ދިރާގުގެ ޚިދުމަތް
ދެގޮތެއްނުވެ ދިވެހިންގެ ޚިދުމަތުގައި ދިރާގު
 
ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ފޯރުކޮށްދެނީ އެއް އަގުތަކެއްގައި
 
ދިރާގުޓީވީގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގެ 77 އިންސައްތައަށް ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުން
 
ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގެ 80 އިންސައްތައަށް ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުން
ކ. މާލެ |
ދިރާގު
ދިރާގު

ދުނިޔޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ދެގޮތެއް ނުވެ ދެމިއޮތީ ދިރާގެވެ. ދިރާގުން ދެމުން އަންނަ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންނުކޮށް ދޫކޮށްލުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމަށް އައި ބަދަލުތަކާއެކު މުވާސަލާތީ ގުޅުމުގެ މުހިންމުކަން އިންތިހާއަށް އިތުރުވެގެން ދިޔައެވެ. އިންޓަނެޓާއި ޑިޖިޓަލައިޒްޑް ޚިދުމަތްތަކަށް އޮތް ޑިމާންޑު އިތުރުވެގެންދިޔައެވެ.

އެދަނޑިވަޅުގައި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދިރާގުން އަތުކުރި އޮޅާލިއެވެ. މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު، އަހަރުގެ ޝިއާރުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ "އެކްސެލެރޭޓިން ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސްފޮމޭޝަން އިން ޗެލެންޖިން ޓައިމްސް" އަށް ދިރާގުން ދަނީ މިހާރުވެސް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ ލޮކްޑައުނަކަށް ދިއުމާއެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަކަށް އެންމެ ފަސޭހައިން ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ދިރާގުން އިންތިޒާމުކުރިއެވެ. ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ ބޭނުންވާނެ ގޮތަށް، ޖީބަށް ލުއި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނެވެ. ދިރާގުގެ ޕްރީޕެއިޑް އަދި ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭނުންވާނެ ތަފާތު ޚިދުމަތްތައް ތައާރަފްކޮށް ކަސްޓަމަރުންގެ ތަޖުރިބާތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދިޔައީ ހުއްޓާނުލާ ކުރިއަށެވެ. ގޭގައި ތިބެގެން މޫނިފޫހިފިލުވައި، ތައުލީމު ހާސިލްކޮށް ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނެވެ.

ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ނަމަވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ދިރާގުގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓައެއް ނުލައެވެ. ކޮންމެ ގޮންޖެހުމަކާވެސް ކުރިމަތިލީ ކަސްޓަމަރުންގެ ފައިދާއަށް ވިސްނައިގެންނެވެ. މަސައްކަތްތައް މަޑުޖައްސާލައި، ބަލިމަޑުކަން ނިމުމުން ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅެއެވެ. އަބަދުވެސް ބޭނުންވީ އެންމެ އަވަހަށް، އެންމެ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. ތަފާތު އެކި ޕެކޭޖްތަކާއި ޕްރޮމޯޝަންތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިންނެވެ.

ދިރާގުން މިހާރު ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ޚިދުމަތްތަކަށް ބަލާއިރު، ދިރާގު ފިކްސްޑްބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގެ 80 އިންސައްތައަށް ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. އެވަގުތަކަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮމޯޝަންތައް ތައާރަފްކޮށް، ފަސޭހައިން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އިންޓަނެޓް ގުޅާދިނުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކޮށްދެމުންނެވެ. އޭގެ އިތުރުން 100ށް ވުރެ ގިނަ ޗެނަލްތަކާއެކު ދިރާގުޓީވީގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ރާއްޖޭގެ 77 އިންސައްތައްއަށް ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގައި ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ މޯބައިލް ކަވަރޭޖްގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށްފައިވާއިރު، އެމްއެސްސީ ކޭބަލްގެ ޚިދުމަތްވެސް އަންނަނީ ދެމުންނެވެ.

ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމުގެ އިތުރުން ޕްރިޕެއިޑް އަދި ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކޭޖްތައްވެސް ވަނީ އިތުރަށް ފުޅާކޮށްފައެވެ. އަދި ބީ2ބީގެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމަށް އީޑަބްލިއުއޭއާރް އަދި ވޫހޫގެ އިތުރުން އިކޯސިސް އާއި ކްލައުޑް ބެކްއަޕް އެންޑް ރިކަވަރީގެ ޚިދުމަތް ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައެވެ. ގޭގައި ތިބެގެން އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވެމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެޑިއު ޒޯން ތައާރަފްކޮށްފައިވާއިރު، ހިތްހަމަޖައްސާލައި މަޖާކޮށްލުމަށް ދިރާގުޕްލޭ އަދި ނައުއެމްވީ ވެސް އެކުންފުނިން ވަނީ ތައާރަފްކޮށްދީފައެވެ. މިހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދެނީ އެއް އަގުތަކެއްގައެވެ.

ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމުގެ ގިނަ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކުރަމުން ދިޔައިރު، ކަސްޓަމަރުންނާ ގުޅިގެން ގާތުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދެއެވެ، ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މުޖުތަމައަށް އެހީތެރިވުމަށް ކޮށްދެވޭނެ މަސައްކަތްތަކުގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތައެއް ނުލައެވެ. ކުންފުނީގެ ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީގެ ދަށުން ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ގަރލްސް ޓު ކޯޑް އަދި ސްޕާރކްސް ހަބް ސީޑްގެ މަސައްކަތް ވެސް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިންނަށް ޚިދުމަތްކޮށްދިނުމުގައި ދިރާގުން 32 އަހަރު ހޭދަކޮށްފައިވާއިރު، ކުންފުނީގެ އަމާޒަކީ ކަސްޓަމަރުންނާއި އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް ދިވެހިންގެ ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތުގެ ތަޖުރިބާ އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުވެ. ކޮންމެ ހާލަތެއްގައިވެސް ދިވެހިންނާ އެންމެ ގާތުން މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދެގޮތެއް ނުވެ ދިރާގު ދެމިއޮންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެކުންފުނިން ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
38%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
63%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
18 މެއި 2021 | އަންގާރަ 01:05
އައްޔަ
ލިޔުންތެރިޔާ މި އާރޓިކަލް ލިޔުމަށް ކިހާ މިންވަރަކަށް ރިސާޗް ހެދިންތޯ މިއީ އަހަރެން މީގެ ސުރުޚީ ކިޔާލީމަ ހިތާއި ކުރެވުނު ސުވާލެއް. ދިރާގަކީ ތިޔަ ދައްކާ ވާހަކަތަކާއި ކައިރިންވެސް ޚިދުމަތް ދޭ ބައެއް ނޫން. ކަސްޓަމަރުންނަށް ބަލާ ޖެއްސުން ނޫން ކަމެއް ނޯވޭ. ނުވީ ތާކު ބޭނުން ނުކުރާ ޚިދުމަތަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ޚިދުމަތް ނަގާފައި ހުރީތީވެސް. ކިހާ ސަޅި. ހަޤީޤަތް ނުބަލާ މިބާވަތުގެ ވާހަކަތައް ލިޔެ ކިޔާމީހުން މަގުފުރެއްދުން އެއީ މޮޅު ކަމެއް ނޫން. އަޅެ ރިސާޗް ކޮށްލާފައި އުރީދޫ ގެ ސުޕަރނެޓް އާއި އަޅާ ކިޔާލަބަލަ. ރަނގަޅީ މޮޅީ ކޮންބައެއްކަން އެނގޭނެ. ދެން ވެދާނޭ ނޫހަށް ސްޕޮންސަރ ދޭތީ އެމީހުންނާ ދެކޮޅަށް އެއްޗެއް ލިޔެވެން ނެތީކަމަށް ވެސް. އެހެންވީރު ދޮގު ވާހަކަ ނުލިޔާނީ
raajjemv logo

All rights reserved