"ލޯތްބާއެކު" ކެމްޕޭން ނިންމާލުން
ދިވެހިންގެ އެހީ މިފަހަރު 16 ޤައުމެއްގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިތިބި 62،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނާ ހަމައަށް
 
ފަލަސްތީނަށް ޚާއްސަކޮށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ލޯތްބާއެކު" ކެމްޕޭން ވެސް ޖޫން 5 ގައި ވަނީ ނިންމާލާފައި
 
މި ފަހަރުގެ ކެމްޕޭންގެ މަޤްސަދަކަށްވީ ރޯދަމަހަށް އާއިލާތަކަށް ފުދޭވަރަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އާއިލާތަކަށް އެހީވުން
 
މި ފަހަރުގެ ކެމްޕޭނަށް ޖުމުލަ 7،117،852.84 ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައި
ކ. މާލެ |
އައިއޭސީއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ލޯތްބާއެކު" ކެމްޕޭންގެ ތަފުސީލު ހާމަކޮށްދޭ ޗާޓު
އައިއޭސީ

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން (އައިއޭސީ)އަކީ ރާއްޖޭގައި އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ ޖަމްޢިއްޔާތަކެއް އެކުވެގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައިތިބި މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 2016ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ފެށި ހަރަކާތެކެވެ. މި ކެމްޕެއިނުންވަނީ ސީރިޔާގެ އެކިސަރަހައްދުތަކާއި ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކެމްޕެއިންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އައިއޭސީ ވުޖޫދުވެގެން އައިތާ 4 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާއިރު، މި މުއްދަތުގައި އެކި ނަންނަމުގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވުމަށް ދަނީ ކެމްޕޭންތައް ހިންގަމުންނެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައިތިބި މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ފެށި މި ހަރަކާތް މިއަދު މިވަނީ ފުޅާކޮށް ހާލުގައި ޖެހިފައިތިބި ވީހާވެސް ގިނަ މީހުންނަށް އެހީވުމުގެ އަމާޒަށް ދަތުރުފަށާފައެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އައިއޭސީގެ "ލޯތްބާއެކެ" ކެމްޕޭނަށް އާންމުންގެ ތަރުހީބު ލިބޭ މިންވަރު އިތުރުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން (އައިއޭސީ)ގެ ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރާއްޖެ އެމްވީީއާއި ހިއްސާކުރައްވަމުން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕޭންގެ މީޑިއާ އެންޑް ޕީއާރް ޑިރެކްޓަރ އަޒްހަދު ވިދާޅުވީ މިފަހަރު ރޯދަމަހަށް ޚާއްސަ "ލޯތްބާއެކު" ކެމްޕޭންގެ ސްކޯޕް ވަރަށް ފުޅާވިކަމަށެވެ. އެގޮތުން 16 ސަރަހައްދެއްގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިތިބި ފަރާތްތަކަށް މިއަހަރު އެހީވެފައިވާކަމަށެވެ. މި ފަހަރުގެ ކެމްޕޭނަށް ޖުމުލަ 7،117،852.84 (ހަތް މިލިއަން ސަތޭކަ ސަތާރަ ހާސް އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް ދެ ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ހަތަރު ލާރި) ދިވެހިން ހަދިޔާކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. މި ފައިސާއިން 16 ޤައުމެއްގެ ހާލުގައި އުޅެމުންދާ 10،368 ޢާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ 62،884 މީހަކަށް ވަނީ އެހީ ވެދީފައެވެ. އަޒްހަދު ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އެހީގެ ތަފުސީލު ވެސް ހާމަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން 35 ހައިޖީން ކިޓް، 1 އިލެކްޓްރިކް ވީލް ޗެއަރ، 5213 ހޮޓް މީލް ޕެކް، 4882 ކާބޯތަކެތީގެ ޕެކޭޖްތައް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި އެހީގެ ދަށުން 1 އީދު ހަރަކާތް ހިންގާފައިވާއިރު، 2096 މީހަކަށް އީދު ހަދިޔާއާއި ހެދުން ވަނީ ގަނެދީފައެވެ. އަދި 140 ގޮދަޑިއާއި ރަޖާގަނޑު ގަނެފައިވާއިރު، މި ފައިސާއިން 1 ގެއެއް ވަނީ މަރާމާތު ވެސް ކޮށްފައެވެ. އަދި ޔަމަނަށް އެމަޖެންސީ ނިއުޓްރިޝަން ރެސްޕޮންސެއް ވެސް މިއެހީއިން ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.

