ކ. މާލެ
|
16 ޖޫން 2021 | ބުދަ 13:28
މުހައްމަދު ނާސިހު، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް / ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމަށް ދިން އިންޓަރވިއު
މުހައްމަދު ނާސިހު، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް / ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމަށް ދިން އިންޓަރވިއު
ރާއްޖެއެމްވީ
ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ
ޓީޗަރުންނާއި ނަރުހުންގެ މުސާރައިގެ މައްސަލަ ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ހުށަހެޅި އެކަން ބަލަމުން ދަނީ - ނާސިހު
 
މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ލިބުން ލަސްވަނީ ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައި ޚަރަދު ކުޑަކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާތީ
 
އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު ޕޭ ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައި
 
ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ޝަކުވާ އައުމުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ

ޓީޗަރުންނާއި ނަރުހުންގެ މުސާރައިގެ މައްސަލަ ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ހުށަހެޅި އެކަން ބަލަމުންދާ ކަަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނާސިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނާސިހު ވިދާޅުވީ، ޓީޗަރުންނާއި ނަރުހުންގެ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުންދީ، ޗިޓް ހަވާލު ކުރުމަށްފަހު، އެއާ އެއް ގޮތަށް މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލަ ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނީ މިހަފްތާ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ. އެއާއެކު އެކަން ހައްލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ނާސިހު ވިދާޅުވިއެވެ. ނާސިހު ވިދާޅުވި، ޓީޗަރުންނާއި ނަރުހުންގެ ޝަކުވާތައް ކޮމިޝަނަށް ލިބުނު ނަމަވެސް ރަސްމީ ސިފައެއްގައި އެ ޝަކުވާތައް ނާންނާތީވެ، އެކަން ނުބެލިފައި އޮތީ ކަމަށެވެ.

ތައުލީމީ ފެންވަރާއި، ވަޒީފާގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، އެޕްރައިޒަލް ހެދުމަށްފަހު މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދޭންޖެހޭ ޓީޗަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުންދީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޗިޓް ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ޗިޓާ އެއްގޮތަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ އެފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ނާސިހު ވިދާޅުވީ، އެ ޗިޓާ އެއްގޮތަށް މުސާރަ ނުދެވެނީ، ކޮވިޑްގެ މިހާލަތުގައި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުންކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަށާއި، އުންމީދަކީ، ޗިޓާ އެއްގޮތަށް އަވަސް މުސްތަގްބަލެއްގައި މުސާރަ ހަަމަޖެހިގެން ދިޔުން ކަމަށެވެ. އެކަން ބައްލަވާނެ ކަމަށް ނާސިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް މަގާމުގެ ކުރިއެރުމާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ނުލިބޭ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ނާސިހު ވިދާޅުވީ، އެ މުވައްޒަފުންގެ ވެސް އެޕްރައިޒަލް ހަދާ ކަމަށާއި، މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ އުސޫލެއް ނޯންނަ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ އާއި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލައި ޕޭ ކޮމިޝަނަސް މިހާރު ފޮނުވާފައިވާކަމަށެވެ. މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ލިބޭނީ، ޕޭ ކޮމިޝަނުން އެއަށް ގޮތެއް ނިންމުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނާސިހު ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކީ މުހިއްމު މަސައްކަތެއްކުރާ މީހެއް ކަމަށާއި، ވަޒީފާގައި ކުރިއެރުމާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލްކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ދިވެހި ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް އެންމެ ފަހުން ބޮޑުކޮށްފައި ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެފަހަރު ޓެކްނިކަލް ކޯ މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ މުވައްޒަފުންނަށް، އަސާސީ މުސާރައިގެ 28 އިންސައްތަ ކުރިއެރުމެއް ދީފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ ގޮތުގައި 25،000 އެއްހާ މީހުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައެއް ލިބެނީ އެމީހުންނަށެވެ.

ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު މުރާޖަޢާކޮށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަކީ ސަރުކާރުގެ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
17 ޖޫން 2021 | ބުރާސްފަތި 16:33
މޯޑް
މީ ނޭގެން ވާ ކަންކަމެއް ނޫން. މީ ތަފާތު ކުރުން.