ކ. މާލެ
|
19 މެއި 2021 | ބުދަ 10:35
ެއެމް.ޑީ.ޕީގެ ގައުމީ މަޖްލިސް ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ެއެމް.ޑީ.ޕީގެ ގައުމީ މަޖްލިސް ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީ
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ތަހުގީގުގެ ރިޕޯޓް
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ތަހުގީގުގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް ފާސްކުރަން އެމްޑީޕީއިން "ޓޫލައިން ވިޕް" އަކާ ދިމާލަށް
 
މިއީ އެމްޑީޕީއިން ޓޫލައިން ވިޕެއް ނެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު
 
ތްރީލައިން ވިޕާ ޚިލާފުވުމުން މެމްބަރުންނަށް ޕާޓީން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ، ޓޫލައިން ޚިލާފު ވިޔަސް ޕާޓީން ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނެ
 
މީގެ ކުރިން އެމްޑީޕީއިން ވަނީ ޓެލެކޮމް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި މަލީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށް ތްރީ ލައިން ވިޕެން ނެރެފައި
 
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ލަސްވާ ސަބަބު ކޮމިޓީއިން ބަލައި ރިޕޯޓް ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ތަހުގީގުގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް ފާސްކުރަން އެމްޑީޕީއިން "ޓޫލައިން ވިޕް"އެއް ނެރެފިއެވެ.

އެމްޑީޕީއިން "ޓޫލައިން ވިޕް"އެއް ނެރެފައިމިވަނީ، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ލަސްވާ ސަބަބު ސާފުކުރުމަށް ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ އާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

މިއީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި އެމްޑީޕީއިން ވިޕްލައިނެއް ނެރޭ ދެވަނަ ފަހަރެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ ތާރީޚުގައި ވެސް "ޓޫލައިން ވިޕް"އެއް ނެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ. މީގެކުރިން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންްސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނިންމާފައިވަނީ "ތްރީ ލައިން" ވިޕްއަކުންނެވެ.

ތްރީލައިން ވިޕަކީ ޕާލަމެންޓްގައި ނަގާ ވޯޓެއްގައި ބައިވެރިވެ، ޕާޓީގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށް ވޯޓްލާން އަންގާ އެންގުމެކެވެ. އެގޮތަށް އަންގާ އެންގުމާ ޚިލާފުވާ މެމްބަރުންނަށް ޕާޓީން ފިޔަވަޅު އަޅާނެއެވެ. ޓޫލައިން ވިޕްގެ ތަފާތަކީ ވިޕާ ޚިލާފު ވިޔަސް ޕާޓީން ފިޔަވަޅު ނާޅާ ކަމެވެ. ރާއްޖޭގައި މީގެ ކުރިން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ނެރެމުން އައީ ތްރީލައިން ވިޕް އެކަންޏެވެ.

ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ އާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓާއެކު، މިކަން ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ލިސްޓު ވެސް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. މިކަން ދިރާސާކުރި ސަބް ކޮމިޓީން ބަލާފައިވަނީ އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނާއި، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަދި ފުލުހުން ހިންގަމުންދާ ތަހުގީގުތަކެވެ.

ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް އާންމުކޮށްފައިވާއިރު ކޮމިޓީން އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލާފައިވަނީ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާއި، ފުލުހުންނާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި، ޖުޑީޝަރީ އާއި މަޖިލީހާއި ކެބިނެޓުގައި ކުރީގައާއި މިހާރު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ މައްސަލައެވެ. އެގޮތަށް އެކަން ކުރީ މި މަގާމުތަކުގައި ތިބި މީހުންނަކީ ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކުރެވޭ ހިސާބުތަކުގައި ތިބި މީހުން ކަމަށްވާތީ މި މައްސަލަތައް އަވަސްކުރުމަށް ތަހުގީގީ އިދާރާތަކަށް ބާރު އެޅުމަށެވެ. ދައުލަތުގެ އެކި މަގާމުތަކުގައި ކުރީގައާއި މިހާރު ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން 119 މީހެއްގެ ނަން ހިމެނޭ ލިސްޓެއް ވަނީ ވަކިން އާންމުކޮށްފައެވެ. އަދި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާއިން މަންފާވި މީހުންނާއި ކޮރަޕްޝަން ހިންގިކަމަށް ބެލެވޭ ނުވަތަ އެކަމުގައި ބައިވެރިވިކަމަށް ތަހުގީގުތަކުން މިހާތަނަށް އެނގިފައިވާ 281 މީހެއްގެ ނަން ހިމެނޭ ލިސްޓެއް ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ.

ކޮމިޓީ ރިޕޯޓްގައި ވަނީ 8 ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައެވެ. އެގޮތުން ރިޕޯޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ލިސްޓްގައި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނުވަތަ މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަކީ ދައުލަތުގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން މައުލޫމާތު ލިބޭނެ އަދި ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ފަރާތްތަކެއްކަމަށްވާތީ މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އަވަސްކުރުމަށް އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަންގައި ދެންނެވުމަށް ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައެވެ.

Advertisement

‏އަދި މިފަދަ ތަހުގީގުތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި އޭސީސީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ފަންނީ ވަސީލަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އޭސީސީގައި ދެންނެވުމަށް ވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

‏އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ވައްކަމާއި ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ފައިސާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ތަހުގީގު ނިމިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން އެފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާގައި ދެންނެވުމަށް ފެންނަކަމަށާއި އެމަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަލަމުން ގެންދިޔުމަށް ފެންނަކަމަށް ކޮމިޓީން ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

‏މީގެއިތުރުން މިމައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރާއިރު އެފަރާތްތަކާމެދު އެވަގުތަކު އެޅެންހުރި މުހިންމު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ފެންނަކަމަށާއި އެގޮތުން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުން ވަކިކުރެވޭނެ ފަރާތްތައް އެވަގުތަކު ހުރި މަގާމަކުން ވަކިކުރުމަށް ފެންނަކަމަށެވެ.

‏އިންތިޚާބީ މަގާމުތަކުގައި ތިބި ފަރާތްތައް މަގާމުން ވަކި ކުރެވޭނީ އެފަރާތެއް އަމިއްލައަށް އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދިނުމުން ނުވަތަ ޝަރުޢީ ހުކުމަކުން ކަމަށްވާތީ، މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ތަހުގީގު އަވަސްކުރުމަށް އެސެޓް ރިކަވަރީގައި ދެންނެވުމަށް ފެންނަކަމަށް ވަނީ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައެވެ.

‏އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ވައްކަމާއި ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުތައް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުންނާއި ބޭންކުތަކުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ގާނޫނުގައި ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ތަހުގީގީ އިދާރާތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އެފަރާތްތަކަށް ދެންނެވުމަށް ވެސް ކޮމިޓީން ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް މި ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން އެޖެންޑާކޮށްފައިވާއިރު މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އާދަމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިސްލާހުގެނައުމުގެ ބިލްގެ ބަހުސްކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވެސް ވަނީ އެޖެންޑާކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް