ކ. މާލެ
|
8 ޖޫން 2021 | އަންގާރަ 08:31
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަކީ، މާލޭގައި ހުރި ސިނާޢީ މަސައްކަތްތައް އެއް ސަރަޙައްދަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ތަރައްޤީކުރި ތަނެއް
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަކީ، މާލޭގައި ހުރި ސިނާޢީ މަސައްކަތްތައް އެއް ސަރަޙައްދަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ތަރައްޤީކުރި ތަނެއް
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް
މާލޭގައި ހުރި ސިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރާ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ވެބް ޕޯޓަލްއެއް
 
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަކީ، މާލޭގައި ހުރި ސިނާޢީ މަސައްކަތްތައް އެއް ސަރަޙައްދަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ތަރައްޤީކުރި ތަނެއް
 
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށާ، އެ ސަރަޙައްދު ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރަމުން
 
ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް 2021 ޖޫން މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅޭނެ

މާލޭގައި ހުރި ސިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރާ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ވެބް ޕޯޓަލްއެއް ތަޢާރަފުކޮށްފިއެވެ.

މާލެތެރޭގައި ހުރި ގުދަން، ގަރާޖު، ވޯކްޝޮޕް، ވަޑާންގެ އަދި ގާއަޅާ ތަންތަން ފަދަ ސިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރާ ތަންތަން އެކަމަށް ހާއްސަ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ބަދަލުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ދެންނެވުމަށްޓަކައި، އެ ތަންތަނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމަސައްކަތުގައި ވީހާ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މައުލޫމާތު އެއްކޮށް މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ، ކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި މިހާރުވަނީ ޕޯޓަލްއެއް ކައުންސިލްގެ ވެބްސަޓްގައި ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މިޕޯޓަލް ހުޅުވާފައިވަނީ މިކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް (https://malecity.gov.mv/)ގައެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ މާލެ ސިޓީގެ މާލޭގައި ހުރި ގުދަން، ގަރާޖު، ވޯކްޝޮޕް، ވަޑާންގެ، ގާއަޅާތަންތަން ފަދަ ސިނާއީ މަސައްކަތް ކުރާތަންތަނުގެ މައުލޫމާތު 2021 ޖޫން މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުން އެދިފައެވެ.

އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައި، އެ ސަރަޙައްދު ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާރު ވަނީ ނިންމައިފިއެވެ. އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން މިހާރު އޮތީ، މާބޮޑު ޕްލޭނެއްނެތި ދޫކޮށްލާފައެވެ. ސިޓީކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އާ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ މާލެއަކީ ތޮއްޖެހުން ބޮޑު ތަނަކަށް ވުމުގައި، މާލޭ ތެރޭގައި ހުރި އެކިއެކި އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރާކަމަށެވެ. މާލެތެރޭގައި ހުރި ވޯކްޝޮޕްތަކާއި، ގަރާޖުތަކާއި، ގުދަންތައް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ މިފަދަ ތަންތަނުގައި އާއްމު ސިއްޙަތަށް ގެއްލުންވާފަދަ ކެމިކަލްތަކާއި ސްޕްރޭފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރާކަމަށެވެ. އަދި މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި މަގުމަތީގެ ސަރަޙައްދުތައް ވެސް ބޭނުންކުރަމުންދާތީ، މަގުތަކަށް ބާރުބޮޑުވެ ޓްރެފިކަށް ވެސް އޭގެ ދަތިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިމަތިވަމުންދާކަމަށެވެ. މޭޔަރ ވިދާޅުވީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނަކީ ޕްލޭނެއް ނެތި ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަނެއްގެ ބަދަލުގައި އެތަނަކީ މުހިންމު، މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ ތަނަކަށް ހަދާނެކަމަށެވެ. އަދި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ތަރައްޤީވެގެން އަންނައިރު، އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރިތަކަށް ވެސް އެތަނުން ޖާގަ ހަމަޖައްސާނެކަމަށެވެ.

އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަކީ، މާލޭގައި ހުރި ސިނާޢީ މަސައްކަތްތައް އެއް ސަރަޙައްދަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކުރީ ސަރުކާރުން ހިއްކާ ތަރައްޤީކުރި ސަރަޙައްދެކެވެ. އޭރުވެސް ނިންމީ އެ ޒޯންގެ ބައެއް، ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޚާއްސަކޮށް، ޒޯންގެ ބޮޑު ބައި އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތަށް ދިނުމަށެވެ. ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނިންމީ ސަރުކާރުން ޕްރީ-ފެބް އިމާރާތްތަކެއް ހެދުމަށް ފަހުއެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އައިއިރު އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖު އޮތީ މާބޮޑު ޕްލޭނެއް ނެތި ދޫކޮށްލާފައެވެ. އެ ސަރަޙައްދުގެ މަދު ޖާގައެއް ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީ ފިއުލް ޝެޑް ހެދުމާއި، ގުދަނާއި، ރެޑީމިކްސް ހެދުމަށާއި އެއްގަމު އުޅަނދު ލައިސަންސް ނެގުމުގެ މަސައްކަތަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް