ވާކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ބުނެއެވެ.

ނަފްރަތުގެ ޢަމަލުތަކާއި ޢުޤޫބާތުގެ ޤާނޫނު އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މެންބަރުންނާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް އެ ޕާޓީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ގާނޫނު އަސާސީއަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލާ ގުޅިގެން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ އިތުރު ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި, އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ރައީސް އޮފީހަށް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ. މި އިސްލާހުގެ މަގުސަދަކީ "އިސްލާމްދީނާ އިދިކޮޅު ޢަމަލުތައް" އިތުރަށް ތަފްޞީލުކޮށް އެ ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ތެރޭގައި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ޢަމަލުތައް ވަކިން ހިމަނައި، އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމަކީ ކުށެއްކަން ސާފުވާގޮތަށް އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި، އެ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހު ގެނައުން ކަމަށް އޭޖީ އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
8 ޖުލައި 2021 | ބުރާސްފަތި 07:28
މުއިއްޒު
މިޒަމާނަށް ފެތޭ މިފަދަ ބިލްތައް އައްނަނީ ހުރިހާ ގައުމަކުންވެސް ހަދާ ފާސްކޮށް އަމަލުކުރަމުން. މިރާއްޖޭގައި ގާނޫނެއް ހެދުނަސް އެއަށް އަމަލުކުރާނެ ބަޔަކު ނުތިބޭ. އެހެންވަނީ ދައުލަތް ހިންގަން ހަވާލުވާބަޔަކު އޭގެ މުހިއްމުކަން ފަހުން ނަގާލަނީ.
ގުޅުންހުރި