ހޮނިހިރު 20 ޖުލައި 2019
06 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 17
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41

ސައިރިކްސް ކޮލެޖުގެ ދަސްވެނިވުން ބާއްވައިފި

2019 މެއި 05 - 723

ސައިރިކްސް ކޮލެޖުގެ ދަސްވެނިވުން ބާއްވައިފިއެވެ. މި ހަފްލާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމެވެ.

04 އޭޕްރިލް 2019: ސައިރިކްސް ކޮލެޖުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

04 އޭޕްރިލް 2019: ސައިރިކްސް ކޮލެޖުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

04 އޭޕްރިލް 2019: ސައިރިކްސް ކޮލެޖުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

04 އޭޕްރިލް 2019: ސައިރިކްސް ކޮލެޖުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

04 އޭޕްރިލް 2019: ސައިރިކްސް ކޮލެޖުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

04 އޭޕްރިލް 2019: ސައިރިކްސް ކޮލެޖުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

04 އޭޕްރިލް 2019: ސައިރިކްސް ކޮލެޖުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

04 އޭޕްރިލް 2019: ސައިރިކްސް ކޮލެޖުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

04 އޭޕްރިލް 2019: ސައިރިކްސް ކޮލެޖުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

04 އޭޕްރިލް 2019: ސައިރިކްސް ކޮލެޖުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

04 އޭޕްރިލް 2019: ސައިރިކްސް ކޮލެޖުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

04 އޭޕްރިލް 2019: ސައިރިކްސް ކޮލެޖުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

04 އޭޕްރިލް 2019: ސައިރިކްސް ކޮލެޖުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

04 އޭޕްރިލް 2019: ސައިރިކްސް ކޮލެޖުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

04 އޭޕްރިލް 2019: ސައިރިކްސް ކޮލެޖުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

04 އޭޕްރިލް 2019: ސައިރިކްސް ކޮލެޖުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް