ކ. މާލެ
|
25 ޖޫން 2021 | ހުކުރު 17:57
ރާއްޖެޓީވީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޓެލެތޯނުން އެއްކުރެވުނު ފައިސާ ފަލަސްތީނާ ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ރާއްޖެޓީވީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޓެލެތޯނުން އެއްކުރެވުނު ފައިސާ ފަލަސްތީނާ ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ރާއްޖެއެމްވީ
ފަލަސްތީނާއެކު ދިވެހިން
"ކުޑަ ގައުމަކަށްވިޔަސް ރާއްޖެއަކީ އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ނަމޫނާ ދައްކާ ހަރުދަނާ ދައުލަތެއް"
 
މެދުއިރުމަތީގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް އަންނާނީ ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް އުފެދިގެން
 
ދިވެހިންގެ ސާބިތުކަމުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހިތްވަރު ލިބޭކަމަށްވެސް ސަފީރު ވިދާޅުވި
 
ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހިންގެ ގުޅުމަކީ ހިތާއި ހިތުގެ ގުޅުމެއްކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ސަފީރު ވިދާޅުވި

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ކުޑަކުޑަ ގައުމަކަށްވިޔަސް އިސްލާމީ އުއްމަތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ނަމޫނާ ދައްކާ ވަރަށް ހަރުދަނާ ދައުލަތެއް ކަމަށް ފަލަސްތީނުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަލާފައި ހުންނަވާ ނޮން ރެޒިޑެންޓް ސަފީރު ވަލީދު އަބޫ އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ފަންޑު އެއްކުރުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީން އިންތިޒާމްކުރި ޚާއްސަ ޓެލެތޯނުން އެއްކުރެވުނު ފައިސާގެ ޗެކާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ވާރޗުއަލްކޮށް ހުކުރުދުވަހު މެންދުރުފަހު ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އަބޫ އަލީ ވިދާޅުވީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހިންގެ ގުޅުމަކީ ހިތާއި ހިތުގެ ގުޅުމެއް ކަމަށާއި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ދިވެހިންނާމެދު އޮންނަނީ އަބަދުވެސް އަޚުވަންތަކަމާއި އިހުތިރާމް ކަމުގައެވެ. ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައިވެސް މިކަން ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ އަސްކަރިއްޔާއިން އެންމެ ޒަމާނީ ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ޝަހީދުކޮށް ގެދޮރު ތަޅައި ސުންނާފަތިކޮށް ދިރިއުޅުން ބަރުބާދުކުރަމުން ދިޔައިރު ހިމޭނުން ނޯވެ ދިވެހިރާއްޖެއިން ހައްގު ބަސް ބުނެ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ދެމިތިބިކަން ހާމަކޮށްދިނުމަކީ ދުނިޔެއިން ނަމޫނާއަކަށް ބަލަންޖެހޭ ކަމެއްކަމުގައިވެސް ސަފީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މެދުއިރުމައްޗަށް ދާއިމީ ހަގީގީ ސުލްހައެއް އަންނާނީ އަދި މެދުއިރުމަތީގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ހަގީގީ ހަމަޖެހުމެއް ލިބޭނީ ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން މުސްތަގިއްލު ދައުލަތެއް ގާއިމުކުރެވިގެން ކަމަށް ސަފީރު އަބޫ އަލީ ވިދާޅުވިއެވެ. އެ އަމާޒަށް ވާސިލްވުމަށްޓަކައި ސާބިތުކަމާއެކު ވަކާލާތުކުރުންމަތީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ދިވެހިރާއްޖެ ދެމިއޮންނާތީ ފަލަސްތީނުގެ ސަފީރުވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފައެވެ. ދިވެހިންގެ ސާބިތުކަމުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ހިތްވަރު ލިބިގަންނަ ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަލަސްތީނާއި ދިވެހިންގެ ގުޅުމުގެ ޒަމާންވީ ތާރީޚަށް އަލިއަޅުވައިލައްވަމުން ފަލަސްތީނުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޔާސިރު އަރަފާތު އެތަކެއް ފަހަރުމަތިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވިކަމާއި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ އެކި މުއުތަމަރުތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ވަކާލާތު ކުރަމުން އަންނަކަމާއި ދިވެހީންނަށް ވެދެވެން އޮންނަ އެހީއެއް އެވަގުތަކު ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެދެމުން އަންނަކަން ސަފީރު އަބޫ އަލީ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ދިވެހިންނަށް ޝުކުރުވެރިކަން އުތުރިއަރާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
65%
12%
0%
18%
6%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިޒްރޭލުން ގާޒާ ހިފުމަށް ފަހު ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނަކާ މެދު ނަތަންޔާހޫގެ ކޯލިޝަން ކެބިނެޓް ގައި ނުތަނަވަސްކަން އިތުރު ވަނީ
އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީ ގާޒާ އިން ވޭތުވެ ދިޔަ 24 ގަޑީއިރު ތެރޭ ފަލަސްތީނުގެ 83 މީހުން މަރާލައިފި
އިޒްރޭލުން ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން މަރަމުން ދާއިރު އިސްލާމީ ގައުމު ތަކުގެ ވެރިން ކޮބާ؟
އިޒްރޭލްގެ އުދުވާން ކިތަންމެ ދިގުލައި ދިޔަޔަސް ހަމަލާތަކަށް ކުރިމަތި ލުމުގައި ދެމި ތިބޭނަން: ހަމާސް
ރަފާ އަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި އދ ގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި އިޒްރޭލުން ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދައްކައިފި
ގާޒާ އިން ވަގުތުން އިޒްރޭލް ސިފައިން ފޭބުމަށް އަރަބް ލީގުން ގޮވާލައިފި
ގާޒާގައި ދިރިއުޅޭ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނަށް ފެނާއި ކާނާ ލިބުން ހުއްޓިއްޖެ
ބައިނަލް އަގްވާމީ ގޮތުން ބަލައިގަންނަ މިނިވަން ފަލަސްތީން ދައުލަތަކަށް ސައުދީން ތާއީދު ކުރަން: ވަލީއަހުދު