ހޮނިހިރު 20 ޖުލައި 2019
06 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 17
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41

އެމެރިކާ އެމްބަސީއިން އިންތިޒާމުކުރި ރޯދަ ވީއްލުން

2019 މެއި 13 - 608

އެމެރިކާ އެމްބަސީއިން އިންތިޒާމްކުރި ރޯދަ ވީއްލުމުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި ދެ ގައުމުގެ މީޑިއާ އަދި ވިޔަފާރިވެރިން ވެސް ބައިވެރިވިއެވެ.

12 މެއި 2019: އެމެރިކާ އެމްބަސީއިން އިންތިޒާމު ކުރި ރޯދަ ވީއްލުން. މި ރޯދަ ވީއްލުމުގައި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވި. --ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

12 މެއި 2019: އެމެރިކާ އެމްބަސީއިން އިންތިޒާމު ކުރި ރޯދަ ވީއްލުން. މި ރޯދަ ވީއްލުމުގައި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވި. --ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

12 މެއި 2019: އެމެރިކާ އެމްބަސީއިން އިންތިޒާމު ކުރި ރޯދަ ވީއްލުމުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.--ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

12 މެއި 2019: އެމެރިކާ އެމްބަސީއިން އިންތިޒާމު ކުރި ރޯދަ ވީއްލުމުގައި އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން. --ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

12 މެއި 2019: އެމެރިކާ އެމްބަސީއިން އިންތިޒާމު ކުރި ރޯދަ ވީއްލުމުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި. --ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

12 މެއި 2019: އެމެރިކާ އެމްބަސީއިން އިންތިޒާމު ކުރި ރޯދަ ވީއްލުމުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި. --ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

12 މެއި 2019: އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަ ސަފީރު އެލެއިނާ ޓެޕްލިޒް ރޯދާ ވީއްލުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ .--ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

12 މެއި 2019: އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަ ސަފީރު އެލެއިނާ ޓެޕްލިޒް ރޯދާ ވީއްލުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ .--ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

12 މެއި 2019--އެމެރިކާ އެމްބަސީއިން އިންތިޒާމްކުރި ރޯދަ ވީއްލުމުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ސަފީރު އެލެއިނާ ޓެޕްލިޒް .--ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

12 މެއި 2019: އެމެރިކާ އެމްބަސީއިން އިންތިޒާމު ކުރި ރޯދަ ވީއްލުން. މި ރޯދަ ވީއްލުމުގައި ސަރުކާރުގައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.--ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

12 މެއި 2019: -އެމެރިކާ އެމްބަސީއިން އިންތިޒާމު ކުރި ރޯދަ ވީއްލުން. މި ރޯދަ ވީއްލުމުގައި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.--ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

12 މެއި 2019: -އެމެރިކާ އެމްބަސީއިން އިންތިޒާމު ކުރި ރޯދަ ވީއްލުން. މި ރޯދަ ވީއްލުމުގައި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.--ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

12 މެއި 2019: -އެމެރިކާ އެމްބަސީއިން އިންތިޒާމު ކުރި ރޯދަ ވީއްލުން. މި ރޯދަ ވީއްލުމުގައި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވި.--ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

12 މެއި 2019: އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަ ސަފީރު އެލެއިނާ ޓެޕްލިޒް.--ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

12 މެއި 2019: އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަ ސަފީރު އެލެއިނާ ޓެޕްލިޒް.--ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

12 މެއި 2019--އެމެރިކާ އެމްބަސީއިން އިންތިޒާމު ކުރި ރޯދަ ވީއްލުން..--ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު

12 މެއި 2019: އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަ ސަފީރު އެލެއިނާ ޓެޕްލިޒް ރޯދާ ވީއްލުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ .--ފޮޓޯ: ޝުއައިބް މުހައްމަދު