ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2021 | ހޯމަ 00:52
ފާތިމަތު މިޝްކާ މުހައްމަދު
ފާތިމަތު މިޝްކާ މުހައްމަދު
ސޯޝަލް މީޑިއާ
މިޝްކާ ނިޔާވުން
މިޝްކާގެ މައްސަލާގައި ވަކީލަކު އައްޔަންކޮށްފައެއް ނުވާނެ: އާއިލާ
 
އެއްވެސް ވަކީލަކު ނުވަތަ ލޯ ފާމެއް ވެސް އައްޔަންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ގާނޫނީ ލަފާ ހޯދަމުންދާ ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނި
 
އިހުމާލުވާ މީހުންގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގުމަށް އެދި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ވަނީ ފުލުހުންނަށް ވެސް ހުށަހަޅާފައި
 
މިޝްކާ ނިޔާވީ މި މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު

ކޮވިޑް-19ގައި އުމުރުން 10 އަހަރުގެ ފާތިމަތު މިޝްކާ މުހައްމަދު ނިޔާވި މައްސަލާގައި އާއިލާގެ ފަރާތުން ވަކީލަކު އައްޔަންކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19ގައި އުމުރުން 10 އަހަރުގެ މިޝްކާ ނިޔާވީ މި މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިޝްކާ ނިޔާވުމުގައި އެޗްޕީއޭގެ ބޮޑެތި އިހުމާލުތަކެއް ފާހަގަވެފައިވާއިރު އެކަންކަމާ ގުޅިގެން އާއިލާއިން ގާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަންކޮށްފައިވާކަމުގެ އަޑުތައް ވަނީ ފެތުރުފައެވެ. މިޝްކާގެ އާއިލާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެއީ ދޮގު ވާހަކައެއް ކަމަށާއި، އެއްވެސް ވަކީލަކު ނުވަތަ ލޯ ފާމެއް ވެސް އައްޔަންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ގާނޫނީ ލަފާ ހޯދަމުންދާ ކަމަށް އާއިލާއިން ބުންޏެވެ.

އާއިލާއިން ބުނީ މިއީ އާއިލާއަށް ވަރަށް ދަތި ވަގުތެއް ކަމަށާއި މި ވަގުތު އެފަދަ ދޮގު ވާހަކަތައް ފަތުރައި ހަބަރުތައް ނުޖެހުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވެ އައިސޮލޭޝަންގައި ހުއްޓާ ހާލުދެރަވެ މިޝްކާއަށް ފަރުވާ ލިބުން ލަސްވީ އެމްބިއުލާންސް އަށް އެދި އެޗްޕީއޭއަށް ގުޅާތާ ދެ ގަޑިއިރާއި ތިރީސް މިނެޓު ވީ އިރު ވެސް އެއްވެސް ސިއްހީ އެހީއެއް ނުލިބިއެވެ. ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނު އިރު ހާޓަޓޭކެއް ޖެހި ހުއްޓިފައި އޮތް މިޝްކާ ނިޔާވީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި އޮންނަތާ 24ގަޑި އިރު ފަހުންނެވެ.

އެކަން ރިވިއުކޮށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ތަފްސީލް ރިޕޯޓެއް ނެރެފައެވެ. އެ ރިޕޯޓުގައި އެޗްޕީއޭގެ އިހުމާލު ބޮޑުކަން ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. ރިވިއު ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތުން މެއި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:20ން ފެށިގެން މިޝްކާ ހުންގަދަވާ ކަމާއި އެއްވެސް ކާއެއްޗެއް ނުކުވޭކަމާއި ވަރުބަލިވުމާއި އަދި ކެއްސާކަން މިޝްކާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ކޯލް ސެންޓަރަށް ގުޅާ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިމައުލޫމާތު ކޯލްސެންޓަރުގެ ސިސްޓަމަށް އަޅާ ޓިކެޓް ރެއިސްކޮށް މިމައުލޫމާތު ކޯލް ސެންޓަރުން މައުލޫމާތު ޝީޓަށް އަޅާފައިވެއެވެ.

