ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2021 | ހޯމަ 18:31
ފާތިމަތު މިޝްކާ މުހައްމަދު
ފާތިމަތު މިޝްކާ މުހައްމަދު
ސޯޝަލް މީޑިއާ
މިޝްކާގެ މަރުގެ މައްސަލަ
މިޝްކާގެ މަރު: ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ނިމޭނީ އަދި ހަފްތާއެއް ފަހުން
 
މިކަހަލަ ކަމެއް ތަކުރާރު ނުވާނެ ގޮތަށް ކަންތައް ބައްޓަން ކުރާނަން- މިނިސްޓަރ
 
ތަހުގީގަށް ފަހު ނެރޭ ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ވާނެ

މިޝްކާގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އިތުރު ހަފްތާއެއް ދެއްވުމަަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހްމަދު ނަސީމް، ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީގައި އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ޖޫން މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ނިޔާވި 10 އަހަރުގެ ފާތިމަތު މިޝްކާ މުހައްމަދުގެ މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ދެނެގަނެ، އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރު ވިޔަ ނުދިނުމަށް ކުރަން ޖެހޭކަންކަން ކަނޑައެޅުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހްމަދު ނަސީމް، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން، އަދި ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާ މެމްބަރު ޔާސިރު އަބްދުއްލަތީފް ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ނަސީމް ވިދާޅުވީ، ފުރިހަމަ ތަހުގީގަށް ފަހު ނެރޭ ރިޕޯޓް ތަފްސީލް ވާނެ ކަމަށާއި، ތަހުގީގު އަދި އެއްކޮށް ނުނިމޭ ކަމަަށެވެ. އަދި މިހާރުވެސް ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މި ކޭސްގައި ފެނިގެން މިދިޔައީ ދޮޅު އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައި ނުވާތީ ސަމާލުކަން ނުދެވި ހުރި ކަންކަން ކަމަށެވެ.

އަދި ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ނިންމުމަށްފަހު ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތަށް އަދި އިތުރު ހަފުތާއެއް ދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މީހުން ގެ ޒާތީ މައުލޫމާތުތައް ހިމެނޭތީވެ، އެ ވާހަަކަދެއްކުން ރަނގަޅީ ތަހުގީގު އެއްކޮށް ނިމުމުން ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގައި ޕަބްލިކްގެ ޕްރެޝަަރ އޮތްނަަމަވެސް ބޭނުންވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ އިންސާފުވެރިކޮށް ގެންދަން ކަަމަށެވެ.

އަދި މިޝްކާގެ ބައްޕައާ ވާހަކަ ދެކެވޭ ކަމަށާއި، ބައްޕަގެ އެދުމަކީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މިކަހަލަ ކަމެއް ތަކުރާރު ނުވާނެ ގޮތަށް ކަންތައް ކޮށްދެއްވުން ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން މިނިސްޓަރ ދެއްވިއެވެ. އަދި މިކަމުގައި މިޝްކާގެ ބައްޕަގެ ކެތްތެރިކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ، މައުލޫމާތު ލިބުނީ މީޑިއާއިން ކަމަށާއި، އެއާއެކު އެކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ފެށިކަމަށެވެ. އެ މައުލޫމާތުތަކަށް ބިނާކޮށް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާފައި ވީނަމަވެސް ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި ހޯދަން އެދުނު މައުލޫމާތު އަދި ނުލިބޭ ކަން ފާހަގަ ކުރަަމުން އެޗްއާރްސީއެމުން ބުނީ، ތަހުގީގަށް މައުލޫމާތު ލިބުމުގައި ދަތިތައް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ފޯކަލް ޕޮއިންޓް ހަމަޖައްސަން މަސައްކަތް ކުރާތާ އެތައް ދުވަހެއްވީއިރު އަދިވެސް ހަމަ ނުޖެހޭކަން އެޗްއާރްސީއެމުން ފާހަގަކުރިއެވެ.

ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންވެސް ވިދާޅުވީ ހެލްތް މިނިސްޓަރ އެދިލެއްވި ވަގުތު ދިނުމަށްފަހު ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށެވެ. ވަރަށް ގިނަ ތުހުމަތުތައް އެކި ފަރާތްތަކަށް ހުރުމުން ފުރިހަމަ މައުލޫމާތާއެކު ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މެމްބަރުން ނިންމާފައިވެއެވެ. އެއާއެކު ހޯމަދުވަހު ބޭއްވި ކޮމިޓީވަނީ ނިންމާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް