ކ. މާލެ
|
4 ޖޫން 2021 | ހުކުރު 02:12
ކޮވިޑް ބަލީގައި ނިޔާވި އުމުރުން 10 އަހަރުގެ މިޝްކާ
ކޮވިޑް ބަލީގައި ނިޔާވި އުމުރުން 10 އަހަރުގެ މިޝްކާ
ރާއްޖެއެމްވީ
މިޝްކާ ނިޔާވުން
މިޝްކާގެ މަރު: އިހުމާލުގެ ތަހުގީގު ނިންމަން ބުނި ވަގުތު ފާއިތުވި އިރުވެސް ރިޕޯޓެއް ނުނެރެވުނު
 
މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ފަށައިފި
 
ބުދަ ދުވަހުގެ ރެއަށް ތަހުގީގު ނިންމާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި
 
ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ އިހުމާލު ރިޕޯޓުގެ ތަފްސީލު މެންދުރު ފަހު ހާމަ ކުރާނެ ކަމަށް

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އާއިލާއާއެކު ކަރަންޓީނުގައި ހުރި އުމުރުން 10 އަހަރުގެ ފާތުމަތު މިޝްކާ މުހައްމަދަށް ފަރުވާ ދިނުން ލަސްވެ، އޭނާ ނިޔާވި މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ނެރޭނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވި ރިޕޯޓް ނުނެރެ ދުވަސް ނިމިއްޖެއެވެ.

މިޝްކާގެ ހާލު ދެރަވެ އެމްބިއުލާންސް އަށް ގުޅާތާ ދެ ގަޑި އިރަށް ވުރެ ގިނަ އިރުވީ އިރު ވެސް އެޗްޕީއޭ އަދި އައިޖީއެމްއެޗުން ވެސް އެއްވެސް ސިއްހީ އެހީތެރިކަމެއް ނުލިބި ތިން ގަޑި އިރަށް ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް ކުއްޖާ ބަލާ އައި އިރު ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހި ސިކުންޑިވެސް މަރުވެ އެންމެ ފަހުން އެ ކުއްޖާ ނިޔާވި މައްސަލައިގައި ސިއްހީ ދާިއރާގެ ވަރަށް ބޮޑު ފެއިލިއަރއެއްވާ ކަމަށް ބުނެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންދާއިރު މިނިސްޓަރ ނަސީމް ވިދާޅުވީ، އެ ވަގުތު ކޯލްތަކަށް ޖަވާބުދިން ފަރާތްތަކުގެ އިހުމާލު އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން މި މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ތަހުގީގުކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، ބުދަ ދުވަހުގެ ރެއަށް ތަހުގީގު ނިންމައި އެ ރިޕޯޓުވެސް އާންމުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ފިޔަވަޅުވެސް އަޅުއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވިއެވެ.

އޭގެ ފަހުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އިހުމާލު ރިޕޯޓުގެ ތަފްސީލު މެންދުރު ފަހު ހާމަ ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ދުވަސް ނިމިގެން ގޮސް މިޝްކާގެ މަރަށް 48 ގަޑި އިރު ވެގެންދިޔަ އިރު ވެސް އެކަމުގެ އެއްވެސް ރިޕޯޓެއް އާންމުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ފަހުން ގުޅުމުން މިނިސްޓްރީން އެކަމާއި ގުޅޭ ސްޓޭޓްމެންޓެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ނެރޭނެކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް އެކަން ވެސް ކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

މިޝްކާ ނިޔާވި މައްސަލާގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އިހުމާލެއް އޮތްތޯ ބަލަމުންދާއިރު، އެކަމުގައި މިނިސްޓަރގެ އިހުމާލެއް އޮތްތޯ ބައްލަވައި އޮތް ނަމަ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ދޭތެރޭ ވިސްނަވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މިނިސްޓަރުގެ މައްސަލަ އަމިއްލައަށް ބައްލަވާނެކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިޝްކާ ނިޔާވި މައްސަލާގައި އާއިލާއިން ބުނީ މިޝްކާގެ ނޭވާއަށް އުނދަގޫ ވާން ފެށީ މެއި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އިރު އޮއްސުނު ފަހުން ކަމަށެވެ. އެއީ ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވެ އައިސޮލޭޝަން އަށް ލީތާ 7 ވަނަ އަށް ވީ ދުވަހެވެ. އާއިލާއިން ބުނި ގޮތުގައި, އެމީހުން އެންމެ ފުރަތަމަ އެމްބިއުލާންސް އަށް ގުޅިީ އެރޭ 9:00 ގައެވެ. ގިނަ އިރުވެ އެމްބިއުލާންސް ނައުމުން އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ވެސް ގުޅި ކަމަށާއި އެކަމަކު މިޝްކާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ހުރުމުން އައިޖީއެމްއެޗްގެ އެމްބިއުލާންސްގައި މިޝްކާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔުމަށް އިންކާރު ކުރި ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެއެވެ.