އަދި އެދުވަހުގެ 3:53 ގައި ބެލެނިވެރިޔާ ދިން މައުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް ޖެނެރަލް ކޮންސަލްޓޭޝަނެއް ހެދުމަށް ޑީއެމްއާރުޓީގެ ޑޮކްޓަރެއް ގުޅާ އެވަގުތު ގޭގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ބޭސް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށާއި އިތުުރުކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އަލުން އަނބުރާ ގުޅުމަށް ޑޮކްޓަރު ލަފާދެއްވާފައިވެއެވެ.

މިޝްކާގެ ހާލަތު ގޯސްވެގެން ދެވަނަ ފަހަރަށް ބެލެނިވެރިޔާ ކޯލް ސެންޓަރަށް ގުޅާފައިވަނީ މެއި 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 9:06ގައެވެ. އަދި މިޝްކާގެ ހާލު ގޯސްވާހެން ހީވާކަމަށާއި ނޭވާލާން އުނދަގޫވެ އަތްތަޅުވާ ހަދާކަމަށް ބުނެ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ބޭނުންވާކަން އެންގިއެވެ. މިމައުލޫމާތު 9:10 ގައި ކޯލްސެންޓަރުން އޯބީ ސިސްޓަމަށް އަޅާ ޓިކެޓް ރެއިސްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 9:15 ގައި މިމައުލޫމާތު ކޯލް ސެންޓަރުގެ ޝީޓަށް އަޅާފައިވެއެވެ.

Advertisement

ލިބުނު މައުލޫމާތާ ގުޅިގެން ޑީއެމްއާރުޓީގެ ޑޮކްޓަރެއް ބެލެނިވެރިޔާއަށް ގުޅުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ 9:53 ގައެވެ. ނަމަވެސް އެވަގުތު ބެލެނިވެރިޔާއަށް ގުޅިފައެއްނުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މައުލޫމާތު ޝީޓަށް "އެޓެންޑަޑް" ކަމަށް ޑީއެމްއާރުޓީިން އަޅާފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑީއެމްއާރުޓީގެ ޑޮކްޓަރު ކޯލް މިސްވެފައިވާތީ ބެލެނިވެރިޔާ އަލުން ކޯލް ސެންޓަރަށް ގުޅާފައިވަނީ 10:06 ގައެވެ. އަދި ކުއްޖާއަށް ނޭވާނުލެވިގެން އުނދަގޫވާކަމަށް ބެލެނިވެރިޔާ މައުލޫމާތިދިނެވެ. މިކޯލްގެ މައުލޫމާތު އޯޯބީ ސިސްޓަމަށް އެވަގުތު އަޅާފައިވެއެވެ. އަދި 10:12 ގައި މިމައުލޫމާތު ކޯލް ސެންޓަރުން މައުލޫމާތު ޝީޓަށް އަޅާފައިވެއެވެ.

އެރޭގެ 10:33 ގައި ޑީއެމްއާރުޓީގެ ޑޮކްޓަރު ބެލެނިވެރިޔާއަށް އަލުން ގުޅިއެވެ. މިޝްކާގެ ބެލެނިވެރިޔާ މިޝްކާގެ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ޑޮކްޓަރަށް މައުލޫމާތުދިނެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމާއި އެއް ދުވަސްވަންދެން ނޭވާލާން އުނދަގޫވެފައި ހުންނަކަމަށާއި ހިކި ކެއްސުމުގައި ދެ ދުވަސް އަދި ހަ ދުވަސްދެން ހުން އަންނަކަމަށާއި އަދި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖެއްކަމާއި އެއްވެސް ދާއިމީ ބޭހެއް ނުކުރާކަމަށް ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖެއްކަމުން ތެރަޕީ ނަގަމުންދާކަމާއި ބަލީގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކުއްޖާއަށް ވާ އުނދަގޫ އަމިއްލައަށް ކިޔައިނުދެވޭކަމުގެ މައުލޫމާތު ބެލެނިވެރިޔާ ޑޮކްޓަރާ ހިއްސާކޮށްފައިވާކަން ޑޮކްޓަރު ނޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މިމައުލޫމާތު ސީމެޓަށް ޑީއެމްއާރުޓީގެ ޑޮކްޓަރ ފޮނުވާފައިވަނީ އެރޭގެ 10:39ގައެވެ. އަދި އެމްބިޔުލަންސް އެކްޓިވޭޓްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދެ ކްލަސްޓަރ ކަމުގައިވާ ޑީއެމްއާރުޓީ އާއި ސީމެޓަަށްވެސް މިމައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވިފައިވީނަމަވެސް އެމްބިޔުލަންސް މިޝްކާ ބެލުމަށް ދާން އަންގާފައިނުވާ ކަމަށް ރިވިއު ރިޕޯޓްގައި ބުނެއެވެ.

