އަނިޔާގެ ސަބަބުން އޮއްސުނު ފުޓްބޯޅަ ތަރި
އަންވަރު އަބްދުލްޣަނީ
ކ. މާލެ |

ދިވެހި ފުޓްބޯޅަޔަށް ލޯބިކުރާ އެންމެންނަށްވެސް އަސްއަދު އަބްދުލްޣަނީ އާއި އަކްރަމް އަބްދުލްޣަނީ އެނގޭނެއެވެ. ސަރަހައްދީ ފުޓްބޯޅައިގެ ތަށި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހޯދައިދިން ގައުމީ ކެޕްޓަނުންގެ ގޮތުގައެވެ. މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާފަރަށް ނިސްބަތްވާ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ދެބެއިންގެ ގޮތުގައެވެ. ގައުމީ ޓީމު ދުށް އެންމެ ކުޅަދާނަ ޑިފެންޑަރުންގެ ގޮތުގަަައެވެ. ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަން ނުކުރިއަސް އަދި ގައުމީ ޓީމަށް ތަށްޓެއް ހޯދައި ނުދެވުނަސް ގައުމީ ޓީމަށް މުހިއްމު މެޗުތަކެއް ކުޅެދީފައިވާ ހަމައެހާމެ ކުޅަދާނަ އެހެން ޑިފެންޑަރަކު މިއާއިލާގައި އެބަހުއްޓެވެ. އަސްއަދުގެ ކޮއްކޮއެކެވެ. އަކުރަމުގެ ބޭބެއެކެވެ. ނަމަކީ އަންވަރު އަބްދުލްޣަނީއެވެ. އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކާހުރެ ކެރިއަރުގެ އެންމެ މުހިއްމު ދުވަސްވަރު ފުޓްބޯޅަޔާ ދުރަށްދާން މަޖުބޫރުވި މިކުޅުންތެރިޔާގެ މަތިން ކިތައް މީހުން ހަނދާން އެބަހުރިބާވައެވެ.

ހަނދާންހުރީ ކިތައް މީހުންކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަނޑުގެ ހަނދާނުގައި އެބަހުއްޓެވެ. މާލޭގައި ގައުމީ ޓީމަށް އަންވަރު ކުޅުނު ކޮންމެ މެޗެއް ތާޒާކަމާއެކު ހަނދާނުގައި ހަރުލާފައި އެބަހުއްޓެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ކްލަބް ވެލެންސިޔާއަށް އޭނާ ކުޅެދީފައިވާ ތާރީޚީ މުހިއްމު މެޗުތައްވެސް ހަނދާނުގައި އެބަހުއްޓެވެ. އިސްކޮޅަށް ނިސްބަތްކުރާއިރު އެޔަށްވުރެ މައްޗަށް ފުންމައިގެން އަރައި ބޮލުންޖަހާ އެހެން ޑިފެންޑަރަކު އަޅުގަނޑު ނުދެކެމެވެ. ޕްރެޝަރުގައިވެސް ގޯސްނުހަދައި ހަމަޖެހިގެން އެޔަށްވުރެ މޮޅަށް ކުޅޭ ދިވެހި އެހެން ޑިފެންޑަރަކުވެސް ނުދެކެމެވެ. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުގެ ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑުންގެ ލިސްޓުން ވަރަށް މަތީ ވަނައެއް އަންވަރު އަބްދުލްޣަނީއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި އޭނާއަށް ޚާއްސަ ގަދަރެއް ވަނީ ދެވިފައެވެ.

މިހާރު އުމުރުން 41 އަހަރުވީ އަންވަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ކުރުކުރުމަށް މަޖްބޫރުވީ 2005 ވަނަ އަހަރު ވެލެންސިޔާއަށް ކުޅެނިކޮށް ކަކުލަށް ލިބުނު ސީރިޔަސް އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ އަނިޔާއަށް ދިގު މުއްދަތެއްގައި ފަރުވާ ހޯދިނަމަވެސް އިހުގެ ފިޓްނަސް އާއި ކުޅުމަށް އޭނާއަށް ރުޖޫއައެއް ނުވެވުނެވެ. އެހެންވީމާ އެންމެ ހައެއްކަ އަހަރުގެ ފެނިލުންތަކަށް ފަހު އަންވަރަށް ޖެހުނީ ފުޓްބޯޅަޔާ ވަކިވުމަށެވެ. އަންވަރުގެ އަވަސް ރިޓަޔަރމަންޓަކީ ހަމައެކަނި އޭނާއަށް ލިބުނު ގެއްލުމެއް ނޫނެވެ. އެއީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅަޔަށްވެސް ލިބުނު ނުހަނު ބޮޑު ގެއްލުމެކެވެ. އަނިޔާއިން ސަލާމަތްވެގެން ހުރެ ދިގު ކެރިއަރެއް ލިބުނުނަމަ ގައުމީ ޖޯޒީގައި އަސްއަދާއި އަކްރަމް ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި އެއްވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ކާމިޔާބީތައް ހޯދީސްކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލު ކުރެއެވެ.

އެހެން އެ ގަބޫލުކުރަނީ 2003 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 29 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2004 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 17 ވަނަ ދުވަހާ ހަމަޔަށް އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ގައުމީ ޖޯޒީގައި އަންވަރު ކުޅުނު 9 މެޗުގައި ދައްކާފައިވާ ކުޅުމާއި ހިތްވަރަށް ބަލައިފައެވެ. އަންވަރުގެ ފުރަތަމަ މެޗަކީ މޮންގޯލިޔާއާ ދެކޮޅަށް ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅެ އެކެއް ސުމަކުން ރާއްޖެ މޮޅުވި މެޗެވެ. އަންވަރުގެ އެންމެ ފަހު މެޗަކީ ދެކުނު ކޮރެޔާއާ ދެކޮޅަށް ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅެގެން ދޭއް ސުމަކުން ރާއްޖެ ބަލިވި މެޗެވެ. ގައުމީ ޖޯޒީގައި އަންވަރު ކުޅުނު ނުވަ މެޗުގެ ތެރެއިން ދެ މެޗަކީ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެވެސް ގަދަ ބާރެއް ކަމަށްވާ ދެކުނު ކޮރެޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުތަކެވެ. އޭގެތެރޭގައި 31 މާރޗް 2004 ގައި މާލޭގައި ކުޅުނު މެޗު ހިމެނެއެވެ. އެމެޗު ނިމުނީ ސުމެއް ސުމަކުން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިޔާގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ގަދަ ބާރެއް ކަމަށްވާ ވިއެޓްނާމާ ދެކޮޅަށް 2004 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު 13 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު މެޗަކީ އަންވަރުގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކެރިއަރުގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއްމެޗު ކަމަށް ވާނެއެވެ. އެ މެޗު ރާއްޖެއިން ކާމިޔާބުކުރީ ތިނެއް ސުމަކުންނެވެ. އޮމާނާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަކާއި ލުބުނާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ދެމެޗަކީވެސް އަންވަރުގެ ކެރިއަރުން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ މެޗުތަކެވެ. އޭޝިއާ ބައްރުގެ ނަން މަޝްހޫރު ހުނަރުވެރި ކިތަންމެ ފޯވާޑުންނާއި ކުރިމަތިލައި އަންވަރު ވަނީ އޭނާގެ ހުނަރާއި ހުޝިޔާރުކަން ސާބިތުކޮށްދީފައެވެ. މިކަންކަން މިހެން ހުރީމާ އަންވަރުގެ ރިޓަޔަރމަންޓް އެހާ އަވަހަށް އައުން ވެގެންދިޔައީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅަޔަށް ހަގީގަތުގައިވެސް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިތާމައަކަށެވެ.

މީގެ ދެއަހަރާއި ބައިގެ ކުރިން މާފަރަށް ކުރި ދަތުރެެއްގައި އަންވަރާއި ބައްދަލުވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދު ކުރީމެވެ. އެއީ އުފަން އަތޮޅުގައި އަންވަރު ދިރިއުޅޭ ކަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދިމާވާގޮތެއް ނުވިއެވެ. އަންވަރުގެ ދިރިއުޅުން ބޮޑަށް އޮންނަނީ އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ރަށް ކަމުގައިވާ މަނަދޫގައި ކަމަށް ވުމުންނެވެ. އަދި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން މާފަރާ ހަމަޔަށް އެދުވަސްކޮޅު އާދެވެން ނެތުމުންނެވެ. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑަށް ކުރެވުނު ވަރަކީ އަންވަރު ހިމަނައިގެން އޭނާޔާ އެއްބަނޑު ތޭރަ ބެއިން އުޅެ ބޮޑުވި ގެ ބަލައިލުމެވެ. ސުނާމީގެ ސަބަބުން ވީރާނާވިގޮތަށް އަދިވެސް ފަޅަށްހުރި ގެއެކެވެ. ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް އަބްދުލްޣަނީގެ ޖޯޒީގެ ފުރަގަހުން ފެންނަ ތޭރަޔަކީ މިގެޔަށް ނިސްބަތްވާ ތޭރައެވެ. އެ ތޭރަ ކުދިންގެ ތެރެއިން ތިން ކުދިންނަކީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ތަރިންނެވެ.