އައިޓީބީ ބާލިން ފެއާގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވާތާ 37 އަހަރު!

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރާފައި ވަނީ ވަރަށް ބާރު ދުވެއްޔެއްގައެވެ. ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ ފުރިހަމަކަމާއި ހަރުދަނާކަމެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ބުރަމަސައްކަތާއި ހިންމަތާއި މިންނަތުގެ ފޮނިނަތީޖާއެވެ. ބޮޑުކާމިޔާބީއެވެ. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަން ފެށުނުތާ 20 އަހަރު ނުވަނީސް (1990ގެ އަހަރުތައް ފެށުނުއިރު) ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދުގެ 1 ވަނަ ސިނާއަތަކީ ފަތުރުވެރިކަން ކަމުގައި ވިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އެކިއެކި ރޮނގުތަކުން ރާއްޖެއާ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކަށް އެންމެމަތީވަނަތައް 1990ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން އަންނަނީ ލިބެމުންނެވެ. މީގެ 20 އަހަރުކުރިން 2000ގެ އަހަރުތައް ފެށުނުއިރު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ވަނީ ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެންމެމަތީ ދަރަޖައަށް އަރާފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މާކެޓިންގާއި ޕޮރޮމޯޝަންގެ މަސަައްކަތް އެންމެ ބޮޑަށް ފެށުނީ 1980ގެ އަހަރުތަކުގައެވެ. މިގޮތުން ޔޫރަޕާއި މައުރަޒުތަކާއި އޭޝިޔާގެ މައުރަޒުތަކުގެ ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާން ފެށުން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެންމެބޮޑު މައުރަޒު އައިޓީބީ ބާލިން ފެއާގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ބައިވެރިވީ މީގެ 37 އަހަރުކުރިން 1986ގައެވެ. ރާއްޖޭގެ ވަފުދުގެ ވެރިޔަކީ ރާއްޖޭގެ އިންޑަސްޓްރީޒްގެ ފުރަތަމަ މިނިސްޓަރު އޮނަރަބްލް އިލްޔާސް އިބްރާހީމް (އެއިރު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ނުއުފެދޭ) އެވެ. ރާއްޖޭގެ ވަފުދުގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް އަޙުމަދު ޒާހިރާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ވެރިންނާއި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގެ އިސް ވިޔަފާރިވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިނާޢަތުގެ ފުރަތަމަ ވަޒީރު އޮނަރަބްލް އިލްޔާސް އިބްރާހީމް ޖަރުމަނުވިލާތަށް ކުރެއްވި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތާބެހޭ މިދަތުރުފުޅަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ 1 ވަނަ ޞިނާޢަތު ކަމުގައި ފަތުރުވެރިކަންވެއްޖެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ވީމާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް އިތުރަށް އެކަށައަޅުއްވައި ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުމަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚާއްޞަ ވުޒާރާއެއް އުފައްދަވަންވެއްޖެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ސިޓީފުޅަކުން ޚިޔާލުފުޅު ހުށަހެޅުއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިނާޢަތުގެ ފުރަތަމަ ވަޒީރު އޮނަރަބްލް އިލްޔާސް އިބްރާހީމެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އުފެދުނީ ނޮވެންބަރު 1988 ގައެވެ. ވޭތުވެދިޔަ 51 އަހަރު ރާއްޖެއަށް އައި ހުރިހައި ކުރިއެރުމަކާއި ތަރައްގީގައި އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް އަދާކުރި ސިނާއަތަކީ ފަތުރުވެރިކަމެވެ. ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ތަރައްގީގެ ދުވެލިވެސް މެކުހަށް ކުރިއަރައިގެން އައުމެވެ.

މިވޭތުވެދިޔަ 50 އަހަރު ނުވަތަ 51 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ގައުމާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބުގެންއައި ކުރިއެރުންތައް ގިނަގުނައެވެ.

މިހާރު ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދުގެ އަދި ވަޒީފާގެ ބާޒާރާއި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ މަައިގަނޑު ސިނާއަތްތަކަކީ:

  • ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު
  • ދަތުރުފަތުރާއި މުވާސަލާތުގެ ސިނާއަތު
  • އިމާރާތްކުރުމުގެ ސިނާއަތު
  • އާންމު ވިޔަފާރީގެ ސިނާއަތުގެ
  • މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު
  • ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު

ފަތުރުވެރިކަން މިހާރު ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދުގެ 40 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރެއެވެ. ދެން ހުރި ސިނާއަތްތައް ކުރިއެރުމުގައިވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހިއްސާބޮޑެވެ.

ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫފެއް އައީ މީގެ 51 އަހަރުކުރިން 16 ފެބުރުވަރީ 1972ގައެވެ. އިޓަލީވިލާތުގެ ޓުއަރއޮޕަރޭޓަރެއް ކަމަށްވާ މިސްޓަރ ޖޯޖު ކޯބިންއާއެކު އިޓަލީވިލާތުގެ ފަތުރުވެރިންގެ 22 މީހުންގެ ގުރޫޕެއް 16 ފެބުރުވަރީ 1972ގައި ރާއްޖެ އައިސް ދެހަފުތާގައި ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރުން ހިމެނުނީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ފެށުން ކަމުގައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ގައުމީ ގޮތުން، މިފާހަގަކުރެވުނީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަންޔޫބީލު އަހަރުގެ ގޮތުގައެވެ. ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓު މާލެއަތޮޅު ވިހަމަނާފުށީގައި (ކުރުނބާ) ހުޅުވުނީ 3 އޮކްޓޫބަރު 1972 ގައެވެ. މިދުވަސް (3 އޮކްޓޫބަރު) މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ގައުމީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ކަމުގައި ފާހަގަކުރަން ފެށުނީވެސްމެއެވެ. ކަމަކީ ނުހަނު މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގައި ދިވެހި ސަގާފަތު ދިރުވައި އާލާކުރުމާއި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުމަށް ވަނީ އިތުރަށް އިސްކަންދޭންޖެހިފައެވެ.

0%
0%
20%
20%
0%
60%