ޝާތިރުގެ ކޮލަމް

މުހައްމަދު ޝާތިރު

ހެޔޮ ރަނގަޅު މުޖުތަމައެެއް ބިނާކުރުމަށް ޒުވާނުންނަށް އިޖުތިމާއީ ތައުލީމު ދޭންޖެހިފައި

ހިތާމައިގެ ހާލު - "ޢަޞްރު ދިޔައީ ގެއްލިގެން"

މީލާދީ ތާރީޚު، ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ތާރީޚު ކަމުގައިވިތާ 65 އަހަރު!

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އެންމެ ފަހުންވެސް ފެނުނީ އާޖެންޓީނާއަށް ވޯލްޑުކަޕު ލިބުނު މަންޒަރު!!

ރާއްޖޭގައި 2 ވަނަ ރިސޯޓެއް ހުޅުވުނުތާ 50 އަހަރު - އެއީ ކުރެސެންޓު ޓޫރިސްޓު އޭޖެންސީގެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓު

އޮނަރަބްލް އިބްރާހީމް މަނިކު - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑުކާސްޓިންގެ އެންމެ ބޮޑު ޚިދުމަތްތެރިޔާ

ވޯލްޑްކަޕް ދިވެހީންނަށް ވަގުތުން ފެނުނުތާ 36 އަހަރު - މުޅިދުނިޔޭގައާއި ރާއްޖޭގައިވެސް ވޯލްޑްކަޕުގެ ފޯރި

ފުރިހަމަ މިނިވަން ބައިނަލްއަގުވާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔަތަކީ މިޖުމުހޫރިއްޔަތު - ރައްޔިތުންގެ އެންމެން ވޯޓުން ގާއިމުވި ޖުމުހޫރިއްޔަތުވެސްމެ!

މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއި އިސްތިގުލާލު ރައްކާތެރިކުރުމުގައި މިޒަމާނުގައި އެންމެ މުހިންމީ ހަރުދަނާ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު

މަޖީދިއްޔާއަށް އެންމެބޮޑު ބަދަލުތަކާއި ޒަމާނީ ކުރިއެރުން ގެނެސްދެއްވީ ނާޞިރު

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ ރަސްރަސްކަލުންގެ ނަންފުޅަކީ މުޙަައްމަދު އަދި އެންމެ ގިނަ ރައީސުންގެ ނަންފުޅަކީ ވެސް މުޙަައްމަދު

އެންމެ ކުރީ ޒަމާނުގައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން އަދި އެއްހާސް ރަށް ދަނޑުވެރިކަމަށް ޚާއްޞަވެފައި