އިސްރާއީލްގެ އާ ސަރުކާރު އެކުލަވާލުން
ނަތަންޔާހޫ ބޮޑުވަޒީރުކަމުން ވަކިކުރަން އިދިކޮޅުން ކޯލިޝަން ހަދައިފި
 
އާ ސަރުކާރުގައި ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމު އޮންނާނީ ދައުރުވާ ގޮތަށް
 
އާ ސަރުކާރު އެކުލަވާލާނެކަން ލަޕިދް ވަނީ ރައީސް ރުވެންއާ ހިއްސާކޮށްފައި
 
އަށް ޕާޓީން ކޯލިޝަންގައި ބައިވެރިވޭ
ކ. މާލެ |
ޔައިރް ލަޕިދް، ނަފްތާލީ ބެނެޓް
އަލްޖަޒީރާ

ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ބޮޑުވަޒީރުކަމުން ވަކިކުރުމަށް އިދިކޮޅު ހުރިހާ ޕާޓީއަކުން ކޯލިޝަން ހަދައިފިއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އެގައުމުގައި އާސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމަށް އެއްބަސްވެ އެކަން ރައީސް ރުވެން ރިވްލިންއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެެވެ. ސަރުކާރު އެކުލަވާލުމަށް އިދިކޮޅު ލީޑަރ ޔައިރް ލަޕިދްއަށް ދީފައިވާ ސުން ގަޑިއަކީ ބުދަ ދުވަހެވެ.

އުމުރުން 71 އަހަރުގެ ނަތަންޔާހޫ ވެރިކަން ކުރައްވާތާ މިހާރު 12 އަހަރު ވިއިރު މިދިޔަ މާޗް މަހު އޮތް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އޭނާގެ ޕާޓީއަށް މެޖޯރިޓީ ވޯޓުލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. އެއީ ފާއިތުވި ދެ އަހަރު ތެރޭގައި އޭނާގެ ޕާޓީއަށް މެޖޯރިޓީ ނުލިބުނު ހަތަރު ވަނަ އިންތިޚާބެވެ. މާޗް މަހުގެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަށް ފަހު ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ނަތަންޔާހޫއަށް ލިބުނު ނަމަވެސް އެއްވެސް ޕާޓީއަކުން އޭނާއާއެކު ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއް ހަދަން އެއްބަހެއް ނުވިއެވެ.

އެއާއެކު ކުރިން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި ޔައިރް ލަޕިދްއަށް ކޯލިޝަން ސަރުކާރު ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނީއެވެ. މާޗް މަހުގެ އިންތިޚާބުގައި ނަތަންޔާހޫގެ ލިކޫދް ޕާޓީން އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯދިއިރު، ދެ ވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބުނީ ލަޕިދްގެ ޔެޝް އަތިދް ޕާޓީ އަށެވެ.

އަލަށް އުފެއްދި ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ އަކީ ޔައިރް ލަޕިދްގެ ޔެޝް އަތިދް ޕާޓީއެވެ. މި ޕާޓީއާއެކު ދެން ކޯލިޝަން ހަދާފައިވަނީ އިދިކޮޅުގައި ހިމެނޭ 8 ޕާޓީއެކެވެ. ގުޅިފައިވާ ސަރުކާރެއް އެކުލާވާލުމަށް މި ޕާޓީތަކުން މިހާރުވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. އަލަށް އެކުލަވާ ސަރުކާރުގައި ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމު އޮންނާނީ ދައުރުވާ ގޮތަށެވެ. ފުރަތަމަ ބޮޑުވަޒީރަކަށް ވެވަޑައިގަންނަވާނީ، އިއްތިހާދުގައި ހިމެނޭ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ކަނާތު ފިޔައިގެ ޕާޓީއެއްކަމުގައިވާ ޔަމިނާ ޕާޓީގެ ނަފްތާލީ ބެނެޓް އެވެ. އެއަށްފަހު ބޮޑުވަޒީރުކަމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަންނަވާނީ އިއްތިހާދުގެ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ ޔެޝް އަޓިޑް ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޔައިރ ލަޕިޑްއެވެ.

އަލަށް އެކުލަވާލި ސަރުކާރުގެ މަގާމުތަކާ ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން އިސްރާއީލުގެ ގާނުނުހަދާ މަޖިލީހުގައި އިތުބާރު އޮތްތޯ ބެލުމަށް ވޯޓު ނަގާނެއެވެ.

އާ ސަރުކާރު އެކުލަވާލުމަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާކަން އިއުލާން ކުރައްވަމުން، އިއްތިހާދުގެ ލީޑަރު ލަޕިޑް ނެރުއްވި ސްޓޭޓްމަންޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެއްބަސްވުން މިހާރު އިސްރާއީލުގެ ރައީސް ރުވެން ރިވްލިންގެ އަތްޕުޅަށް އަރުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އާ ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރާނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާ އެކު ކަަމަށެވެ.

އާ ސަރުކާރު މަަސައްކަތް ކުރާނީ، އެ ސަރުކާރަށް ވޯޓުދިން ރައްޔިތުންނާއި އަދި ނުދޭ ރައްޔިތުން ވެސް ހިމެނޭގޮތުން، އިސްރާއީލުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް. ސަރުކާރާ ޚިޔާލު ތަފާތުވާ މީހުންގެ ޝުޢޫރުތަކަށް ވެސް އިހުތިރާމްކޮށް، އިސްރާއީލުގެ މުޅި މުޖުތަމަޢު އެެއްބައިވަންތަ ކުރުވުމަށް އަހަރެން މަސައްކަތް ކުރާނަން.
ޔައިރް ލަޕިދް

ގިނަބަޔަކަަށް ހައިރާންކަން ލިބުނީ އަރަބް އިސްލާނިސްޓް ރާމް ޕާޓީ ކޯލިޝަނާ ގުޅުމުންނެވެ. ލީޑަރު މަންސޫރު އައްބާސް ކޯލިޝަންގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރައްވާ ފޮޓޯއެއްވެސް ވަނީ އާންމުވެފައެވެ. ރާމް ޕާޓީން ކޯލިޝަނާ ގުޅެން ފުރަތަމަ ދެކޮޅު ހެދީ 11 ދުވަހުގެ ހަމަލާތަކާހެދި ކަަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އައްބާސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ނިންމުނު ނިންމުމަކީ އުދަގޫ ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަރަބިންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް މުހިއްމު ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ.

ދައުރުވާ ގޮތަށް އެއްބަސްވި ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމާ ލަޕިދް ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާނީ 2023 އޮގަސްޓް 27ގައެވެ. ރައީސް ރުވެން ވަނީ އާ ސަރުކާރަށް އިތުބާރު އޮތްތޯ ބެލުމަށް ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީސް އަވަހަށް އެއްވުމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ 120 މެމްބަރުންގެ ތާއީދު ނުލިބިއްޖެ ނަމަ އނެއްކާވެސް އިންތިޚާބަކަށް ދިޔުން ގާތެވެ. އެ އިންތިޚާބު ވެގެންދާނީ 2 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބާއްވާ ފަސްވަނަ އިންތިޚާބަށެވެ. ބައިއަތު ހިފި 8 ޕާޓީން 61 މެމްބަރުންގެ ތާއީދު ހޯދަން ޖެހެއެވެ.

l.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
50%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved