އަންގާރަ 02 ޖޫން 2020
14 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 10
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34

ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް - މިސްކިތްތައް ފަޅުވެފައި

2020 އޭޕްރިލް 24 - 950

ކޮވިޑް19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ.

މަސްޖިދް އަލް ސުލްތާން މުހައްމަދު އިމާދުއްދީން - މާލޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގެ ދޮރުމަތީގައި ނުވަދެވޭނެހެން ވަނީ ޓޭޕް ދަމާފައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތް - ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ބައްދަލުކުރި އިރު، ކޮވިޑް19 ރޯގާއާއި އެކު މިސްކިތްތައް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

މަސްޖިދު ޖަލާލުއްދީން - ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެތައް ބަޔަކު މިސްކިތްތަކުގައި ރޯދަ ވީއްލާ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

މަސްޖިދް ޔޫސުފް ބަރުބަރީ މިސްކިތް - ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ރޯދަ މަހު ގިނަ ބަޔަކު މިސްކިތައް އަރާ މިސްކިތްތައް ވަނީ ފުރިފައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

މަސްޖިދު ޖަލާލުއްދީން - މިސްކިތް ފަޅަށް ފެންނައިރު، މި މިސްކިތަކީވެސް ކޮންމެ އަހަރަކު ތަރާވީސް ނަމާދު ކުރަމުން އަންނަ މިސްކިތެއް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ބިހުރޯޒްކަމަނާ މިސްކިތް - ކޮވިޑް19 ގެ ބިރުވެރިކަމާއެކު ހުރިހާ މިސްކިތްތަކެއް ބަންދުކޮށް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން އެއްކޮށް ވަނީ ހުއްޓާލާފައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތް - ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ބައްދަލުކުރި އިރު، ކޮވިޑް19ގެ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މިސްކިތްތައް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

މަސްޖިދް ޔޫސުފް ބަރުބަރީ މިސްކިތް - ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ރޯދަ މަހު ގިނަ ބަޔަކު މިސްކިތްތައް ފުރާލާއިރު، މިސްކިތުގައި ރޯދަ ވީއްލާ މީހުންވެސް މަދެއް ނޫން - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