ގޮތް ހުސްވެ ހާސްވެފައި ތިބި މިޝްކާގެ މައިންބަފައިން ގެންދިޔައީ މެދު ނުކެނޑި އެޗްޕީއޭގެ އިމަޖެންސީ ނަންބަރަށް ގުޅަމުން ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. އެކަމަކު ގުޅާލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް އެމީހުންނަށް ލިބެނީ އެއް ޖަވާބެއް ކަމަށާއި ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް އެޗްޕީއޭއިން ބުނަނީ މެޑިކަލް ޓީމަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެވިއްޖެ ކަމަށާއި, މެޑިކަލް ޓީމުން ދާނެ ކަމަށެވެ.

އާއިލާއިން ބުނީ ދެ ގަޑިއިރާއި 30 މިނިޓް ފަހުން އެމްބިއުލާންސް އައިއިރު މިޝްކާ އޮތީ ހުއްޓިފައި ކަމަށެވެ. ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނު އިރު މިޝްކާއަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިފައި ވާކަމަށާއި, އިންޓާނަލް ބްލީޑިން އަކަށް ގޮސްފައި ވާކަމަށެވެ. އަދި މިޝްކާގެ ވިންދު އައީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ އިމަޖެންސީގައި, ސީޕީއާރް ދޭތާ 20 މިނިޓް ފަހުންނެވެ. އެކަމަކު އޭރު ރެސްޕޮންޑްނުކޮށް ގިނަ އިރުވުމުގެ ސަބަބުން މިޝްކާގެ ސިކުނޑި ވަނީ މަރުވެފައި ކަމަށް ވެސް ޑޮކްޓަރުންނާ ހަވާލާދީ އާއިލާއިން ބުންޏެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓަރ ނަސީމް ވިދާޅުވީ މިޝްކާ ނިޔާވުމުގެ ކުރިން އެ މައްސަލަ އެ ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭރުން ފެށިގެން އެކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، ޚުދު މިނިސްޓަރ އަމިއްލަފުޅަށް ވެސް އާއިލާއާ ކޮންޓެކްޓް ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އާއިލާއަށް ގުޅުއްވާ މާފަށް އެދިވަޑައިގެން ކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ތަފްސީލް ކޮށްދެއްވާފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރަށް ރައީސުލްޖމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވެސް އާއިލާއަށް ގުޅުއްވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
80%
20%
0%
0%
ކޮމެންޓް
4 ޖޫން 2021 | ހުކުރު 06:28
އެމްބިއުލާންސް
މުޅި ސްޓޭޓްމަންޓް . ބަދަލު ކުރަނީ ކަންނޭގެ.
4 ޖޫން 2021 | ހުކުރު 06:13
ޙުނު
ތިޔަ މާސޫމު ފުރާނަ ދުނިޔެއާއިވަކިވީމަ ވަޜައްހިތާމަކުރަންނަމަވެސް ޢަޅުގަޑު ގެހިޔާލު ޢާއިލާގެ މައްސަލަވެސްއެބަހުރި އެންބިއުލާންސްނައައުމުންބަލަންނުތިބެގެންދެވެންއޮތްގޮތަކަކުޖާހޮސްޕިޓަލަކައްގެންދެވުނުނަމަރަގަޅުވީސްއެކަމަކު ތަގުދީރުގެނިޔާއާއިދެކޮޅައްކުރެވޭނެކަމެނޯނާނެ ޢާއިލާއައްކެތެރިކަންދެވާށި މާސޫމު ފުރާނައައްސުވަރުގޭގެދާއިމީނިއުމަލަވާށިއާމީން