މި އަހަރުގެ ކެމްޕޭން ހާއްސަ ކުރެވުނީ ސީރިއާ، ފަލަސްތީން، ޔަމަން، ލުބްނާން، އުރުދުން، ތުރުކީގެ އުއިގަރ މުސްލިމުން، ނޭޕާލް، މިޔަންމާ، ބަންގްލަދޭޝް، ސޯމާލިއާ، ޗާޑް، ގާނާ، މާލީ، ނައިޖަރ، އިންޑޮނޭޝިއާ އަދި ސްރިލަންކާއެވެ. އަޒްހަދު ވިދާޅުވީ، މި ފަހަރުގެ ކެމްޕޭންގެ މަޤްސަދަކަށްވީ ރޯދަމަހަށް އާއިލާތަކަށް ފުދޭވަރަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އާއިލާތަކަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ އެންމެ ޒަރޫރީ ކަންކަން ފުއްދުމަށް އެހީވުންކަމަށެވެ. އެގޮތުން މީގެ ކުރީގެ "ލޯތްބާއެކު" ކެމްޕޭންތައް ފަދައިން މިިފަހަރު ވެސް އެއިޑް ޕެކޭޖްއަށް ވަކިވަރެއް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، މިފަހަރުގެ ޕެކޭޖްގެ އަގަކީ 1125 ރުފިޔާއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެ ބޭފުޅެއް ވެސް އެބޭފުޅަކަށް ވެވުނު މިންވަރަކުން ހަދިޔާކުރައްވައިގެން މި ކެމްޕޭނުގައި ބައިވެރިވެވޭނެކަމަށް އަޒްހަދު ވިދާޅުވިއެވެ. ނާއިފް ވިދާޅުވީ އައިއޭސީގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގުތައް ހެދިފައިވާނީ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމާއި، ބެލެހެއްޓުމާއި، ދެމެހެއްޓުމާއި، އިދާރީ ހިންގުމާއި ތަރައްގީއަށް ދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ހިމެނޭގޮތަށް އެވަރެޖް 12.5 އިންސައްތަ ހިމެނޭގޮތަށް ކަމަށެވެ.

ލޯތްބާއެކު ކެމްޕޭންތެރެއިން ޣާޒާއަށް ވަނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދީފައި - އައިއޭސީ

16 ޤައުމަކަށް އެހީވުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ލޯތްބާއެކު" ކެމްޕޭން ނިންމާލާފައިވާއިރު، ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ލޯތްބާއެކު"ގެ ޚާއްސަ ކެމްޕޭން ވެސް ޖޫން 5ގައި ވަނީ ނިންމާލާފައެވެ. މިގޮތުން މިހާތަނަށް އައިރު މި ކެމްޕޭނަށް 8.48 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައެވެ. މި ކެމްޕޭންގެ ދަށުން ލިބުނު އެހީގެ ފުރަތަމަ ގާފިލާ ޣައްޒާއަށް ގޮސްފައިވާއިރު، އިތުރު ގާފިލާތައް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ގާފިލާގައި 730,000 ދިވެހި ރުފިޔާގެ އިމަޖެންސީ އެހީ ހިމެނެއެވެ. އެންމެ ގަދަޔަށް ހަމަލާދިން ގާޒާގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ "ބައިތު ހަނޫން" އަށް ބޮން އެޅުމުގެ ސަބަބުން ކަރަންޓު ނުލިބި، ފެނުން މަހްރޫމުވެފައި ތިބި ރައްޔިތުންނަށް މޯޓަރު މެދުވެރިކޮށް ފެން ނަގާ މެޝިނަށް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 7،000 ލީޓަރުގެ ތެޔޮ ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ. މި އެހީގެ ސަބަބުން މި ޙާލުގައި ފަލަސްތީނުގެ 70،000 ރައްޔިތުންނަށް ފެނުގެ ޔަޤީންކަން ލިބިގެންދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފެން ރައްކާކުރުމަށް 90 ކަޅުހަމާއި 500 އާއިލާއަށް އެއް މަސްދުވަހަށް ވާވަރަށް ކާބޯތަކެތީގެ ޕެކޭޖްތައް އަދި 60 މެޑިކަލް މުއައްޒަފުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭވަރުގެ މެޑިކަލް ކިޓް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ. އަޒްހަދު ވިދާޅުވީ ގާޒާގެ ސިޓީ ކައުންސިލްއާ މިތަކެތި މިހާރު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ކައުންސިލްގެ ލަފާގެ މަތިން އެތަކެތި ބެހުމުގައި އައިއޭސީގެ ޕާރޓްނަރުން ހަރަކާތްތެރިވާނެކަމަށެވެ.

ލޯތްބާއެކު ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން މީލްޕެކް ލިބުނު ކުއްޖެއް - އައިއޭސީ

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު އެންމެ ގޯސްވި 2020 ވަނަ އަހަރު ވެސް އައިއޭސީގެ ހަރަކާތްތައް ވަނީ ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން ލޯތްބާއެކު 2020 ޕެންޑެމިކް ރިލީފް ކެމްޕޭނަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އައިއޭސީއިން ފާހަގަކުރެއެވެ. ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް 19 ޕެންޑެމިކްގެ ދަނޑިވަޅުގައި ވެސް ދިވެހިންގެ ހިތްހެޔޮކަން މި ކެމްޕޭން ޒަރިއްޔާއިން ދައްކުވައިދީފައިވާ ކަމަށް އައިއޭސީން ބުންޏެވެ. އެގޮތުން މި ދިޔަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ދިހައިގައި އެކަނިވެސް 2.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ މި ކެމްޕޭނަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved