"ދެއްވާށި ކުޑަކުދިންނަށް، ހިތްގައިމު ފޮނި އުފާތައް، އެންމެންގެ ލޯބި ލިބިގެން ބޮޑުވާނެ ރަން ދުވަސްތައް" ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ނިސްބަތްވަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ނިސްބަތްވަނީ މީގެ 62 އަހަރުކުރިން ރާއްޖޭގައި މޮންޓެސޫރީ ސްކޫލް (މިހާރު އިސްކަންދަރު ސްކޫލް) 10 މޭ 1961ގައި ހުޅުވުނު ދުވަހަށެވެ. މީގެ 32 އަހަރުކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ‎1991ވަނަ އަހަރު ފާހަގަކުރެވުނީ ކުޑަކުދިންގެ އަހަރު ކަމުގައެވެ. 1991ގައި ކަމާބެހޭ ގައުމީ ހަރަކާތްތަކެއް މުޅިރާއްޖޭގައި ހިންގުނެވެ. ކަމާބެހޭ ގައުމީ ޖަލްސާއެެއްވެސް ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެމަތީ ވެރިކަން ކުރެއްވި، ތުއަޕުޅު 2 ރަސްކަލުންގެ ވާހަކައެވެ. 6 އަހަރުފުޅުގެ ތުއްޕުޅު ރަދުންގެ ސުލްޠާން ކުޑަ މުޙައްމަދު ރަސްގެފާނާއި، 8 އަހަރުފުޅުގެ ތުއްޕުޅު ރަދުން ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން 5 (އާގަނޑުވަރު މަނިއްޕުޅު) މި 2 ރަސްކަލުންނެވެ. 6 އަހަރުފުޅުގައި ރަސްކަމަށް އިސްކުރެވުނު ތުއްޕުޅު ރަދުންގެ ސުލްޠާން ކުޑަ މުޙައްމަދު ރަދުންގެ ރަސްކަން ނިމުނީ އަދި ރަދުން އަވަހާރަވީ އުމުރުފުޅުގައި 10 އަހަރުފުޅުގައެވެ! އުމުރުން 6 އަހަރުން 10 އަހަރަށް މީލާދީން 1687ން 1691ށް ރާއްޖޭގެ ރަސްކަންކުރެއްވި އެންމެ ތުއްޕުޅު ރަދުންނެވެ! 8 އަހަރުފުޅުގެ ތުއްޕުޅު ރަދުން ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން 5 (އާގަނޑުވަރު މަނިއްޕުޅު)ގެ ރަސްކަން އަހަރެއްވެސް ނުވެއެވެ! ވީމާ، ރަސްކަން ނިމުނީވެސް ރަދުންގެ ޢުމުރުފުޅުން 8 އަހަރުފުޅުގައެވެ! އެއީ މީގެ 131 އަހަރުކުރިން 1892އެވެ.

ދެން އެހެން ނުކުތާއެއް ފާހަގަކޮށްލުމެވެ! އަންހެނުންގެ ދުވަހު ސުލްޠާނާ ރެހެންދި ޚަދީޖާ މަހާރާނީގެ ވާހަކަދައްކާނަމަ، ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހު ސުލްޠާން ކުޑަ މުޙައްމަދު ރަސްގެފާނުގެ ނުދެއްކުމަކީ ދެރަކަމެކެވެ! ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިންގާސަނާގައި ރެދަލިކުރެއްވި އެންމެ އައުދާނަ މަހާރަދުން އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނުގެ ހުންނެވި ހަމައެކަނި ދަރިކަލުންނެވެ. ސުލްޠާނާ ރެހެންދި ޚަދީޖާ މަހާރާނީގެ 3 ފަހަރު ރަނިކަމަށްވުރެ ސުލްޠާން ކުޑަ މުޙައްމަދު ރަސްގެފާނުގެ ރަަސްކަމުގެ ވާހަކަތައް ޝައުގުވެރިކަން ކުޑައެއް ނޫނެވެ. ތުއްޕުޅު ރަދުން އަވަހާރަވި ހާދިސާވެސް ނުހަނު ހިތާމަވެރިއެވެ! އެއީ ދިވެހިި ތާރީޚުގައި ހިނގި އެންމެބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ކަމަށްވެއެވެ! ރަދުންގެ އަރުމާޒުގައި ރޯވެ ތުއްޕުޅު ރަދުންނާއި މަންމާފުޅާއި އަމީރުންނާއި  ވަޒީރުން  އަވަހާރަވުމެވެ. އެއީ މީގެ 332 އަހަރުކުރިން 1691ގައެވެ! ސުލްޠާނާ ރެހެންދި ޚަދީޖާ މަހާރާނީގެ "ކުށް ހުއްޓަސް"ސުލްޠާން ކުޑަ މުޙައްމަދު ރަސްގެފާނުގެ ކުށެއް ނެތެވެ! ވީމާ، ސުލްޠާނާ ރެހެންދި ޚަދީޖާއަށް ނިސްބަތްވާ އަންހެނުންގެ ކަންކަމާއި އެވޯޑުތަކަށްވުރެ ސުލްޠާން ކުޑަ މުޙައްމަދު ރަސްގެފާނަށްނިސްބަތްވާ ކުޑަކުދިންގެ ކަންކަމާއި އެވޯޑުތައް ހުރުން މާއައުލާވެގެންވޭ ނޫންތޯއެވެ.

0%
0%
0%
0%
0%
0%