އެރޭގެ 11:16ން 11:33ށް އިތުރު 5 ފަހަރަށް ކޯލް ސެންޓަރަށް ބެލެނިވެރިން ގުޅާފައިވެއެވެ. މިތަނުން އެއް ކޯލުގައި ކުއްޖާގެ ހާލު ދަށްވަމުންދާކަމަށާއި ހޭނެތިފައިވާކަމާއި ނޭފަތުން ލޭ އަަންނަކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މިކޯލްތަކުގައި ކުއްޖާ ބަލާ ފޮނުވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް އެމްބިއުލަންސް އައިސްފައިނުވާ ކަމާއި އެމްބިއުލަންސް އައުން ލަސްކަމަށް ބެލެނިވެރިޔާ ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެމްބިޔުލަންސް ފޮނުވިފައިވާކަމަށް ކޯލް ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް އެމްބިޔުލަންސް އޭރުވެސް އެކްޓިވޭޓްކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެރޭގެ 11:27 ގައި އެމްބިޔުލަންސް ދިޔުން ލަސްވެގެން ދަރުބާރުގެއަށް ބެލެނިވެރިޔާގެ ފަރާތުން މީހަކު އައިސް އެކަން އަންގާފައިވެއެވެ. އަދި 11:32 ގައި އެމްބިޔުލަންސް ބޭނުންވާކަމަށް އެޗްއީއޯސީގެ ފެސިލިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ކްލަސްޓަރ އިން އީއެމްއެސްއަށް އެންގިއެވެ.

އަދި 11:33 ގައި އީއެމްއެސްއިން ބެލެނިވެރިޔާ އަށް ގުޅާ އެމްބިޔުލަންސް ދާނެކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު އެމްބިޔުލަންސަށް މިޝްކާ ބަލާދެވިފައިވަނީ 11:38 ގައެވެ.

މި މައްސަލާގައި އިހުމާލުވާ މީހުންގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގުމަށް އެދި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ވަނީ ފުލުހުންނަށް ވެސް ހުށަހަޅާފައެވެ. މިސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ، ހެލްތު އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރާ ހަވާލުވެ ހުރި އޯވަރއޯލް އޮޕަރޭޝަންސް އިންޗާރޖު، އަދި އިންސިޑެންޓް ކޮމާންޑަރު، ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ނިޝާން އަހުމަދަށް ދައުލަތުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ގަސްދުގައި އަދާކޮށްފައި ނުވާތީ، އެފަދަ އެތަކެއް އިހުމާލުގެ މައްސަލަތަކާއި، އަދި ޚާއްސަކޮށް 2 ޖޫން 2021 ވަނަ ދުވަހު ކޮވިޑް ބަލީގައި ފާތިމަތު މިޝްކާ ނިޔާވުމަށް މެދުވެރިވި މައްސަލައިގައި، މީހެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލުމަށް މެދުވެރިވީ، އިހުމާލުން ކަމުގައިވާތީވެ، އެކަމަކީ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގައި ސީރިއަސް ޖީނާޢީ މައްސަލައެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވަޒީފާ ބަޔާނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އޭނާގެ މައްޗަށް ތަޙުޤީޤު ހިންގައި، ޖިނާޢީ ދަޢުވާކޮށް ދެއްވުމަށް އެދޭ ކަަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް